Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. Hieronder een overzicht met de specifieke uitkeringen en voornemens tot specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 73 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

C55

Naam

Aanpak energiearmoede/energiefixers

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Ondersteuning huishoudens met laag besteedbaar inkomen en hoge energielasten.

      
 

Juridische grondslag

Eerste suppletoire wet, begrotingsartikel 4, eenmalig en de Financiele verhoudingswet, artikel 17, lid 1

      
 

Maatschappelijke effecten

Dez uitkering draagt bij met het bestrijden van energiearmoede en het versnellen van de isolatie van woningen. Gemeenten kunnen hier o.a. energiefixers voor inzetten.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

C94

Naam

Lokale aanpak nationaal isolatie programma

231,6

75,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Lokale aanpak, isoleren van koopwoningen samen met gemeenten.

      
 

Juridische grondslag

Er is reeds een AMvB in voorbereiding op grond van artikel 81, tweede lid, van de Woningwet

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan de aanpak van energetisch slechte woningen.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

C95

Naam

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

9,0

9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het Rijk, VNG en IPO en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie doorkennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie.

      
 

Juridische grondslag

SPUK en grondslag zijn voornemen

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan de deling van kennis en expertise met gemeenten om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

V

Naam

NIP Soortenmanagement

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Middelen voor inzet op versnelling natuurinclusief isoleren

      
 

Juridische grondslag

Ministeriële regeling

      
 

Maatschappelijke effecten

Minder lasten voor burgers om te na isoleren conform de Wnb door de totstandkoming van soortenmanagementplannen in iedere gemeente. Verbetering van biodiversiteit (voorkoming van doden beschermde diersoorten conform wnb) waarbij isolatieopgave voortgezet kan worden.

      
 

Ontvangende partijen

Provincies en gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

V

Naam

Uitvoeringsorganisatie verduurzamingsaanpak Groningen en Noord-Drenthe

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Ten behoeve van opstart van een uitvoeringsorganisatie verduurzamingsaanpak Groningen en Noord-Drenthe.

      
 

Juridische grondslag

Ontwerpbegroting 2024, begrotingsartikel 4, eenmalig en de Financiele verhoudingswet, artikel 17, lid 1

      
 

Maatschappelijke effecten

Operationele ondersteuning (energie-adviseurs en energiecoaches) voor de gehele regio tbv verduurzamingsaanpak.

      
 

Ontvangende partijen

Provincie Groningen en Drenthe

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

C47

Naam

Volkshuisvestingsfonds

280,7

280,7

6,3

6,3

0,0

0,0

 

Korte duiding

Verbetering leefbaarheid en verduurzaming woningvoorraad

      
 

Juridische grondslag

Regeling Volkshuivestingsfonds

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan verbetering van de leefbaarbeid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden van gemeenten.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

C210

Naam

Flexpoolregeling

40,0

10,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Deze uitkering zorgt voor bundeling van flexibele inzet van expertise en capaciteit die in de provincies, gemeenten of bij waterschappen worden ingezet ter bevordering van de snelheid in de voorfase van de woningbouw.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkeringen flexibele inzet ondersteuning woningbouw

      
 

Maatschappelijke effecten

Versnellen van woningbouw

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

C81

Naam

Woondeals

10,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Deze uitkering zorgt voor inzet van expertise en capaciteit die in de provincies, gemeenten of bij waterschappen worden ingezet ter bevordering van de snelheid in de voorfase van de woningbouw in het kader van de woondeals

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals

      
 

Maatschappelijke effecten

Versnellen van woningbouw

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

C9

Naam

Woningbouwimpuls

360,7

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

       
 

Juridische grondslag

Regeling Woningbouwimpuls

      
 

Maatschappelijke effecten

Versnellen van woningbouw

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

C12

Naam

Nieuwe Sleutelprojecten (NSP)

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Kwaliteitsimpuls stationsomgevingen.

