Beleidsdoorlichtingen

Jaar Hoofdstuk Artikel Doel Soort Status Naam rapport
2022 IX Financiën en Nationale Schuld 5 Het verzekeren van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan Nederlandse export en investeringen in het buitenland die zonder deze verzekering niet tot stand zouden zijn gekomen, en het creëren en handhaven van een internationaal gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv-faciliteit). Beleidsdoorlichting Aangekondigd Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen details
2022 V Buitenlandse Zaken 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Het bevorderen van een goed functionerende internationale rechtsorde inclusief gastlandbeleid, met een blijvende inzet op mensenrechten, als integraal onderdeel van het buitenlandbeleid. Een sterke rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten maken de wereld stabieler, veiliger, vrijer en welvarender. Dit vereist goed functionerende internationale instellingen en organisaties met een breed draagvlak en voortdurende inzet tegen straffeloosheid. De positie van Nederland als gastland voor Internationale Organisaties (IO’s) en diplomatieke missies, in het bijzonder organisaties met een mandaat op het gebied van vrede en recht, biedt een goed uitgangspunt voor de bevordering van de ontwikkeling van internationale rechtsorde. Deze rechtsorde is onlosmakelijk verbonden met universele mensenrechten. De bevordering van mensenrechten is een kernelement van het Nederlands buitenlandbeleid. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten details
2022 VII 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid Beleidsdoorlichting Aangekondigd Burgerschap details
2022 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Primair onderwijs Het primair onderwijs zorgt dat leerlingen in de eerste fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het legt bovendien de basis voor de huidige en toekomstige deelname van deze leerlingen aan de samenleving. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Primair onderwijs details
2022 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 Voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs zorgt dat leerlingen in deze fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het bereidt hen voor op volwaardige deelname aan de samenleving en een bij hun talenten passende (toekomstige) positie op de arbeidsmarkt. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Voortgezet onderwijs details
2022 X Defensie 8 Ondersteuning krijgsmacht door CommandoDienstenCentra Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het DOSCO draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht. Een groot deel van de ondersteuning levert het DOSCO zelf, een deel van de ondersteuning wordt geleverd door organisaties buiten het Ministerie van Defensie. Het DOSCO is daarbij de verbindende schakel tussen vraag en aanbod. De ondersteuning van het DOSCO is ingedeeld in drie categorieën, te weten normgestuurd (vast, zoals vastgoed, gezondheidszorg), capaciteitgestuurd (semi-flexibel, zoals opleidingen) en budgetgestuurd (flexibel, zoals transport en media). De drie categorieën zijn nader onderverdeeld in achttien dienstenclusters. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Ondersteuning krijgsmacht door CDC details
2022 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 5 Werkloosheid De overheid beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en stimuleert hen het werk te hervatten. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Werkloosheid details
2022 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13 Integratie en maatschappelijke samenhang De overheid bevordert de maatschappelijke samenhang en sociale stabiliteit door participatie en inburgering van iedereen met een migrantenachtergrond en het doen accepteren van culturele diversiteit in de samenleving. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Integratie en maatschappelijke samenhang details
2022 VII 3 Woningmarkt Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Woningmarkt details
2021 V Buitenlandse Zaken 3 Europese samenwerking De algemene doelstelling is een effectieve Europese samenwerking om de Europese Unie en haar lidstaten zo vreedzaam, welvarend en sterk mogelijk de toekomst in te loodsen. Europa is essentieel voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid. Een actieve opstelling van Nederland in het Europese besluitvormingsproces en in de bilaterale relaties met Europese partners is dan ook in het directe belang van Nederlandse burgers en bedrijven. Door consequent en constructief optreden kan Nederland zijn invloed binnen de Europese Unie vergroten. Zo kan Nederland mede vorm geven aan ontwikkelingen in Europa die direct van invloed zijn op onze economische, sociale en politieke toekomst. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Europese samenwerking details
2021 VII 1 Openbaar bestuur en democratie Het waarborgen van de rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur en de mensenrechten in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Waarborgfunctie details
2021 VII 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet Bij het transitieproces van de staatkundige verhoudingen van het Koninkrijk per 10-10-2010 is een deel van de schulden van Curaçao en Sint Maarten gesaneerd. Deze sanering helpt Sint Maarten en Curaçao tot een beheersbare financiële situatie te komen door lagere rentelastnormen en minder betalingsachterstanden (niveau 2005). Beleidsdoorlichting Aangekondigd Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen details
2021 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de beschikbaarheid van voldoende personeel van voldoende kwaliteit voor alle onderwijsdeelnemers. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid details
