Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Gelet op het feit dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn aan elkaar, zijn beide posten in één tabel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 12 Uitgaven en ontvangsten beleidsartikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022 (incl. NvW)1

35.801.495

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

0

       

Mutaties ISB's 20222

679.000

0

0

0

0

0

       

Mutaties 1e suppletoire 2022 (incl. NvW)3

2.880.223

2.840.350

1.523.404

1.565.082

701.874

782.452

       

Extrapolatie 2027

0

0

0

0

0

32.940.941

       

Nieuwe mutaties

446.837

4.093.152

2.684.722

2.654.722

2.263.254

1.300.714

       

waarvan Algemene uitkering

      

1) Accres tranche 2023

0

2.674.025

2.674.025

2.674.025

1.358.633

1.320.093

2) Ruimte onder plafond BCF 2022

320.917

0

0

0

0

0

3) Bevolkingsdaling

‒ 11.245

0

0

0

0

0

4) Wet Goed verhuurderschap

0

21.592

12.404

12.404

12.404

12.404

5) Overheveling naar de algemene uitkering vanuit diverse integratie-uitkeringen

0

932.582

934.587

938.121

942.734

968.331

6) Asiel

20.000

40.000

30.000

0

0

0

7) Eenmalige rijksbijdrage

0

0

0

0

924.000

0

8) Energietoelage

0

1.400.000

0

0

0

0

9) Bijzondere bijstand

50.000

0

0

0

0

0

10) IPS Regeling

0

‒ 10.750

0

0

0

0

11) Uitvoeringskossten SVB PGB Trekkingsrechten

0

‒ 27.200

‒ 27.200

‒ 27.200

‒ 27.200

‒ 27.200

12) Overige mutaties algemene uitkering

‒ 5.940

‒ 7.583

‒ 7.583

‒ 7.583

‒ 7.583

‒ 7.583

       

waarvan Integratie-uitkeringen

      

13) SW bedrijven (covid-19)

10.000

0

0

0

0

0

14a) Overheveling vanuit integratie-uitkering Voogdij 18+ naar de algemene uitkering

0

‒ 736.676

‒ 736.676

‒ 736.676

‒ 736.676

‒ 736.676

14b) Overheveling vanuit integratie-uitkering Participatie naar de algemene uitkering

0

‒ 109.559

‒ 113.698

‒ 119.602

‒ 125.292

‒ 151.312

14c) Overheveling vanuit integratie-uitkeringen Overig naar de algemene uitkering

0

‒ 86.347

‒ 84.213

‒ 81.843

‒ 80.766

‒ 80.343

15) Overige mutaties integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

0

       

waarvan Decentralisatie-uitkeringen

      

16) Dichterbij dan je denkt

16.741

0

0

0

0

0

17) Maatschappelijke begeleiding

34.988

0

0

0

0

0

18) Overige mutaties decentralisatie-uitkeringen

11.376

3.068

3.076

3.076

3.000

3.000

       

waarvan Onderzoeken verdeelsystematiek

      

19) Overige mutaties onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

39.807.555

40.477.613

37.558.506

37.362.228

36.056.886

35.024.107

1

Inclusief NvW's: Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 6, Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 13 en Kamerstukken II 2021/22, 35295 B, nr. 15.

2

Kamerstukken II 2021/22, 36065, nr. 1

3

Inclusief NvW's: Kamerstukken II 2021/22, 36120 B, nr. 5 en Kamerstukken II 2021/22, 36120 B, nr. 6

Toelichting

De mutaties 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14 en 17 zijn reeds toegelicht onder Tabel 2 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.

3) Bevolkingsdaling

In afwachting van de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor de algemene uitkering van het gemeentefonds per 2023, ontvangen de desbetreffende gemeenten in 2022 nog één keer een afzonderlijke uitkering voor het onderwerp bevolkingsdaling. Doordat de eerder verstrekte decentralisatie-uitkering als onrechtmatig is aangemerkt, zal dit in 2022 éénmalig gebeuren via een specifieke uitkering vanaf de begroting van het Ministerie van BZK.

4) Wet Goed verhuurderschap

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Deze afspraken worden grotendeels uitgevoerd met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten die voortkomen uit dit wetsvoorstel.

10) IPS Regeling

Voor de Regeling vergoeding Individuele plaatsing en steun (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep is in totaal € 21,5 mln. beschikbaar. Dit programmageld is bestemd voor de inzet van IPS trajecten voor mensen met psychische aandoeningen. Voor het programmageld is een 50/50 cofinanciering afgesproken; 50% Rijksbijdrage en 50% bijdrage van gemeenten. Deze uitname uit het gemeentefonds betreft het deel van de gemeenten.

11) Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

De VNG en het Ministerie van VWS zijn overeengekomen om met ingang van 2023 een structureel bedrag uit te nemen uit het gemeentefonds t.b.v. de uitvoeringskosten van de SVB van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het overeengekomen bedrag van € 27,2 mln. per jaar is gelijk aan de begrote uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet (€ 7,2 mln.) en de Wmo (€ 20 mln.) in 2022. Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en VWS deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat kan aanleiding zijn om de structurele uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen.

13) SW bedrijven

Het kabinet stelt aanvullend € 10 mln. beschikbaar aan gemeenten, voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022, voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.

16) Dichterbij dan je denkt

Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beoogt om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten om extra mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een leerwerkplek te begeleiden. Doelstelling is om de matching tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt. De decentralisatie uitkering van € 16,7 mln. wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s.

Licence