Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Funding Bekostiging Voortgezet Onderwijs lumpsum Bekostiging Voortgezet Onderwijs lumpsum € 6.723.308
Voortgezet Onderwijs Funding Bekostiging lichte ondersteuning Bekostiging lichte ondersteuning € 621.677
Voortgezet Onderwijs Funding Bekostiging Caribisch Nederland Bekostiging Caribisch Nederland € 14.781
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling prestatiebox Voortgezet Onderwijs Regeling prestatiebox Voortgezet Onderwijs € 200.850
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling aanvullende bekostiging maatschap-pelijke stage in het vo Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het vo € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Tijdelijke regeling subsidiëring experi-menten leergang vmbo-mbo2 Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling IGVO (Internati-onaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.515
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling leerplusarran-gement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 161.929
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling regionaal zorgbudget en rebound-voorzieningen Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling visueel gehandicapten Regeling visueel gehandicapten € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling doorontwik-keling vmbo/pro Regeling doorontwikkeling vmbo/pro € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling functiemix VO Randstadregio’s Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.197
Voortgezet Onderwijs Funding Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO € 13.080
Voortgezet Onderwijs Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.300
Voortgezet Onderwijs Subsidies ICT-projecten ICT-projecten € 3.293
Voortgezet Onderwijs Subsidies Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Onderwijs Bewijs Onderwijs Bewijs € 656
Voortgezet Onderwijs Subsidies Regionale verwijzings-commissies VO Regionale verwijzingscommissies VO € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Pilots zomerscholen Pilots zomerscholen € 8.750
Voortgezet Onderwijs Subsidies Overige projecten Overige projecten € 26.514
Voortgezet Onderwijs Contract In- en uitbesteding In- en uitbesteding € 3.730
Voortgezet Onderwijs Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 30.311
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZBO: College voor Toetsen en Examens ZBO: College voor Toetsen en Examens € 11.733
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) € 53.035
Voortgezet Onderwijs Contribution to subnational authorities Uitwerkingsakkoord VNG Uitwerkingsakkoord VNG € 0
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA GRAZ (ECML) en PISA € 157
Voortgezet Onderwijs Garantie-uitgaven Garantie-uitgaven Garantie-uitgaven € 184