      
 

Juridische grondslag

Wet ruimtelijke ordeningBesluit ruimtelijke ordening

      
 

Maatschappelijke effecten

Door deel te nemen aan de NSP kan deze uitkering een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid nabij stations en binnensteden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente Breda

      
 

Artikel

5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

      
         

V

Naam

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

0,5

132,1

91,0

60,8

17,2

 

Korte duiding

Stimuleren van tijdelijke huisvesting

      
 

Juridische grondslag

Regeling wordt nog vormgegeven

      
 

Maatschappelijke effecten

De businesscases voor flex- en transformatiewoningen sluiten vaak nog niet. Middels deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage vragen voor de onrendabele top in hun project, waardoor de businesscase voor flexwoningen voor betrokken partijen aantrekkelijker worden zodat partijen toch besluiten te investeren. Daarmee draagt de regeling bij aan het op korte termijn realiseren van meer woningen voor onder andere ontheemde Oekraïners, statushouders en andere aandachtsgroepen. Op lange termijn draagt de regeling bij aan de realisatie van een schil van flexibele woningen in de totale Nederlandse woningvoorraad.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

C25

Naam

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Regeling voor versterking van ruimtelijke kwaliteit in stedelijke centra of stedelijke gebieden.

      
 

Juridische grondslag

Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in stedelijke centra of stedelijke gebieden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

      
         

C82

Naam

Gemeentebalie Schiphol

0,2

--

--

--

--

--

 

Korte duiding

De gemeentebalie Schiphol wordt deels betaald door de legesinkomsten en deels door de bijdragen van de ministerie van BZ en BZK.

      
 

Juridische grondslag

Begrotingswet ogv 17 lid 2 Fvw. jo. 4:23 lid 3 onder c Awb.

      
 

Maatschappelijke effecten

Nederlanders woonachtig in het buitenland kunnen bij de posten van Buitenlandse zaken en bij een aantal Nederlandse gemeenten terecht voor de aanvraag van reisdocumenten. De gemeentebalie Schiphol is daar één van. Deze balie is, voor deze groep een bijzondere voorziening met toegevoerde waarde (gelegen op een internationale luchthaven).

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente Haarlemmermeer

      
 

Artikel

6. Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

      
         

C92

Naam

Informatiepunten Digitale Overheid

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

 

Korte duiding

Realisatie, instandhouding Informatiepunten Digitale Overheid

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

      
 

Maatschappelijke effecten

Alle gemeenten ontvangen via de Specifieke uitkeringsregeling Informatiepunten Digitale Overheid een bijdrage voor de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid; de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners en het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

6. Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

      
         

C93

Naam

Start-up in Residence

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Korte duiding

Deze Specifieke Uitkering is onderdeel van het samenwerkingsverband Startup In Residence Intergov. Dit is een samenwerking van de ministeries van BZK, SZW, LNV en EZK, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.

      
 

Juridische grondslag

Begrotingswet ogv 17 lid 2 Fvw. jo. 4:23 lid 3 onder c Awb.

      
 

Maatschappelijke effecten

Dergelijke initiatieven dragen bij aan het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en start-ups, het delen van kennis en het realiseren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en beleidsvraagstukken van ambtenaren.

      
 

Ontvangende partijen

Provincie Zuid-Holland

      
 

Artikel

6. Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

      
         

V

Naam

Kansrijke Wijk

52,7

102,0

98,3

0

0

0

 

Korte duiding

Het hoofddoel van de beoogde ministeriële regeling is dat er één specifieke uitkering wordt uitgekeerd aan de 19 gemeenten met een stedelijk focusgebied in het kader van het NPLV. Het betreft een uitkering met een breed bestedingskader op het terrein van vijf hoofdthema’s: a. preventie van armoede en schulden; b. veerkracht en weerbaarheid; c. re-integratie; d. school en omgeving; e. ontwikkeling van het jonge kind.

