Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunt de krijgsmacht in haar taken. Het DOSCO doet dit door te zorgen voor personele diensten, opleidingen, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. Het DOSCO voorziet zelf in die ondersteuning en koopt een deel van de producten en diensten in bij organisaties buiten het Ministerie van Defensie.

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige ondersteuning van de krijgsmacht. Het DOSCO krijgt, net als de operationele commando’s, een generieke gereedstellingsopdracht. In deze begroting laten we die voor het eerst zien op eenzelfde wijze als de andere defensieonderdelen. Vooralsnog ontvangt DOSCO een gereedstellingsopdracht voor de perifere bloedbank en chirurgisch team.

Tabel 24 Capaciteiten DOSCO

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

SPECIALISTISCHE MEDISCHE ZORG

Chirurgische capaciteit en bloedbank voor Role 2 Medical Treatment Facility.

Levert een chirurgisch team ten behoeve van een chirurgisch hospitaal.

Er zijn geen significante wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 voor DOSCO. Voor de belangrijkste beleidswijzigingen wordt verwezen naar de beleidsagenda.

De gevolgen van COVID-19 zijn met name merkbaar bij de transportuitgaven (minder oefeningen) en de meeruitgaven die gemaakt worden als gevolg van testen, vaccineren, quarantaine en de inzet van personeel zowel binnen als buiten Defensie. Als de COVID-19 maatregelen komen te vervallen dan zullen de OPCO’s in staat zijn om meer te oefenen en zal dit consequenties hebben voor de ondersteunende taken van het DOSCO. Voor specifiek het medisch zorgpersoneel heeft de inzet in ziekenhuizen geleid tot een achterstand in het oefenen en trainen; dit zal ook weer moeten worden ingehaald na afloop van alle inzet.

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

1.541.365

1.188.272

1.205.578

1.186.472

1.175.247

1.175.174

1.176.457

        

Uitgaven

1.531.401

1.188.272

1.205.578

1.186.472

1.175.247

1.175.174

1.176.457

Waarvan juridisch verplicht

  

71%

    
        

Opdrachten

11.737

0

0

0

0

0

0

- gereedstelling

76

0

0

0

0

0

0

- instandhouding materieel

11.661

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

67.626

100.420

0

0

0

0

0

- Nationaal Fonds Ereschuld

67.174

96.972

0

0

0

0

0

- Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie

452

3.448

0

0

0

0

0

Schadevergoeding

0

0

93.265

76.169

76.247

74.791

74.793

- Nationaal Fonds Ereschuld

0

0

77.790

64.183

64.248

62.754

62.754

- Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie

0

0

7.200

3.700

3.700

3.700

3.700

- Schadevergoeding, overig

0

0

8.275

8.286

8.299

8.337

8.339

Personele uitgaven

774.498

817.967

837.291

839.835

829.037

829.371

830.605

- Eigen personeel

604.573

628.586

662.899

668.985

658.506

658.213

658.444

- Externe inhuur

27.498

21.750

2.840

2.840

2.840

2.840

2.840

- Overige personele exploitatie

128.562

153.366

157.137

152.909

154.250

154.877

155.880

- Attachés

13.865

14.265

14.415

15.101

13.441

13.441

13.441

Materiële uitgaven

677.540

269.885

275.022

270.468

269.963

271.012

271.059

- Instandhouding infrastructuur

434.153

0

0

0

0

0

0

- Instandhouding IT

28

0

0

0

0

0

0

- Overige materiële exploitatie

238.698

262.601

267.738

263.184

262.681

263.730

263.777

- Attachés

4.661

7.284

7.284

7.284

7.282

7.282

7.282

        

Apparaatsontvangsten

90.346

58.487

68.478

68.478

68.478

68.478

68.478

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2022 en bij schadevergoeding, het Nationaal Fonds Ereschuld en de Reservering schadevergoedingen chroom 6, volledig verplicht zijn. Voor 2022 is 72% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Personele uitgaven

Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van het personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen, internationale verhuizingen en overige personeelsgebonden uitgaven. De salarissen van het attaché personeel worden afzonderlijk gepresenteerd, omdat deze uitgaven onder de internationale inzet (BIV) uitgaven vallen.

Materiële uitgaven

De uitgaven voor instandhouding zijn ingaande 2021 overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Onder materiële uitgaven worden de geraamde uitgaven voor overige materiële exploitatie en de attachés weergegeven. De uitgaven voor de overige materiële exploitatie bestaan onder andere uit catering, facilitaire dienstverlening, mediadienstverlening, gezondheidszorg, beveiliging, energie en water, schoonmaak en wereldwijd transport van personen en goederen.

Schadevergoeding

De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschuld worden bij het DOSCO verantwoord onder het financieel instrument schadevergoeding. Dit fonds is ingesteld voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. Hierin zijn de budgetten voor schadevergoedingen en regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen ondergebracht. De middelen op de begroting zijn echter ontoereikend. Meer (jonge) veteranen doen een beroep op compensatie. Daarom wordt € 30 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld in 2021 en wordt de begroting met € 20 miljoen structureel verhoogd. Daarnaast worden geraamde uitgaven voor uitkeringen in verband met Chroom 6 en overige schadevergoedingen onder het instrument schadevergoeding verantwoord.

Licence