Base description which applies to whole site

5.5 FMHaaglanden (FMH)

Inleiding

FMHaaglanden (FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.

In 2022 levert FMH dienstverlening voor de kerndepartementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor Financiën levert FMH alleen personenvervoer en voor Defensie alleen het Rijksbedrijvencentrum Rijswijk. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8.

FMH draagt bij aan het realiseren van de Rijksbrede doelstellingen voor een duurzame dienstverlening. FMH wil belangrijke stappen zetten in de richting van een volledig CO2-neutrale dienstverlening en een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Elektrificatie van het wagenpark en het vervoer, het verminderen van restafval, het verduurzamen van de catering en het hanteren van de principes van circulariteit zijn belangrijke speerpunten.

Naast de ambities op het gebied van duurzaamheid blijft FMH werken aan - en stappen zetten op het gebied van - service in nabijheid. Dit doet FMH samen met de Rijkspartners binnen het Ministerie van BZK. FMH werkt aan herkenbare integrale dienstverlening met een grote mate van servicegerichtheid en aan een voorspelbare en beheersbare bedrijfsvoering. Ambities zoals een actieve betrokkenheid bij ons verzorgingsgebied en het versneld doorvoeren van veranderingen in ons verzorgingsgebied krijgen met het oog op het Rijksbrede Programma Hybride werken een extra dimensie. FMH zal samen met de facilitaire concerndienstverleners op basis van deze ontwikkelingen de dienstverlening hierop aanpassen en blijven zorgdragen voor een comfortabele en inspirerende werkomgeving.

Tabel 44 Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

128.810

143.273

147.445

147.445

147.445

147.445

147.445

waarvan omzet moederdepartement

113.498

120.400

124.161

124.161

124.161

124.161

124.161

waarvan omzet overige departementen

12.537

19.729

19.577

19.577

19.577

19.577

19.577

waarvan omzet derden

2.775

3.144

3.707

3.707

3.707

3.707

3.707

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

128.810

143.273

147.445

147.445

147.445

147.445

147.445

        

Lasten

       

Apparaatskosten

122.122

138.228

141.590

141.590

141.590

141.590

141.590

- Personele kosten

42.814

49.036

47.787

47.787

47.787

47.787

47.787

waarvan eigen personeel

39.302

44.132

43.807

43.807

43.807

43.807

43.807

waarvan inhuur externen

3.512

4.904

3.980

3.980

3.980

3.980

3.980

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

79.308

89.192

93.803

93.803

93.803

93.803

93.803

waarvan apparaat ICT

68

41

71

71

71

71

71

waarvan bijdrage aan SSO's

54.907

61.042

66.615

66.615

66.615

66.615

66.615

waarvan overige materiële kosten

24.333

28.109

27.117

27.117

27.117

27.117

27.117

Rentelasten

190

153

94

94

94

94

94

Afschrijvingskosten

6.297

4.892

5.761

5.761

5.761

5.761

5.761

- Materieel

6.297

4.892

5.761

5.761

5.761

5.761

5.761

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

6.297

4.892

5.761

5.761

5.761

5.761

5.761

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

128.609

143.273

147.445

147.445

147.445

147.445

147.445

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

201

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

201

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moeder departement

De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. De budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) zijn overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toename betreft enerzijds uitbreiding van het verzorgingsgebied met Lange Voorhout 7 en anderzijds een toename in de kosten voor de dienstverlening schoonmaak.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen/organisatieonderdelen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen. De daling is het gevolg van minder afname van specifieke dienstverlening.

Omzet derden

De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Autoriteit Persoonsgevens en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De toename is met name het gevolg van de uitbreiding Autoriteit Persoonsgegevens.

Lasten

Apparaatslasten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De daling van de personele kosten heeft met name betrekking op minder inzet van externe inhuur (van 10% naar 8,3% van de personele kosten). De daling van de externe inhuur is mede het gevolg van het beleid van FMH om tijdelijke functies zoveel mogelijk met een tijdelijk dienstverband in te vullen.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 88% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage SSO’s en overige materiële kosten. De toename is het gevolg van de extra dienstverlening die wordt geleverd en de toename van de kosten voor de dienstverlening schoonmaak.

