Base description which applies to whole site

5.6 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Inleiding

Het SSC-ICT is een van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Met de ICT-dienstverlening zorgt SSC-ICT ervoor dat ruim 40.000 rijksambtenaren van zeven ministeries hun werk altijd, overal en veilig kunnen uitvoeren. SSC-ICT ondersteunt met een digitale werkomgeving op ieder apparaat, op ruim 50 locaties in Nederland én wereldwijd op ambassades en consulaten. Daarnaast beheert en ontwikkelt SSC-ICT een gevarieerd applicatielandschap, worden ICT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus aangeboden en worden jaarlijks honderden projecten uitgevoerd.

SSC-ICT is een organisatie in verandering. Op basis van een externe doorlichting in 2019 wordt momenteel gewerkt aan structurele verbetering van de dienstverlening. De essentie voor de komende jaren is een scherp onderscheid tussen standaard- en maatwerkdienstverlening en een technische inhaalslag. Hiertoe loopt een transitieprogramma over de volle breedte van de organisatie dat zal doorlopen tot ultimo 2022.

Het programma hanteert een iteratieve, kortcyclische aanpak, gestoeld op gangbare methoden. De transitieorganisatie werkt naar een beproefde combinatie van sturing, organisatie, dienstverlening, security en techniek waarna formalisatie van het nieuwe organisatiemodel en het formele plaatsingsproces plaatsvindt. Tijdens de uitvoering van de verandering gaat de reguliere dienstverlening (going concern) door.

SSC-ICT werkt toe naar een toekomstvaste ICT-dienstverlener, die voorziet in de behoefte van haar afnemers door het leveren van efficiënte en betrouwbare standaarddiensten én, in nauwe afstemming met afnemers, het leveren van maatwerkdiensten tegen reële kosten. De gevolgen van de pandemie hebben het belang van ICT verder benadrukt, bijvoorbeeld het faciliteren van thuiswerken. Ook post Covid-19 is de verwachting dat het belang van ICT in meer hybride werkvormen gaat toenemen.

Staat van baten en lasten

Tabel 47 Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

281.049

292.964

311.821

307.259

302.521

294.921

294.921

waarvan omzet moederdepartement

79.134

70.311

74.002

73.002

72.002

69.902

69.902

waarvan omzet overige departementen

201.122

222.653

237.203

233.641

229.903

224.403

224.403

waarvan omzet derden

793

0

615

615

615

615

615

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

1.323

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

307

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

282.679

292.964

311.821

307.259

302.521

294.921

294.921

        

Lasten

       

Apparaatskosten

233.145

232.567

260.857

250.557

246.057

241.557

241.557

- Personele kosten

126.277

127.488

137.888

132.388

128.388

124.388

124.388

waarvan eigen personeel

85.455

86.912

93.888

93.388

91.388

90.388

90.388

waarvan inhuur externen

39.181

35.655

37.881

32.881

30.881

27.881

27.881

waarvan overige personele kosten

1.641

4.921

6.118

6.118

6.118

6.118

6.118

- Materiële kosten

106.868

105.079

122.969

118.169

117.669

117.169

117.169

waarvan apparaat ICT

85.373

80.925

97.849

94.049

93.549

93.049

93.049

waarvan bijdrage aan SSO's

19.767

18.505

19.245

18.645

18.645

18.645

18.645

waarvan overige materiële kosten

1.728

5.649

5.875

5.475

5.475

5.475

5.475

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

52.739

52.044

57.764

56.702

56.464

53.364

53.364

- Materieel

42.185

48.943

54.539

52.427

53.194

51.194

51.194

waarvan apparaat ICT

42.185

48.943

54.539

52.427

53.194

51.194

51.194

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

10.554

3.101

3.225

4.275

3.270

2.170

2.170

Overige lasten

786

8.353

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

172

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

614

8.353

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

286.670

292.964

318.621

307.259

302.521

294.921

294.921

        

Saldo van baten en lasten uit alle activiteiten1

‒ 3.991

0

‒ 6.800

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

2

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten na belastingen

‒ 3.993

0

‒ 6.800

0

0

0

0

Programmakosten transitie SSC-ICT2

10.494

0

6.800

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten3

6.501

0

0

0

0

0

0

1

In dit saldo zijn ook de programmakosten transitie SSC-ICT meegenomen. De term 'Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering', die te doen gebruikelijk is op deze plek, voldoet daarom niet. Het onderdeel 'uit gewone bedrijfsvoering' is daarom uit de beschrijving gehaald en is 'uit alle activiteiten' toegevoegd.

