Base description which applies to whole site

7.4 Bijlage subsidieoverzicht

De subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben. Verder zijn de subsidie beschikkingen die Defensie verstrekt alleen bedoeld voor de specifieke subsidieaanvrager en berusten niet op wettelijk voorschrift, anders dan gelegen in de begroting en de regeling defensiesubsidies (http://wetten.overheid.nl/BWBR0013110/).

In 2017 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Subsidies, robuust en proportioneel’ uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. Vanaf 2019 publiceert Defensie daarom de, vanaf dat moment uitgevoerde, subsidie-evaluaties op www.rijksbegroting.nl. De subsidies worden jaarlijks bij Defensie aangevraagd, door Defensie bezien en op risico’s beoordeeld. De grootte en eventuele risico’s zijn medebepalend voor het controle arrangement, waaronder de subsidie valt. De subsidies worden elke vijf jaar apart geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt het gezamenlijk belang heroverwogen, waarna afhankelijk van de uitkomst, kan worden besloten tot afbouw van de subsidierelatie.

Tabel 54 Subidies (bedragen x 1.000 euro)

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)1

2.758

      

2017

2022

2022

Stichting Veteraneninstituut (Svi)1

7.0392

      

2017

2022

2022

Stichting de Basis1

3.891

      

2017

2022

2022

Stichting Nederlands Veteraneninstituut3

 

21.765

21.765

    

2017

2022

2022

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

25

25

25

25

25

2021

2026

2026

Stichting Veteranen Platform (VP)1

304

178

178

    

2017

2022

2022

Stichting Koninklijke Defensiemusea

16.550

16.902

16.902

16.902

16.902

  

2019

2024

2024

Stichting Nationale Taptoe

276

282

282

    

2017

2022

2022

Universiteit van Amsterdam

74

74

74

    

2017

2022

2022

Stichting Maritiem Kenniscentrum

28

23

23

    

2017

2022

2022

Stichting Phantasy in Blue

25

25

25

    

2017

2022

2022

Stichting Historische Vlucht

111

114

114

    

2017

2022

2022

SWoon NLDA

15

22

22

    

2017

2022

2022

ASL BISL Foundation

40

40

40

    

2017

2022

2022

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

0

0

5.000

    

n.v.t.

2022

2022

Stichting monument Nagasaki

25

      

Eenmalige subsidie

1

Beoogd is dat deze stichtingen vanaf 1 januari 2021, inclusief bijdrage zorgcoördinatie, gefuseerd zijn tot een enkele stichting. Voor het VP betreft dit een deel van de subsidie.

2

De subsidie is tijdelijk verhoogd in verband met het project Governance Uitvoering Veteranenbeleid. De evaluatie van deze tijdelijke subsidie is onderdeel van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Svi, NLVD, de Basis en het VP.

3

Het Veteraneninstituut is op 1 januari gefuseerd met stichting de Basis en stichting Nederlandse Veteranendag. Tevens zijn daarbij zorgcoördinatie van het APG, de BOE LZV en de nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform samengevoegd.

Licence