Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 71 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen(bedragen x € 1.000)

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Huis voor klokkenluiders

ZBO

artikel 11

5.502

N.v.t.

2025

Kadaster (basisregistraties)

ZBO

artikel 5

78.076

2020

2025

Huurcommissie

ZBO

artikel 3

9.788

2014

2023

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

RWT en ZBO

artikel 7

5.638

N.v.t.1

N.v.t.

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

ZBO

artikel 11

3.098

N.v.t.

2025

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

ZBO

artikel 3

 

2019

2024

Keuringsinstanties Bouwproducten

ZBO

artikel 11

 

N.v.t.

N.v.t.

1

De SAIP valt niet onder de kaderwet ZBO's.

Tabel 72 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen(bedragen x € 1.000)

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW

ZBO

artikel 1

25

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

EZK

ZBO

artikel 1, 3, 6

7.277

Kamer van Koophandel (KvK)

EZK

ZBO

artikel 6

6.913

Licence