Base description which applies to whole site

7.3 Bijlage 3: Verdiepingshoofdstuk

Algemeen

Artikel 21 Land- en tuinbouw

Tabel 43 Uitgaven Beleidsartikel 21 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

585.884

623.445

286.580

205.341

148.116

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

63.930

76.924

53.746

   

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 254.592

125.433

906.067

371.924

57.378

 

Nieuwe mutaties

      

EG regeling (Klimaatfonds 2023)

 

17.600

26.400

27.000

28.200

 

Naar RVO tbv uitvoering 7e Actieprogramma en rVDM

‒ 8.023

‒ 4.144

‒ 4.144

   

Kasschuif SBV-Klimaat,varkens, pluimvee

‒ 12967

12967

    

Distributienetten Glastuinbouw

 

15.100

29.900

49.800

66.100

 

Maatregelen Transitie Landbouw

 

31.500

28.500

32.500

36.100

 

Overig

‒ 11.796

10.284

18.807

8.842

11.656

 

Stand ontwerpbegroting 2024

362.436

909.109

1.345.856

695.407

347.550

245.154

EG regeling (Klimaatfonds 2023)

Dit betreft toevoeging van klimaatmiddelen voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG-regeling) waarover bij Voorjaarsnota 2023 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Zie ook Kamerbrief 32 813, nr. 1230. In totaal wordt € 200 mln. aan de EG-regeling toegevoegd. Hieraan is een additionele CO2-reductie voor de glastuinbouw verbonden van 0,36 ‒ 0,38 Mton.

Uitvoering 7e actieprogramma nitraat

Voor uitvoering van het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn verricht RVO diverse activiteiten (voor meer info inzake het 7e actieprogramma, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/26/7e-nederlandse-actieprogramma-betreffende-de-nitraatrichtlijn). Deze meerjarige overheveling van artikel 21 naar artikel 24 is voor de uitvoeringskosten van RVO voor het 7e Actieprogramma.

Kasschuif SBV

Op basis van de prognoses van RVO en vanwege de uitgestelde openstelling van de SBV van begin naar eind 2023 is het kas- en verplichtingenritme aangepast.

Distributienetten Glastuinbouw

In 2024 is € 15,1 mln. beschikbaar voor warmte-infrastructuur in de glastuinbouw om een transitie naar duurzamere energievoorziening te ondersteunen.

Maatregelen Transitie Landbouw

Voor de transitie landbouw komt € 175 mln. uit het Transitiefonds beschikbaar, waarvan € 150 mln. op artikel 21. Tot en met 2027 gaat dit om een bedrag van € 128,6 mln. Het gaat hier om steun voor bedrijfsopvolging door jonge landbouwers en de ontwikkeling en ondersteuning van een marktprogramma voor de biologische sector. Voor de ondersteuning van het marktprogramma is aanvullend in 2028 en 2029 nog € 21,4 mln. beschikbaar.

Tabel 44 Ontvangsten beleidsartikel 21 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

32.580

30.280

29.080

29.080

29.080

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

22.700

     

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

600

     

Nieuwe mutaties

      

Vertraging derogatieontvangsten

5.000

     
       

Overig

1.500

1.500

1.500

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

62.380

31.780

30.580

29.080

29.080

29.080

Vertraging derogatieontvangsten

Door vertraging in de besluitvorming over de derogatie is RVO niet meer in staat om de geraamde derogatiemonitoringskosten 2022 tijdig bij derogatiedeelnemers in rekening te brengen. De ontvangsten zijn daarom verschoven naar 2023.

