Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.

Tabel 22 Capaciteiten DMO

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

PERMANENTE INCIDENT RESPONSE CAPACITEIT TEN BEHOEVE VAN INFORMATIE SYSTEMEN

Cyber Rapid Response Team (CRRT)van het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC)

Levert cyberexpertise op locatie voor incidentcoördinatie, -onderzoek en -afhandeling.

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de personele exploitatie en het budget voor brandstoffen. De instandhoudingsbudgetten voor het KPU-bedrijf en het Defensie Munitiebedrijf zijn per 2021 ondergebracht in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).

Defensie geeft uitvoering aan het speerpunt energie volgens ons Plan van aanpak Energietransitie Defensie (Kamerstuk 34 919, nr. 74). Voor de brandstofvoorziening is het van belang dat Defensie in toenemende mate biobrandstof bij operationeel materieel zal gebruiken en dat de komende jaren ongeveer 400 dienstvoertuigen worden vervangen voor zero-emissie voertuigen.

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

985.425

583.459

607.093

606.438

606.530

610.452

594.962

        

Uitgaven

1.120.073

583.459

607.093

606.438

606.530

610.452

594.962

waarvan juridisch verplicht

  

74%

    
        

Opdrachten

389.265

121.305

148.666

148.906

149.092

152.976

152.976

- gereedstelling

93.939

121.305

148.666

148.906

149.092

152.976

152.976

- instandhouding materieel

295.326

0

0

0

0

0

0

Personele uitgaven

431.648

448.722

446.025

443.040

442.691

442.730

427.240

- Eigen personeel

369.436

383.300

397.561

396.763

396.413

396.514

381.039

- Externe inhuur

49.220

43.416

29.648

27.468

27.424

27.362

27.362

- Overige personele exploitatie

12.992

22.006

18.816

18.809

18.854

18.854

18.839

Materiële uitgaven

299.160

13.432

12.402

14.492

14.747

14.746

14.746

- Instandhouding infrastructuur

385

0

0

0

0

0

0

- Instandhouding IT

287.796

0

0

0

0

0

0

- Overige materiële exploitatie

10.979

13.432

12.402

14.492

14.747

14.746

14.746

        

Apparaatsontvangsten

45.419

34.376

26.245

26.245

26.245

26.245

26.245

Budgetflexibiliteit

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiele instrumenten opdrachten, personele en materiele uitgaven. Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2022 is 74% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

GereedstellingGereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft de uitgaven voor brandstof en smeermiddelen. De prijzen van met name brandstoffen zijn zeer flexibel als gevolg van de snel wijzigende brandstofprijzen en dollarkoersen.

Personele uitgavenPersonele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgavenDe uitgaven voor instandhouding zijn ingaande 2021 overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Materiële uitgaven bestaan bij de DMO hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Licence