In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMH de dienstverlening verzorgt. Daarnaast zijn de kosten voor onder andere Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO hier opgenomen, aangezien deze kosten via het RVB bij FMH in rekening worden gebracht. De toename van de bijdrage aan SSO’s is het gevolg van de overgang van een groot deel van de schoonmaakcontracten van een externe leverancier naar de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en de uitbreiding van de dienstverlening.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa (met name meubilair) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën.

Tabel 45 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap FMH over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

22.570

12.812

13.089

15.129

15.847

17.301

19.291

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

130.895

143.273

147.445

147.445

147.445

147.445

147.445

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 124.585

‒ 138.381

‒ 141.684

‒ 141.684

‒ 141.684

‒ 141.684

‒ 141.684

2.

Totaal operationele kasstroom

6.310

4.892

5.761

5.761

5.761

5.761

5.761

 

-/- totaal investeringen

‒ 6.224

‒ 2.115

‒ 2290

‒ 1880

‒ 1280

‒ 1430

‒ 1280

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

23

878

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.201

‒ 1.237

‒ 2.290

‒ 1.880

‒ 1.280

‒ 1.430

‒ 1.280

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 225

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 5.279

‒ 5.493

‒ 3721

‒ 5043

‒ 4307

‒ 3771

‒ 2990

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

3.774

2.115

2290

1880

1280

1430

1280

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.730

‒ 3.378

‒ 1.431

‒ 3.163

‒ 3.027

‒ 2.341

‒ 1.710

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

20.949

13.089

15.129

15.847

17.301

19.291

22.062

Toelichting

Investeringskasstroom

FMH investeert voornamelijk in de vervanging van meubilair in het verzorgingsgebied.

Tabel 46 Overzicht doelmatigheidsindicatoren FMH
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       
        

Omzet per productgroep (PxQ)

128.810

143.273

147.445

147.445

147.445

147.445

147.445

Generiek

117.118

127.874

134.177

134.177

134.177

134.177

134.177

Specifiek

11.631

15.399

13.268

13.268

13.268

13.268

13.268

Overig

61

0

0

0

0

0

0

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

518

571

564

564

564

564

564

Saldo van baten en lasten (%)

0,2%

0,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Verhouding generiek vs specifieke dienstverlening

91:9

89:11

91:9

91:9

91:9

91:9

91:9

Personele kosten als % van totale kosten

33,3%

34,2%

32,4%

32,4%

32,4%

32,4%

32,4%

Materiële kosten als % van totale kosten

66,7%

65,8%

67,6%

67,6%

67,6%

67,6%

67,6%

Apparaatskosten (in €)

52.256

58.537

58.105

58.105

58.105

58.105

58.105

        

Tarieven

       

Regiotarief (facilitair)

n.b.

203

202

202

202

202

202

        

Tevredenheid

       

Klanttevredenheid

n.b.

n.v.t.

n.v.t.

tevreden

n.v.t.

tevreden

n.v.t.

Tevredenheid specifieke dienstverlening

8

7

7

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid

n.b.

n.v.t.

n.v.t.

tevreden

n.v.t.

tevreden

n.v.t.

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

2020

      

Toelichting

Generiek deel

Omzet per productgroep

De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.

De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).

Saldo van baten en lasten (%)

Het saldo baten en lasten van 0% geeft een sluitende begroting weer.

Specifiek deel

Verhouding generiek versus specifieke dienstverlening

Dit is het aandeel van de omzet van de generieke dienstverlening op de totale omzet versus het aandeel van de omzet van de specifieke dienstverlening in de totale omzet.

Personele- en materiële kosten als % van de totale kosten

Dit betreft de procentuele verhouding van de respectievelijk de personele en materiële kosten in de totale lasten. Het aandeel van de personele kosten in de totale kosten laat een lichte daling zien. Dit komt met name door een lagere inzet van personeel en toename in inkoopkosten voor de dienstverlening.

Apparaatskosten

De apparaatskosten hebben betrekking op de personele kosten en de materiële kosten exclusief de inkoopkosten voor de dienstverlening. De afname heeft betrekking op lagere personele kosten.

Regiotarief (facilitair)

De verrekeningsystematiek voor de generieke dienstverlening is in 2020 aangepast naar een tarief per m2. Het regiotarief geldt voor de kantoorpanden in het verzorgingsgebied van FMH. Specialty panden en panden waar FMH beperkte dienstverlening levert zijn uitgesloten. Het tarief laat een lichte daling zien ondanks de loon- en prijsontwikkeling van 1,5%.

Licence