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Tabel 45 Uitgaven beleidsartikel 22 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.219.304

548.676

529.853

469.832

469.089

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

237.145

8.457

8.075

8.329

8329

 

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

76.579

39.237

46.879

5.927

5.607

 

Nieuwe mutaties

      

kasschuif Aankoop grond NGB via RVB

‒ 100.000

100.000

    

Kasschuif Programma Natuur RWS

‒ 20.000

10.000

10.000

   

Uitvoeringskosten medeoverheden 2024

 

30.700

    

Inpassing WOZ Noordzee Ecosysteem - deel van struc

 

5.000

5.000

5.000

5.000

 

AP veenweide uitrol 49,5 mln

  

4.500

4.000

10.000

 

Piekbelasters Industrie (Yara)

 

‒ 10.000

    

Uitvoeringskosten RTLG

 

14.231

    

Programma Nationale Parken 2024-2030

 

4.980

4.980

4.980

4.980

 

Maatregelen Transitie Landbouw

 

7.500

7.500

   

Overig

‒ 541

11.704

7.951

4.256

‒ 3.847

 

Stand ontwerpbegroting 2024

1.412.487

770.485

624.738

502.324

499.158

495.850

Kasschuif aankoop grond Nationale Grondbank

Met een kasschuif wordt budget vanuit 2023 overgeheveld naar 2024 om gronden aan te kopen in 2024.

Kasschuif Programma Natuur RWS

Rijkswaterstaat voert de opdracht Kwaliteitsverhoging Riviernatuur uit als onderdeel van het Programma Natuur. Door vertraging in de uitvoering kan RWS de gecommitteerde € 20 mln. dit jaar niet factureren, maar het is wel nodig voor de uitvoering van de opdracht in de jaren tot en met 2025. De middelen worden naar verwachting in 2024 en 2025 gefactureerd.

Uitvoeringskosten medeoverheden 2024

Voor het opzetten/uitvoeren van de gebiedsprogramma's maken de medeoverheden uitvoeringskosten. Hiervoor wordt nu € 30,7 mln. beschikbaar gesteld uit de reservering voor het Transitiefonds. De budgetten voor de gemeentes en waterschappen worden via de provincies aan hen uitgekeerd.

Inpassing WOZ Noordzee Ecosysteem

In het Programma Noordzee is aangegeven dat er met het vergroten van de ambities van de Offshore windopgave middelen beschikbaar komen voor het versterken van de draagkracht van het natuurlijke kapitaal van de Noordzee. Deze middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de tenderopbrengsten.

Veenweide

Met deze mutatie worden de resterende middelen van de Klimaatakkoord envelop Veenweide overgeheveld naar de LNV-begroting. Het gaat om € 49,5 mln. in totaal, maar een deel van het bedrag valt in 2029 en 2030 (ieder € 10,5 mln.) en moet dus geëxtrapoleerd worden. De middelen worden ingezet voor de Samenwerkingsmaatregel GLB, het meten en monitoren en andere uitrol zaken.

Piekbelasters Industrie (Yara)

Eind 2022 is de Natuurcompensatiebank (NCB) stopgezet zodat de middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor de stikstofaanpak. Een deel van de middelen gaat naar EZK voor de subsidieverlening aan Yara voor de Piekbelasters Industrie.

Uitvoeringskosten RTLG

Dit betreft budget uitvoeringskosten voor het directoraat-generaal RTLG en voor o.a. het Rijksvastgoedbedrijf (voor de Nationale Grondbank) en een subsidie aan de Ecologische Autoriteit voor 2024 en 2025.

Programma Nationale Parken 2024-2030

Het Programma Nationale Parken heeft middelen nodig om voortgezet te kunnen worden. Daarom zetten de parken, partners, provincies en LNV in op ondersteuning. Dit sluit aan op de wens van de Tweede Kamer (o.a. motie van De Groot c.s.) om nationale parken te ondersteunen en een rol te laten spelen in de transitie van het landelijk gebied om de waarde van natuur over te brengen en de parken in de positie te zetten om deze rol goed in te kunnen vullen. Met nationale cofinanciering zullen de provincies aangespoord worden om ook middelen beschikbaar te stellen. Het budget wordt ingezet voor een nieuwe openstelling van de Regeling tijdelijke ondersteuning Nationale Parken, educatie en communicatie. Met de middelen kunnen de nationale parken een grotere bijdragen leveren aan zowel de onthaal- en beleeffunctie (goed voor draagvlak natuur) als aan de gebiedsprocessen in het kader van de het NPLG (goed voor biodiversiteit, natuur en integrale afweging in de regio).

Maatregelen Transitie Landbouw

Voor de transitie landbouw komt € 175 mln. uit het Transitiefonds beschikbaar, waarvan €15 mln. op artikel 22. Zowel in 2024 als in 2025 is € 7,5 mln. beschikbaar voor de versnelling van de start van het aanvalsplan landschapselementen.

Tabel 46 Ontvangsten beleidsartikel 22 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

33.365

30.257

27.053

24.409

22.756

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

   

18.620

23275

 

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

6.977

2.721

2.721

2.721

2.721

 

Nieuwe mutaties

      

Bijstelling ontvangsten visserij

15.706

1.042

1.042

2.242

1.042

 

BBL verkoop gronden

1.000

     
       

Overig

868

170

670

‒ 330

‒ 330

 

Stand ontwerpbegroting 2024

57.916

34.190

31.486

47.662

49.464

60.241

Bijstelling ontvangsten visserij

Het ontvangstenbudget visserij is herijkt om het budget in lijn te brengen met de geraamde ontvangsten. Het betreft voornamelijk ontvangsten in het kader van de Europese Visserijfondsen EFMZV en EMFAF, die ingezet worden om aan de wettelijke eisen op het gebied van datacollectie te voldoen.

BBL verkoop gronden

In 2019 zijn de feitelijke werkzaamheden van Bureau Beheer Landbouwgronden gestaakt. De verplichtingen worden afgewikkeld en daarvoor zijn risicoreserveringen gevormd. Hiervoor wordt € 1,0 mln. toegevoegd aan de LNV-begroting.

Artikel 23 Kennis en innovatie

Tabel 47 Uitgaven beleidsartikel 23 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

263.509

252.010

241.364

233.250

229.740

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

85.300

104.700

10.000

10.000

10000

 

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

19.727

7.512

9.381

7.962

‒ 4.637

 

Nieuwe mutaties

      

Prijsbijstellingstranche 2023

2.743

2.721

2.673

2.651

2.688

 

Loonbijstelling tranche 2023

6.144

6.028

5.955

5.849

5.795

 

Crop-XR Meerjarig Kasreeks

20

‒ 1.246

532

698

‒ 2.235

 

Maatregelen Transitie Landbouw

 

2.750

4.500

2.750

  

Overig

4.762

5.133

2.662

‒ 4.006

‒ 5.050

 

Stand ontwerpbegroting 2024

382.205

379.608

277.067

259.154

240.938

240.071

Prijsbijstelling tranche 2023

De prijsbijstelling tranche 2023 is toegevoegd aan artikel 23.

Loonbijstelling tranche 2023

De loonbijstelling tranche 2023 is toegevoegd aan artikel 23.

Crop-XR

Gecoördineerd vanuit Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting en in samenwerking met het ministerie van LNV, wordt een integrale aanpak uitgerold die gekwalificeerd cellulaire agricultuur (CA) personeel opleidt, fundamentele en toegepaste CA kennis ontwikkelt en opschalingsfaciliteiten beschikbaar maakt voor CA bedrijven. Het gaat om een totaal gehonoreerd bedrag van € 60 mln. De verplichting en het kasritme worden nu aangepast, omdat het faillissement van een van de beoogde uitvoerders heeft gezorgd voor vertraging en het on hold zetten van een van de onderdelen van het project. De andere onderdelen worden wel gestart, maar dus met vertraging.

Maatregelen Transitie Landbouw

Voor de transitie landbouw komt € 175 mln. uit het Transitiefonds beschikbaar, waarvan € 10 mln. op artikel 23. Dit wordt in 2024 t/m 2026 ingezet voor de investering in een implementatieprogramma doelsturing.

