Base description which applies to whole site

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

In de begroting van 2021 zijn de eerste stappen gezet naar een strategische evaluatie agenda (SEA). In deze ontwerpbegroting is de SEA nader uitgewerkt aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). Het doel van de SEA is om betere en meer bruikbare inzichten te krijgen in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, het meer benutten van deze inzichten en daarmee uiteindelijk een hogere maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid.

De SEA bevat per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar een beleidsdoorlichting. Bijlage 5 Uitwerking strategische evaluatie bevat een nadere uitwerking van de geplande evaluatieonderzoeken, monitors en overig onderzoek waarmee wordt gestreefd naar inzichten om het beleid mee te verbeteren.

Tabel 6 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Artikel(onderdeel)

Afronding

Toelichting onderzoek

Sterke en levendige democratie

1.1 Bestuur en regio

2023

Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie

1.2 Democratie

2023

Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie

2 Nationale Veiligheid

n.v.t.

 

Duurzaam wonen en leven in heel Nederland

3.1 Woningmarkt

2022

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

3.3 Woningbouw

2022

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

4.1 Energietransitie gebouwde omgeving

2021

Beleidsdoorlichting Energietransitie gebouwde omgeving

4.2 Bouwkwaliteit

2021

Beleidsdoorlichting Bouwkwaliteit

5.1 Ruimtelijke ordening

2025

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

5.2 Omgevingswet

2025

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

10 Groningen versterken en perspectief

2025

Beleidsdoorlichting Groningen versterken en perspectief

Waardegedreven digitale overheid

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

2021

Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

6.5 Identiteitsstelsel

2019

Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

6.6 Investeringspost digitale overheid

2021

Beleidsdoorlichting Investeringspost digitale overheid

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

n.n.b.

 

Versnelling naar een grenzeloos samenwerkende overheid

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

2024

Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

7.2 Pensioenen en uitkeringen

2024

Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

9 Uitvoering Rijksvastbeleid

2021

Beleidsdoorlichting Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen is te vinden op deze link: Status beleidsdoorlichtingen.

Licence