Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 17 Budgettaire gevolgen artikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

0

332

1.673

1.883

1.918

2.904

2.723

         
 

Uitgaven

0

332

1.673

1.883

1.918

2.904

2.723

         

7.0

Nog onverdeeld

0

332

1.673

1.883

1.918

2.904

2.723

 

Nog te verdelen

0

332

1.673

1.883

1.918

2.904

2.723

 

Onvoorzien

0

29

1.673

1.863

1.898

2.884

2.703

 

Wisselkoersreserve

0

303

0

20

20

20

20

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

         

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Wisselkoersreserve

De begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds bevat wisselkoersfluctuaties, waarbij er sprake kan zijn van zowel meevallers als tegenvallers. Begin 2023 is er een inschatting gemaakt van de impact van deze wisselkoersfluctaties en de gevolgen daarvan voor de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Dit heeft geleid tot een toedeling van middelen naar diverse artikelen om de nadelige wisselkoerseffecten op te vangen. Het bedrag dat nu nog op deze post staat is specifiek gereserveerd voor de fluctuaties in de wisselkoers.

Licence