Tabel 48 Ontvangsten beleidsartikel 23 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

9.256

9.325

9.256

9.256

9.256

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

      

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.782

‒ 1.782

‒ 1.782

‒ 1.782

‒ 1.782

 
       

Stand ontwerpbegroting 2024

7.474

7.543

7.474

7.474

7.474

7.474

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Uitvoering 7e actieprogramma nitraat

Voor uitvoering van het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn verricht RVO diverse activiteiten (voor meer info inzake het 7e actieprogramma, zie link). Deze meerjarige overheveling van artikel 21 naar artikel 24 is voor de uitvoeringskosten van RVO voor het 7e Actieprogramma.

Uitvoeringskosten GLB

Dit betreft budget voor de uitvoeringskosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de periode 2024-2027.

Prijsbijstelling tranche 2023

De prijsbijstelling tranche 2023 is toegevoegd aan artikel 24.

Loonbijstelling tranche 2023

De loonbijstelling tranche 2023 is toegevoegd aan artikel 24.

Implementatiekosten GLB

Voor de implementatiekosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023 ‒ 2027 wordt voor 2023 € 5 mln. voor RVO toegevoegd aan artikel 24.

Tabel 49 Ontvangsten beleidsartikel 24 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

 

0

0

0

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

      

Mutatie ISB 2023

14.900

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

14.900

     

Artikel 50 Apparaat

Tabel 50 Uitgaven beleidsartikel 50 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

166.488

162.365

159.748

157.205

155.806

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

16.600

16.600

16.600

16.600

16.600

 

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

22.278

34.439

34.829

7.755

7.298

 

Nieuwe mutaties

      

Programma Transparantie in informatie

5.518

6.901

6.890

6.804

  

Loonbijstelling tranche 2023

 

3.653

6.532

6.356

6.276

 
       

Overig

3.289

5.073

3.363

2.378

4.974

 

Stand ontwerpbegroting 2024

214.173

229.031

227.962

197.098

190.954

190.469

Programma Transparantie in informatie

De middelen voor het programma Transparantie in informatie (TiI) worden voor de resterende looptijd van het programma overgeheveld van EZK naar LNV en toegevoegd aan art. 50.

Loonbijstelling tranche 2023

De loonbijstelling tranche 2023 is toegevoegd aan art. 50.

Tabel 51 Ontvangsten beleidsartikel 50 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.495

3.431

3.431

3.431

3.431

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

      

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

931

931

931

931

931

 
       

Stand ontwerpbegroting 2024

4.426

4.362

4.362

4.362

4.362

4.362

Artikel 51 Nog onverdeeld

Tabel 52 Uitgaven beleidsartikel 51 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

51.567

52.624

53.746

42.682

44.432

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

‒ 1.030

‒ 52.624

‒ 53.746

   

Mutatie ISB 2023

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

163.835

82.472

106.024

31.097

56.699

 

Nieuwe mutaties

      

Uitvoeringskosten GLB

 

‒ 27.245

‒ 30.837

‒ 31.931

‒ 36.137

 

Loonbijstelling tranche 2023

‒ 12.342

‒ 26.499

‒ 29.322

‒ 28.780

‒ 28.697

 

Kasschuif art. 51

‒ 115.000

43.000

22.000

29.000

8.000

 
       

Overig

16.592

‒ 24.719

‒ 23.425

‒ 19.200

‒ 17.654

 

Stand ontwerpbegroting 2024

103.622

47.009

44.440

22.868

26.643

24.137

Uitvoeringskosten GLB

Het budget dat op art. 51 was gereserveerd voor de uitvoeringkosten GLB 2023-2027 is overgeheveld naar art. 24, waarop de uitgaven op plaatsvinden.

Loonbijstelling tranche 2023

De loonbijstelling tranche 2023 is met de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan art. 51. De loonbijstelling wordt nu toebedeeld aan de artikelen waarop de uitgaven plaatsvinden.

Kasschuif art. 51

Op art. 51 is een kasschuif doorgevoerd om de beschikbare middelen in het verwachte uitgavenritme te plaatsen.

