Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 14 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Aanpak laaggeletterdheid

6.050

6.650

7.300

0

0

0

Aanpak lerarentekort G4

4.000

0

0

0

0

0

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Bodembescherming

8.583

0

0

0

0

0

Brede aanpak Dak- en thuisloosheid

61.900

0

0

0

0

0

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

Buurtsportcoaches

75.005

0

0

0

0

0

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.867

3.956

4.047

4.140

4.235

4.332

Crisisdienstverlening (Jeugdwerkloosheid)

33.110

0

0

0

0

0

Dichterbij dan je denkt

16.741

0

0

0

0

0

Duurzame polder

250

0

0

0

0

0

Einde Lening Inburgerings Plichtig (ELIP)

2.625

0

0

0

0

0

Erfgoeddeal

1.738

0

0

0

0

0

Experiment centrale stemopneming

535

0

0

0

0

0

Experiment gesloten coffeeshopketen

1.378

1.378

1.378

0

0

0

Extra capaciteit BOA's

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Gemeengteraadsverkiezingen 2022

30.380

0

0

0

0

0

Gezond in de stad

26.366

0

0

0

0

0

Handhaving quarantaine

300

0

0

0

0

0

Informele scholing

193

0

0

0

0

0

Inkomstenderving 2020

151.794

0

0

0

0

0

Jeugd

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Leerlingenvervoer Oekraine

9.200

0

0

0

0

0

LHBTI beleid regenboogsteden

1.453

0

0

0

0

0

Maatschappelijke begeleiding

34.988

0

0

0

0

0

Maatschappelijke opvang

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

Mantelzorgbeleid

1.500

0

0

0

0

0

Ondersteuning RES proces

8.803

0

0

0

0

0

Onderzoek Almere integratie

27

0

0

0

0

0

Online weerbaarheid

213

0

0

0

0

0

Samenwerkingskader Scherpenzeel

78

0

0

0

0

0

Slavernijverleden

958

958

958

0

0

0

Uitstapprogramma prostituees

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

112.591

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten omgevingswet

150.938

0

0

0

0

0

Veilige steden

520

0

0

0

0

0

Veiligheidshuizen

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

Versterking arbeidsmarktregio's

14.541

14.541

14.541

13.951

13.951

13.951

Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren

5.000

0

0

0

0

0

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

3.825

3.825

0

0

0

Voorschoolse voorziening peuters

30.200

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Vrouwenopvang

231.728

230.728

230.728

230.728

210.728

210.728

VTH-taken

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

Wet kwaliteitsborging bouw

24.755

10.068

10.076

10.076

10.000

0

Windpark N33

1.790

0

0

0

0

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkeringen

10.373

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

1.664.783

900.591

901.340

887.382

867.401

857.498

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence