Base description which applies to whole site

Defensie

Tabel 42 X Defensie: Uitgaven

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

14.807,5

17.561,9

17.653,2

17.834,0

17.561,6

8.501,3

       

Besluitvorming

292,0

1.369,8

1.481,3

175,2

175,2

175,2

Overheveling AP Coalitieakkoord arbeidsvoorwaarden

165,0

     

Overheveling AP Coalitieakkoord vastgoed

110,0

1.290,0

1.395,0

165,0

165,0

165,0

Overig besluitvorming

17,0

79,8

86,3

10,2

10,2

10,2

       

Technisch

‒ 926,7

658,0

687,1

1.612,5

1.693,0

10.325,6

Kasschuif instandhouding

‒ 100,3

50,1

50,1

   

Kasschuif Oekraïne

‒ 138,6

  

‒ 241,4

149,8

149,8

Kasschuif vastgoed

‒ 270,0

‒ 1.360,0

‒ 1.420,0

325,0

320,0

375,0

Kasschuif arbeidsvoorwaarden middelen

‒ 296,4

60,6

235,8

   

Kasschuif investeringen

‒ 1.300,0

750,0

550,0

   

Overige kasschuiven

‒ 48,8

‒ 19,3

 

24,0

24,8

19,3

Eindejaarsmarge

73,9

     

Extrapolatie

     

8.611,6

Loon- en prijsbijstelling

910,1

1.066,7

1.072,3

1.082,4

1.066,8

1.041,8

Overboekingen HGIS

163,8

  

241,4

  

Overboekingen tussen Defensiebegroting en DMF

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 6,9

10,5

15,5

15,1

14,9

15,0

Desalderingen

2,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Compensatie valutaschommelingen

84,5

98,5

182,6

165,1

115,8

112,3

Overig technisch

‒ 0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota 2023

14.172,8

19.589,7

19.821,6

19.621,7

19.429,8

19.002,1

Tabel 43 X Defensie: Ontvangsten

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

140,8

140,8

140,8

140,8

140,8

       

Technisch

0,5

‒ 0,6

1,0

1,0

1,0

141,8

Extrapolatie

     

140,8

Desalderingen

2,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Technisch

‒ 2,3

‒ 1,4

0,1

0,1

0,1

0,1

       

Niet-plafondrelevant

2,7

1,6

    

Niet-plafondrelevant

2,7

1,6

    
       

Stand Voorjaarsnota 2023

144,0

141,8

141,8

141,8

141,8

141,8

Uitgaven

Besluitvorming mutaties VJN

Overheveling AP Coalitieakkoord arbeidsvoorwaarden

Bij het Coalitieakkoord 2022 zijn middelen gereserveerd voor arbeidsvoorwaarden. Het restant van deze middelen wordt vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de Defensiebegroting.

Overheveling AP Coalitieakkoord vastgoed

Bij het Coalitieakkoord 2022 zijn middelen gereserveerd voor het moderniseren en verduurzamen van het Defensievastgoed. In december 2022 is het Strategisch Vastgoedplan naar de Kamer verzonden. In lijn met dit plan worden deze middelen vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de Defensiebegroting.

Overig besluitvorming

Dit betreft dit de loon- en prijsbijstelling die behoort tot de overgehevelde middelen vanuit de Aanvullende Post.

Technische mutaties VJN

Kasschuif instandhouding

Dit betreft een kasschuif voor instandhouding van materieel. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2023 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

Kasschuif Oekraïne

Voor de vervanging van materieel geleverd uit de eigen militaire voorraad is deze kasschuif benodigd om het budget in het juiste ritme te plaatsen.

Kasschuif vastgoed

In december 2022 is het Strategisch Vastgoedplan naar de Kamer verzonden. In lijn met dit plan worden deze middelen voor investering en instandhouding in het juiste ritme gezet.

Kasschuif arbeidsvoorwaarden middelen

De kasschuif arbeidsvoorwaarden middelen betreft middelen bedoeld voor het nog in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. De plannen hiervoor behoeven nog verdere uitwerking. De middelen worden doorgeschoven naar 2024 en 2025, omdat het de verwachting is dat dit budget in deze jaren uitgegeven zal worden.

Kasschuif investeringen

Dit betreft middelen voor een aantal investeringen die vanuit 2023 naar latere jaren geschoven worden. Hiermee wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

Overige kasschuiven

Dit betreffen kasschuiven voor het programma Defensie Open op Orde dat voornamelijk is vertraagd als gevolg van de achterblijvende werving en selectie van informatieadviseurs en verscheidene mutaties om gedurende de begrotingsperiode in het juiste ritme te plaatsen.

Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van 73,9 miljoen euro aan de begroting van Defensie.

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling en de extra tranche over 2022 worden overgemaakt naar de begroting van Defensie. De eenmalige extra prijsbijstelling komt voort uit de toezegging uit de Najaarsnota 2022 om extra prijsbijstelling uit te keren om de (semi-)collectieve sector structureel extra te compenseren voor de hoge inflatie.

Overboekingen HGIS

Dit betreft een technische overboeking van middelen voor militaire goederen aan Oekraïne van HGIS naar niet-HGIS binnen de Defensiebegroting. Deze overboeking heeft geen budgettaire gevolgen voor de totale omvang van de uitgaven op de Rijksbegroting.

Overboekingen tussen Defensiebegroting en DMF

Deze post bestaat uit meerdere technische mutaties tussen de begroting hoofdstuk X Defensie en hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit heeft geen budgettaire gevolgen voor de totale omvang van de uitgaven op de Rijksbegroting.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutaties betreffen overboekingen vanuit Buitenlandse Zaken ten behoeve van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee en een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het kabinet heeft besloten om incidenteel 200 miljoen euro en structureel 8 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’. Dit budget wordt specifiek gedekt door alle departementen op basis van een verdeelsleutel. Dit betreft de verwerking van de departementale bijdrage van Defensie naar de begroting van BZK.

Desalderingen

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Compensatie valutaschommelingen

Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de verwachte effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. Defensie is met name gevoelig voor schommelingen in wisselkoersen bij aanschaf en in mindere mate bij instandhouding van materieel. Daarom worden de middelen overgeheveld van de begroting hoofdstuk X Defensie naar het hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Overig technisch

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutaties betreffen doorwerkingen van arbeidsvoorwaarden 2022 en incidenteel vrijgevallen middelen die zijn ingezet voor het oplossen van Defensiebrede problematiek.

Ontvangsten

Technische mutaties VJN

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Desalderingen

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Technisch

Dit betreft een technische omboeking waarbij budget binnen het Rijksbegroting uitgavenkader is geplaatst. Daarnaast is de afrekening van het voorschot Militaire Huis van 2022 hierbij inbegrepen. Dit betreft uitgaven die op begroting van de Koning staan, maar door Defensie worden uitgevoerd.

Niet-plafondrelevant

Dit betreft een technische omboeking waarbij budget binnen het Rijksbegroting uitgavenkader is geplaatst.

Licence