Diergezondheidsfonds

Tabel 53 Uitgaven DGF (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

32.955

32.955

32.955

32.955

32.955

0

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie ISB 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

11.281

0

0

0

0

0

       

Nieuwe mutaties

      
       

Opdrachten

      

Waarvan:

      

Bewaking

 

375

375

375

375

0

Bestrijding

 

101

101

101

101

0

Overig

 

‒ 154

‒ 154

‒ 154

‒ 154

0

       

Subsidies

      

Waarvan:

      

Bewaking

 

‒ 2.268

‒ 2.268

‒ 2.268

‒ 2.268

0

Overig

 

‒ 70

‒ 70

‒ 70

‒ 70

0

       

(Schade)vergoedingen

      

Waarvan:

      

Bestrijding van dierziekten

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

44.236

30.939

30.939

30.939

30.939

30.939

De uitgaven mutaties voor 2024 en verder hebben betrekking op:

  • 1. Verhoging opdrachten bewaking ad € 0,375 mln. voor met name WOT (Wettelijke Onderzoekstaken).

  • 2. Verhoging geraamde opdrachten bestrijding ad € 0,1 mln. per jaar m.b.t. waakvlam contracten voor de bestrijding van dierziekten.

  • 3. Verlaging overige opdrachten ad € 0,154 mln. per jaar m.b.t. de uitvoeringskosten voor de heffingen.

  • 4. Verlaging van de geraamde subsidies voor bewaking in 2024 ad € 2,268 mln. kas m.b.t. WOT GD.

  • 5. Verlaging overige subsidies m.b.t. onder andere WOT GD ad € 0,07 mln.

Voorts zijn op aangeven van ADR de opdrachten voor de bestaande DGF-onderdelen bewaking, bestrijding en overige gesplitst in opdrachten en subsidies of opdrachten en (schade)vergoedingen. Voor 2024 en latere jaren is hiertoe bij onderhavige ontwerpbegroting een aantal interne overhevelingen doorgevoerd en in de budgettaire standen verwerkt. De splitsing voor 2022 en 2023 is reeds eerder doorgevoerd.

Tabel 54 Ontvangsten DGF (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

39.987

32.955

32.955

32.955

32.955

0

Mutatie Nota van wijziging 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie ISB 2023

815

619

619

619

619

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

31.185

     

Nieuwe mutaties

      

Ontvangsten van LNV

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten van de sector

 

4.793

4.174

4.174

4.174

0

Ontvangsten van EU

 

‒ 1.081

‒ 1.081

‒ 1.081

‒ 1.081

0

Bijdrage sector crisisreserve

 

‒ 5.728

‒ 5.728

‒ 5.728

‒ 5.728

0

Stand ontwerpbegroting 2024

71.987

31.558

30.939

30.939

30.939

30.939

Ontvangsten van de sector

De verhoging van de prognose ad € 4,793 mln. voor de ontvangsten van de sector voor 2024 is gebaseerd op het heffingsbesluit 2023 welke in 2024 wordt opgelegd. De pluimveesector is hierop een uitzondering omdat de verwachte heffingsinkomsten 2024 voor 5/6 deel zijn meegenomen. De heffing voor de varkenssector is in 2023 op nihil gesteld. De ontvangsten 2024 zijn doorgetrokken naar 2025 en latere jaren waarbij de totale DGF-ontvangsten voor 2025 zijn gelijk gesteld aan de totale DGF-uitgaven door de ontvangsten sector voor deze jaren met € 0,619 mln. per jaar te verlagen.

Ontvangsten van EU

De ontvangsten van EU voor 2024 en verder zijn met € 1,081 mln. / jaar verlaagd gelet op de voorgestelde aanpassingen vanuit de EU over de cofinancieringspercentages.

Bijdrage sector crisisreserve

De verlaging van de ontvangsten crisisreserve 2024 ad € 5,728 mln. is gebaseerd op de prognose 2023. Daar is een hoge aanvulling van de reserves voorzien naar aanleiding van de uitbraken HPAI bij de pluimveesector. In 2024 is voorzien dat het restant wordt geïnd. De ontvangsten 2024 zijn doorgetrokken naar 2025 en verder.

Licence