Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief (vervallen)

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid art. 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

1.420.428

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

1.001.555

0

0

0

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

33

0

0

0

0

0

0

Woonbedrijf

3.028

0

0

0

0

0

0

Diverse subsidies

1.205

0

0

0

0

0

0

Bestuursakkoord

242.140

0

0

0

0

0

0

Versterkingsoperatie

62.842

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming aan huurders

254

0

0

0

0

0

0

Nieuwbouwregeling

104

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

1.789

0

0

0

0

0

0

Versterkingsoperatie

289.581

0

0

0

0

0

0

Woonbedrijf

11

0

0

0

0

0

0

Bestuursakkoord

5.939

0

0

0

0

0

0

Industrie

93

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Werk- en onderzoeksbudget

101

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

155.039

0

0

0

0

0

0

Compensatie gemeenten en provincie

112.661

0

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

1.600

0

0

0

0

0

0

Bestuursakkoord

123.808

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

Werk- en onderzoeksbudget

210

0

0

0

0

0

0

(Schade)vergoeding

Versterkingsoperatie

1.117

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

234.830

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor het beleid van dit artikel. Dit artikel is per eerste suppletoire begroting 2022 herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 1).

Licence