2

De programmakosten transitie SSC-ICT worden gefinancierd uit de balanspost Bestemmingsfonds. Deze boeking zal ieder jaar plaatsvinden op 1 januari, te beginnen op 1 januari 2021.

3

Dit bedrag is eigenlijk het resultaat over het boekjaar indien er geen programma transitie SSC-ICT was geweest. Omdat in dit bedrag al de Vpb is verwerkt kan het geen 'Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening' genoemd noemen.

Toelichting

Baten

Omzet

Voor de Ontwerpbegroting 2022 is in de basis uitgegaan van de afspraken die ten grondslag liggen aan de Ontwerpbegroting 2021. Op basis van interdepartementale besluitvorming is afgesproken een tariefstijging door te voeren van 4% per jaar voor de periode 2020 tot en met 2022. Dit ter dekking van de jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling alsmede voor de doorontwikkeling van het Life Cycle Management. Tevens is rekening gehouden met ontwikkelingen in de dienstverlening en de effecten van het transitieprogramma.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De stijging in de loonkosten ambtelijk personeel is, naast de jaarlijkse loonontwikkeling, het gevolg van de verder invulling van de personele bezetting in relatie tot aanvullende dienstverlening in de loop van 2022. Zo neemt SSC-ICT de Audio Visuele dienstverlening in de rijkspanden over van FM Haaglanden en sluit de Rijks Schoonmaak Organisatie aan bij de dienstverlening van SSC-ICT. Met de invulling, zowel op kwantitatief als op kwalitatief niveau, heeft SSC-ICT de capaciteit om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. De raming is inclusief de kosten voor het transitieprogramma. Als gevolg van een blijvende vraag naar specialistische ICT kennis en de arbeidsmarktproblematiek (schaarste op ICT personeel) zal SSC-ICT genoodzaakt blijven externe expertise in te huren. Daarbij wordt beleid gevoerd om structureel werk zoveel mogelijk door ambtelijk personeel uit te voeren zodat de afhankelijkheid van (dure) externe inhuur wordt teruggedrongen.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post. De stijging in 2022 is het gevolg van de overname van de Audio visuele dienstverlening van het agentschap FM Haaglanden alsmede een uitbreiding van deze dienstverlening ter ondersteuning van het hybride werken. Tevens zijn de kosten die worden gemaakt voor maatwerkprojecten en zogenaamde basis+ voorzieningen meegenomen. Deze kosten werden tot 2022 begroot onder de post Overige lasten. Komende jaren wordt voorrang gegeven aan het optimaliseren van het Life Cycle Management (LCM). Hiermee krijgt de afnemer en SSC-ICT meer grip op de totale levensduurkosten van ICT. De effecten zijn zichtbaar in de afnemende materiele kosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Voor 2022 wordt rekening gehouden met het doorschuiven van investeringen vanuit 2021.

Saldo van baten en lasten

Het saldo baten en lasten voor 2022, op basis van alle activiteiten is geraamd op een verlies van € 6,8 mln. Na verrekening van de kosten voor het transitieprogramma met het bestemmingsfonds is de raming van alle reguliere activiteiten nihil.

Kasstroomoverzicht

Tabel 48 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap SSC-ICT over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

8.6021

963

13.861

14.397

14.747

20.510

6.017

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

284.064

292.964

311.821

307.259

302.521

294.921

294.921

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 233.326

‒ 232.567

‒ 260.857

‒ 250.557

‒ 246.057

‒ 241.557

‒ 241.557

2.