      
 

Juridische grondslag

Regeling Kansrijke wijk

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van deze Regeling kansrijke wijk is tweeledig. Ten eerste dient de regeling om de inzet van gemeenten te versterken op de hoofdthema’s die meelopen in de regeling, inclusief de nevenschikkende doelstellingen per beleidsterrein en de organisatie van een uitvoeringsprogramma. Daarnaast heeft de regeling als doel om de integrale werkwijze op gemeentelijk niveau te stimuleren, door gemeenten ruimte te geven een deel van de middelen integraal te besteden.

      
 

Ontvangende partijen

19 gemeenten met een stedelijk focusgebied (in totaal 20 focusgebieden)

      
 

Artikel

1. Democratie en Bestuur

      
         

C53

Naam

Groeiopgave Almere

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

 

Korte duiding

Almere ontvangt deze uitkering in verband met de uitzonderlijke groeikosten van Almere. De uitkering is gebaseerd op de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering groeiopgave Almere

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van de uitkering is om de gemeente Almere in staat te stellen om haar bijdrage aan de gemaakte groeiafspraken te leveren.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente Almere

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

C62

Naam

Kwijtschelden publieke schulden

70,0

160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Het betreft de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor de derving van inkomsten en bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van het kwijtschelden van publieke schulden zorgt ervoor dat gedupeerden van de toeslagenaffaire in staat worden gesteld om meer financieel zelfredzaam te worden. Daarbij zal het ook een positief effect hebben op het psychisch welbevinden van de gedupeerden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

C52

Naam

Pakket ‘Wind in de zeilen’: Fiche1K Ontvlechten Evides en PZEM

1,25

1,25

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Als onderdeel van het pakket «Wind in de zeilen» ondersteunt de Rijksoverheid de provincie Zeeland (en hiermee indirect alle Zeeuwse aandeelhouders en dus de Zeeuwse overheden) bij de ontvlechting van drinkwaterbedrijf Evides.

      
 

Juridische grondslag

Begrotingswet ogv 17 lid 2 Fvw. jo. 4:23 lid 3 onder c Awb.

      
 

Maatschappelijke effecten

Het pakket aan maatregelen heeft als doel om te investeren in de kracht en kansen van Vlissingen en Zeeland en de randvoorwaarden te scheppen voor een nog beter vestigingsklimaat in de regio.

      
 

Ontvangende partijen

provincie Zeeland

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

C96 en C96B

Naam

Regio Deals 4e tranche

142,2

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten en het goed wonen, werken en leven in regio’s extra te stimuleren.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering Refio Deals vierde tranche

      
 

Maatschappelijke effecten

De Regio Deals geven regio’s, in nauwe samenwerking met het Rijk, nieuwe kansen voor de toekomst. Zij versterken de kracht van het gebied en dragen bij aan een samenleving met veerkracht. Een samenleving waar mensen zich thuis voelen en klaar zijn voor de toekomst. Het doel is om samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en kennisinstellingen de ‘brede welvaart’ te verhogen.

      
 

Ontvangende partijen

Diverse Regio's

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

C87

Naam

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

4,6

     
 

Korte duiding

Als onderdeel van de Regio Deal Rotterdam Zuid is dagprogrammering (extra onderwijstijd) ingezet, met als doel goede onderwijsresultaten, bredere vorming en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

      
 

Juridische grondslag

Najaarsbesluitvorming Begrotingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Onderdeel van de pijler School van NPRZ is extra leertijd, onder de noemer de Dagprogrammering. Om gelijke kansen te realiseren en de talenten van de kinderen beter te benutten werken scholen en vele partners sinds schooljaar 2019-2020 hierin samen.De Dagprogrammering dient meerdere doelen/belangen:1. Het vergoten van de cognitieve vaardigheden,2. Verrijking: brede ontwikkeling en kinderen andere talenten laten ontdekken.3. Vergroten van sociaal-emotionele vaardigheden/ welzijn.

      
 

Ontvangende partijen

College van BenW gemeente Rotterdam

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         
 

Totaal

 

1.456,5

1.247,6

274,0

93,2

43,3

26,1

Licence