Base description which applies to whole site

Financieel beeld coalitieakkoord

In de financiele bijlage van het coalitieakkoord worden de voorgenomen maatregelen en de budgettaire gevolgen geschetst. In het coalitieakkoord zijn de voorgenomen maatregelen gegroepeerd per beleidsterrein zoals “Sociale Zekerheid”, “Zorg”, “OCW”. Per beleidsterrein is er een pakket aan maatregelen voorgesteld. Om het basispad per beleidsterrein weer te geven zijn de ramingen – vóór de coalitieakkoord mutaties - voor de jaren 2022 – 2026 voor één of meerdere hoofdstukken samengenomen. 

Het totaal van het financiële beleid zoals hieronder afgebeeld bestaat uit het basispad en de kosten en opbrengsten van nieuwe maatregelen. De visual laat het totaalbeeld zien en de uitsplitsing naar thema’s uit het coalitieakkoord. Door in de eerste visual de thema’s te selecteren verschijnen hieronder de uitsplitsing naar het basispad en de voorgenomen maatregelen uit het coalitie akkoord.

Licence