Totaal operationele kasstroom

50.738

60.397

50.964

56.702

56.464

53.364

53.364

 

-/- totaal investeringen

‒ 44.949

‒ 60.300

‒ 67.000

‒ 36.000

‒ 40.000

‒ 49.000

‒ 49.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

614

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 44.335

‒ 60.300

‒ 67.000

‒ 36.000

‒ 40.000

‒ 49.000

‒ 49.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 3.836

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

9.000

0

6.800

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 44.687

‒ 47.499

‒ 57.228

‒ 56.352

‒ 50.701

‒ 67.857

‒ 43.596

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

38.322

60.300

67.000

36.000

40.000

49.000

49.000

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.201

12.801

16.572

‒ 20.352

‒ 10.701

‒ 18.857

5.404

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

13.8041

13.861

14.397

14.747

20.510

6.017

15.784

1

Voorraad cadeaubonnen is zowel in de begin- en eindstand niet meegenomen

Toelichting

De belangrijkste ontwikkelingen qua kaseffect, zijn de verwachte investeringen in hard- en software. Voor 2022 betreft het voornamelijk vervanging met betrekking tot de werkplek, connectivity, datacentre, hosting en devices, waarbij rekening wordt gehouden met het doorschuiven van investeringen vanuit 2021.

Financieringskasstroom

De verrekening van transitiekosten met het bestemmingsfonds is vanwege pragmatische redenen ondergebracht onder de post eenmalige storting door moederdepartement. Het betreft de bijdragen van de overige departementen binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT aan het bestemmingsfonds. Het ministerie van Financiën heeft, voor de duur van het transitieprogramma, aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties toestemming verleend deze bijdragen rechtstreeks in de balans te muteren en daardoor af te wijken van de regeling Agentschappen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 49 Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

986,4

1.050

1.081

1.081

1.081

1.081

1.081

Aantal externe fte's in % van totale fte's

20,9%

20,0%

18,0%

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid (KTO)

6

7

7

7

7

7

7

Gebruikerstevredenheid beleving (GTO)

 

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

7

7

7

7

7

7

7

        

Kostprijs digitale werkplekomgeving

       

Digitale werkplekomgeving basis

720

572

759

759

759

759

759

Digitale werkplekomgeving online

710

744

593

593

593

593

593

Digitale werkplekomgeving light

260

291

265

265

265

265

265

Basisinrichting kantoorpand

n.v.t.

57

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fat client DWR special

n.v.t.

962

842

842

842

842

842

Kiosk PC incl. monitor

520

676

749

749

749

749

749

        

Omzet per productgroep (PxQ) (bedragen x € 1.000)

       

Generiek

8.649

8.203

9.355

9.218

9.076

8.848

8.848

Gemeenschappelijk

246.141

252.242

268.166

264.242

260.168

253.632

253.632

Klantspecifiek

26.259

32.519

34.300

33.798

33.277

32.441

32.441

        

Totaal

281.049

292.964

311.821

307.259

302.521

294.921

294.921

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Beschikbaarheid kernsystemen

99,7%

99,5%

99,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Major incidents

n.b.

75

75

75

75

75

75

Kwaliteit beantwoorde vragen

       

Gemiddelde hersteltijd storingen

n.b.

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Geleverd binnen gestelde termijn

n.b.

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

LCM hard- en software

n.b.

80,0%

80,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

  

2024

    

Toelichting

Generiek deel

Fte

Fte totaal betreft de maximale bezetting van ambtelijk personeel, benodigd voor continuering van de dienstverlening. Hierbij is 1,0 fte gelijk aan een aanstelling van 36,0 uur per week. Het percentage voor externe fte is bepaald op basis van de totale bezetting.

Tevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheid betreft de tevredenheid van de opdrachtgevers van SSC-ICT. De gebruikerstevredenheid is de waardering die eindgebruikers aan de dienstverlening van SSC-ICT geeft. Tot slot is de medewerkerstevredenheid de score die medewerkers geven aan hun werkzaamheden. Hiervoor wordt periodiek, in het voor- en najaar, een enquête rondgestuurd naar het personeel van SSC-ICT.