2021 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 Cultuur Het bevorderen van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector en het zorgen voor het erfgoed. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Cultuur details
2021 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid De algemene doelstelling is het scheppen van een internationaal concurrerende onderzoeksomgeving die onderzoekers uitdaagt tot optimale wetenschappelijke prestaties en die goed aansluit op maatschappelijke behoeften. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Onderzoek en wetenschapsbeleid details
2021 X Defensie 5 Taakuitvoering marechaussee Beleidsdoorlichting Aangekondigd Informatiegestuurd optreden (IGO) details
2021 XII Infrastructuur en Waterstaat 11 Waterkwantiteit Het op orde houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland droge voeten heeft, over voldoende zoetwater beschikt en schoon (drink)water heeft en kan blijven gebruiken, nu en in de toekomst. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Waterkwantiteit details
2021 XII Infrastructuur en Waterstaat 20 Lucht en geluid Bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door de luchtkwaliteit te verbeteren en door geluidhinder te voorkomen of te beperken. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Geluid details
2021 XIII Economische Zaken en Klimaat 1 Goed functionerende economie en markten Het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerende economie en goed functionerende markten, waaronder de markt voor elektronische communicatie. Goed functionerende markten dragen in belangrijke mate bij aan de economische groei en innovatie. In een goed functionerende markt reageren vraag en aanbod effectief op elkaar. Consumenten en bedrijven profiteren daarvan. Op goed functionerende markten ontstaat een optimale prijs – kwaliteitverhouding van goederen en diensten en hebben gebruikers keuzevrijheid. Het slim benutten van en zorgdragen voor hoogwaardige elektronische communicatienetwerken en digitale infrastructuren waar de Nederlandse samenleving op kan bouwen én vertrouwen draagt bij aan het economisch groeivermogen en een goed functionerende economie. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Goed functionerende economie en markten details
2021 XIII Economische Zaken en Klimaat 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen De inwoners van Groningen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning. Dit brengt gevoelens van angst, frustratie en onzekerheid met zich mee. Voor het kabinet staan de veiligheid, het goed afhandelen van schade en het creëren van perspectief voor de inwoners voorop. Hier werkt het kabinet langs drie sporen aan: 1. Op 29 maart 2018 heeft het kabinet besloten de gaswinning uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig te beëindigen (Kamerstuk 33 529, nr. 457). Dit betekent dat in 2019 nog 18,8 mld m3 wordt gewonnen, in 2023 nog 4,2 mld m3 en dat de gaswinning in Groningen in 2030 wordt beëindigd. 2. Het zo goed mogelijk afhandelen van de negatieve gevolgen van aardbevingen als gevolg van gaswinning. Hiertoe is de afhandeling van schade onder publieke regie gebracht door de instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (Kamerstuk 33 529, nr. 423) en regisseert de Nationaal Coördinator Groningen de noodzakelijke versterking. 3. Het kabinet werkt samen met de regio Groningen aan een nationaal Programma om Groningen toekomstperspectief te bieden. Over de definitieve invulling van de versterkingsoperatie en de vormgeving van een nationaal programma om Groningen toekomstperspectief te bieden, zijn regio, EZK, BZK en NCG nog met elkaar in gesprek. Het recente advies van de Mijnraad vormt voor de versterkingsopgave het leidende kader. De beleidsmatige en budgettaire uitwerking hiervan binnen artikel 5 wordt zo spoedig mogelijk na de besluitvorming verwerkt. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen details
2021 XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 12 Natuur en biodiversiteit LNV streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie en optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn Beleidsdoorlichting Aangekondigd Natuur en biodiversiteit details
2021 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7 Kinderopvang De overheid biedt financiële ondersteuning aan werkende ouders voor kinderopvang en bevordert de kwaliteit van kinderopvang. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Kinderopvang details
2021 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11 Uitvoeringskosten De overheid voorziet de uitvoeringsorganisaties van financiële middelen voor een rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering van sociale zekerheidsregelingen, binnen de kaders die de overheid stelt. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Uitvoering details
2021 XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 3 Sociale vooruitgang Het bijdragen aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor iedereen en een halt toeroepen aan de verspreiding van hiv/aids; Beleidsdoorlichting Aangekondigd Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/AIDS details
2021 XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling door het voorkomen en terugdringen van gewelddadig conflict en het bevorderen van rechtstaatontwikkeling, vredesopbouw en legitieme staatsstructuren. Tevens het bevorderen van migratiesamenwerking, het verbeteren van de perspectieven van vluchtelingen en gastgemeenschappen (met focus op onderwijs en werk) en het verlenen van noodhulp ter leniging van humanitaire nood wereldwijd. Beleidsdoorlichting Aangekondigd Vrede en veiligheid voor ontwikkeling details