Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden

Tabel 38 Exploitatieoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

376.684

38.505

415.189

waarvan omzet moederdepartement

294.581

38.505

333.086

waarvan omzet overige departementen

76.375

0

76.375

waarvan omzet derden

5.728

0

5.728

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

376.684

38.505

415.189

    

Lasten

   

Apparaatskosten

341.972

38.505

380.477

- Personele kosten

240.659

30.909

271.568

waarvan eigen personeel

201.268

22.921

224.189

waarvan inhuur externen

32.049

7.012

39.061

waarvan overige personele kosten

7.342

975

8.317

- Materiële kosten

101.313

7.597

108.910

waarvan apparaat ICT

27.228

2.590

29.818

waarvan bijdrage aan SSO's

25.175

1.701

26.876

waarvan overige materiële kosten

48.910

3.305

52.215

Rentelasten

100

0

100

Afschrijvingskosten

33.012

0

33.012

- Materieel

13.000

0

13.000

waarvan apparaat ICT

12.500

0

12.500

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

500

- Immaterieel

20.012

0

20.012

Overige lasten

1.500

0

1.500

waarvan dotaties voorzieningen

1.500

 

1.500

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

376.584

38.505

415.089

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

100

Agentschapdeel Vpb lasten

100

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

De baten in de 1e suppletoire begroting stijgen met € 38,5 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2023 (€ 376,7 miljoen). De lasten stijgen eveneens met € 38,5 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2023 (€ 376,6 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement in de 1e suppletoire begroting is € 38,5 miljoen hoger ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2023. De stijging heeft betrekking op de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 19,3 miljoen), investeringen op het gebied van informatie- en systeembeveiliging teneinde aan de meest actuele compliancy vereisten te voldoen (€ 5,4 miljoen) en additionele dienstverlening op het gebied van examens en studiefinanciering (€ 13,8 miljoen).

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten in de 1e suppletoire begroting zijn € 38,5 miljoen hoger ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2023. De personele kosten stijgen met € 30,9 miljoen en de materiële kosten stijgen met € 7,6 miljoen. In de stijging zijn de toekenning van de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 19,3 miljoen), investeringen op het gebied van informatie- en systeembeveiliging (€ 5,4 miljoen) en de additionele dienstverlening op het gebied van examens en studiefinanciering (€ 13,8 miljoen) verwerkt.

Kasstroomoverzicht

Tabel 39 Kasstroomoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2023)(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2023

17.519

 

17.519

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

376.684

38.505

415.189

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 341.972

‒ 38.505

‒ 380.477

2.

Totaal operationele kasstroom

34.712

0

34.712

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 59.700

‒ 13.900

‒ 73.600

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 59.700

‒ 13.900

‒ 73.600

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 20.000

‒ 153

‒ 20.153

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

47.700

25.900

73.600

4.

Totaal financieringskasstroom

27.700

25.747

53.447

5.

Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

20.231

11.847

32.078

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2023 met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling en overige bijstellingen. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt evenals de daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op reeds afgesloten leningen aangepast.

Licence