Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. Deze bijlage bevat een overzicht van specifieke uitkeringen en voornemens tot specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit). Indien nodig wordt onder de tabel een toelichting gegeven.

Tabel 140 Overzicht specifieke uitkeringen (SPUKS) (bedragen x € 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A2

Naam

Brede doeluitkering rampenbestrijding

182,7

233,0

242,3

261,7

272,3

272,3

 

Korte duiding

Bijdrage aan de veiligheidsregio's in de kosten van de taken van de veiligheidsregio's, genoemd in de Wvr

      
 

Juridische grondslag

Wet veiligheidsregio's

      
 

Maatschappelijke effecten

Met de bijdrage worden de regio's in staat gesteld uitvoering te geven aan de volgende hoofdtaken: de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het instandhouden van de brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

      
 

Ontvangende partijen

Veiligheidsregio's

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
         

A4

Naam

Regeling eenmalige uitkering gemeenten voor maatregelen ter vermindering overlast en criminaliteit asielzoekers

0,0

0,0

1.5

1.5

1.5

1.5

 

Korte duiding

Aanpak overlastgevende asielzoekers

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze regeling moet bijdragen aan het draagvlak voor de opvang van asielzoekers door gemeenten tegemoet te komen in het treffen van maatregelen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers buiten de COA-opvanglocaties.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         

A5

Naam

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Versterking van de lokale integrale aanpak

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
         

A6

Naam

Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

De middelen ten behoeve van de preventieve aanpak van ondermijning zijn gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen.

      
 

Juridische grondslag

Tweede suppletoire begroting 2020

      
 

Maatschappelijke effecten

Wijkgerichte en domeinoverstijgende aanpak gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te versterken. 2023 is nog een uitvoeringsjaar, geen betaaljaar.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

33.3 Opsporing en vervolging

      
         

A7

Naam

Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
         
         

A8

Naam

eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2021 en 2022

1.25

1.5

1.5

1.5

1.5

1,5

 

Korte duiding

Specifieke uitkering overlastgevende asielzoekers

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze regeling moet bijdragen aan het draagvlak voor de opvang van asielzoekers door gemeenten tegemoet te komen in het treffen van maatregelen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers buiten de COA-opvanglocaties.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         

A9

Naam

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland, het voorkomen van nieuwe aanwas en het tegengaan van radicalisering.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
         

A10

Naam

Regeling financiele impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

versnelde huisvesting en begeleiding van vergunninghouders die een groot gezin vormen.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         
         

A14

Naam

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2021

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland, het voorkomen van nieuwe aanwas en het tegengaan van radicalisering.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
         

A15

Naam

Maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023

  

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Korte duiding

       
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         
         

A16

Naam

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

150,0

2.117,7

2.988,3

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de bekostiging van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne.

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         

A17

Naam

Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2022

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

specifieke uitkering ten behoeve van het treffen van maatregelen ter voorkoming van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit.

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

       
         

A18

Naam

Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s

95,2

62,4

90,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

een incidentele bijdrage voor veiligheidsregio’s in verband met de bekostiging van acute opvang aan ontheemden uit Oekraïne vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne

      
 

Juridische grondslag

Bekostigingsbesluit

      
 

Maatschappelijke effecten

       
 

Ontvangende partijen

Veiligheidsregio´s

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         

A19

Naam

Specifieke uitkering Landelijke Vreemdelingen Voorziening

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Betreft een eenmalige specifieke uitkering aan een pilotgemeente ten behoeve van de bekostiging van de LVV-pilot over 2022.

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

een begeleidings- en onderdakvoorziening die tot doel heeft bestendige oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

      
         

A20

Naam

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

0,0

 

Korte duiding

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland, het voorkomen van nieuwe aanwas en het tegengaan van radicalisering.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
         

A21

Naam

Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

specifieke uitkering ten behoeve van het treffen van maatregelen ter voorkoming van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit.

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

       
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

       
         

AV

Naam

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2022

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

      
 

Juridische grondslag

Regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland, het voorkomen van nieuwe aanwas en het tegengaan van radicalisering.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

      
Licence