Kostprijs

De tarieven voor 2022 zijn op het moment van verschijnen van deze begroting nog niet definitief vastgesteld. De vermelde tarieven zijn berekend op basis van de tarieven zoals die zijn vastgesteld in de producten- en dienstencatalogus (PDC) SSC-ICT 2021. Als gevolg van het invoeren van een nieuw kostprijsmodel, waarmee beter inzicht wordt verkregen in de daadwerkelijke kosten van de producten en diensten van SSC-ICT, wijken de kostprijzen, op basis waarvan de kostprijzen voor 2022 zijn berekend, af van de kostprijzen zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting van 2021.

De digitale werkomgeving (DWO) wordt weergegeven in drie aparte voorzieningen, namelijk: Basis, Online en Light. Dit heeft te maken met de invoering van een nieuw kostprijsmodel voor het berekenen van de tarieven. Basis betreft de volledige Windowsomgeving met basisfunctionaliteiten en – applicaties. Online betreft de digitale werkplek op Cloudbook, Kiosk PC of een eigen device in combinatie met een token. Light betreft de digitale werkomgeving met beperkte functionaliteiten, voornamelijk voor tablets en smartphones. Ter vergelijking, de tarieven vooor deze diensten voor 2021 zouden, bij gebruikmaking van het nieuwe kostprijsmodel, uitkomen op € 730,00 voor de digitale werkplek basis, voor on-line € 570,00 en voor light € 255,00.

Het komt voor dat bepaalde applicaties niet aangeboden kunnen worden op de Digitale Werkomgeving Online (DWO) of dat speciale randapparatuur nodig is voor een specifiek informatiesysteem. Hiervoor is een Fat Client beschikbaar. Dit is een DWO Basis geïnstalleerd op een desktop. Voor het flexibel werken binnen de rijkskantoren zijn pandgebonden ICT-faciliteiten beschikbaar, zoals ook benoemd in de Rijks Product-Diensten catalogus Gebouw-gebonden ICT. Faciliteiten die beschikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld het netwerk (wifi), printers en video-vergaderen. In aanvulling hierop kan de monitorconfiguratie van 27 inch ter vervanging van de standaard monitorconfiguratie van twee 24-inch monitoren beschikbaar worden gesteld. De kiosk PC betreft een (thin client) computer die de eigen virtuele werkplek DWR Next ontsluit.

Omzet

De totale omzet betreft de geraamde kostendekkende opbrengsten welke grotendeels worden gerealiseerd op basis van financiële afspraken met de klanten. De totale omzet per product/dienst 2022 betreft de begroting 2021 inclusief een tariefstijging van 4,0% voor loon- en prijsontwikkeling alsmede voor doorontwikkeling Life Cycle Management en overige ontwikkelingen in de dienstverlening.

Specifiek Deel

Beschikbaarheid kernsystemen

Om de basis dienstverlening te kunnen garanderen zijn twintig kernsystemen en kerndiensten gedefinieerd waarvoor een hoge beschikbaarheid gewenst is. Deze kernsystemen zijn voorwaardelijk voor de werkzaamheden van 40.000 Rijksambtenaren. Voor alle kernsystemen geldt een beschikbaarheidsnorm van 99,5%.

Major Incidents en hersteltijd

Dit betreft het totaal aantal Major Incidenten vanaf het begin van het kalenderjaar. Een major incident wordt als zodanig gedefinieerd als de urgentie, de impact en het escalatierisico hoog zijn. De norm is een maximum van 75 major incidents per jaar. Voor de hersteltijd (Mean Time To repair/MTTR) van incidents is de norm dat 90% van alle incidents binnen 8 uur moet zijn opgelost.

Levertijd standaard diensten

Dit betreft de doorlooptijd van aanvragen voor items die in de Producten- Diensten Catalogus SSC-ICT genoemd staan onder «Servicegroep Rijkswerkomgeving» met een afgesproken maximale levertijd. De norm is dat 90% van de aanvragen binnen de streeftijd is geleverd.

Hard- en software in support

Dit betreft gedefinieerde en geregistreerde hardware in support alsmede softwarecomponenten waarvoor de leverancier security updates (support) levert. De norm voor beiden is 80%. Vanaf 2023 wordt dit 98%.

Licence