Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Investeringen

Defensie voorziet in nieuw materieel, infrastructuur en IT-middelen en zij verkoopt, indien aan de orde, groot materieel en infrastructuur.

De Minister is verantwoordelijk voor het tijdig voorzien in van nieuw materieel, infrastructuur en IT-middelen alsmede de afstoting van overtollig groot materieel en infrastructuur. Tot de investeringen worden gerekend alle planbehoeften met een meerjarig karakter. Dit omvat ook de bijdragen aan de NAVO voor het doen van investeringen en wetenschappelijk onderzoek. Tot de investeringen worden ook bijdragen gerekend aan de instandhouding, die direct samenhangen met de betreffende investering.

Door de introductie van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) zijn de middelen uit beleidsartikel 6 Investeringen per 2021 overgeheveld naar het DMF.

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Investeringen
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

2.755.819

      

Opdrachten

2.662.718

      

Investeringen materieel

2.102.408

      

Investeringen infrastructuur

252.066

      

Investeringen IT

308.244

      

Begrotingsreserve

0

      

Bekostiging

66.001

      

Bijdrage aan internationale organisaties

27.100

      
        

Uitgaven

2.716.440

      

waarvan juridisch verplicht

       

Opdrachten

2.641.111

      

Investeringen materieel

2.128.195

      

Investeringen infrastructuur

275.764

      

Investeringen IT

237.152

      

Begrotingsreserve

       

Reserve valutaschommelingen

       

Bekostiging

46.876

      

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

3.737

      

Technologieontwikkeling

35.599

      

Kennisgebruik

3.459

      

Kort-cyclische innovatie

4.081

      

Bijdrage aan internationale organisaties

28.453

      

Investeringen infrastructuur NAVO

28.453

      
        

Programma ontvangsten

66.513

      

- Verkoopopbrengsten strategisch materieel

36.602

      

- Overige ontvangsten materieel

22.054

      

- Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur

3.901

      

- Overige ontvangsten infrastructuur

1.458

      

- Ontvangsten Internationale organisaties

2.498

      

Budgetflexibiliteit Niet van toepassing

Licence