Base description which applies to whole site

4.3 Opbrengst lokale belastingen en heffingen

Tabel 8 bevat een overzicht van de opbrengsten van de lokale belastingen en heffingen van de gemeenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de OZB, overige belastingen en retributies. Retributies zijn lokale heffingen waar een concrete dienst tegenover staat. Van deze retributies zijn de opbrengst van de rioolheffing en de opbrengst van de reinigingsheffing wettelijk gemaximeerd tot 100% kostendekkendheid op het niveau van de verordening.

De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De toelichtende cijfers bij deze belastingen in de overige tabellen in dit onderdeel zijn gebaseerd op de gemiddelden zoals gepubliceerd in de jaarlijkse Atlas Lokale Lasten van het COELO.

Voor 2021 betreft het de oorspronkelijke begrotingen, die zijn opgesteld voordat de coronacrisis zijn intrede deed.

Tabel 8 Opbrengsten lokale belastingen en heffingen gemeenten 2018-2022 (bedragen x € 1 mln.)
  

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

% stijging t.o.v. 2021

OZB

Onroerende zaakbelasting

3.985

4.165

4.399

4.557

4.757

4,4

        

Overige belastingen

Parkeerbelasting

891

977

848

1.040

1.111

6,8

 

Toeristenbelasting

288

342

211

344

377

9,6

 

Precariobelasting

312

293

280

287

39

‒ 86,4

 

Andere belastingen

131

128

126

141

140

‒ 0,7

        

Retributies

Secretarieleges

342

251

194

226

217

‒ 4,0

 

Reinigingsheffingen

1.730

1.835

1.995

2.170

2.257

4,0

 

Rioolrechten

1.618

1.670

1.702

1.723

1.772

2,8

 

Baten begraafplaatsrechten

115

115

125

114

115

0,9

 

Bouwvergunningen

621

598

696

564

604

7,1

 

Overige leges (inclusief marktgeld)

120

134

110

146

153

4,8

        
 

Totale opbrengst

10.153

10.508

10.686

11.312

11.542

2,0

De begrote opbrengsten uit gemeentelijke lokale belastingen en heffingen bedragen in 2022 ruim € 11,5 mld. In vergelijking met 2021 is dit een stijging van 2%.

Reinigingsheffing

De begrote opbrengsten uit reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht inclusief volume-effect) stijgen in 2022 met circa € 87 mln. tot circa € 2,3 mld. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van 4%. Gemeenten hebben de tarieven voor de afvalstoffenheffing verhoogd omdat het tarief voor de landelijke afvalstoffenbelasting is verhoogd en de kosten van verwerking per eenheid is toegenomen.

Tabel 9 geeft het gemiddelde tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens voor reinigingsheffing. Het gemiddelde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van huishoudens.

Tabel 9 Reinigingsheffing per gezinshuishouden 2020-2022 (gemiddelde in €)
 

2020

2021

2022

ontwikkeling 2020-2021

ontwikkeling 2021-2022

Eenpersoonshuishouden

229

249

256

8,7%

2,8%

Meerpersoonshuishouden

283

305

317

7,8%

3,9%

Rioolheffing

De begrote opbrengsten uit rioolheffingen stijgen in 2022 met € 49 mln. tot circa € 1,8 mld. Dit is ten opzichte van 2021 een stijging van 2,8%.

Tabel 10 geeft aan wat gemiddeld aan rioolheffing per jaar wordt betaald door een één- en door een meerpersoonshuishouden. Het gemiddelde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van huishoudens.

Tabel 10 Rioolheffing per gezinshuishouden 2020-2022 (gemiddelde in €)
 

2020

2021

2022

ontwikkeling 2020-2021

ontwikkeling 2021-2022

Eenpersoonshuishouden

181

184

191

1,7%

3,8%

Meerpersoonshuishouden

199

201

207

1,0%

3,0%

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De begrote opbrengsten uit de onroerende zaakbelastingen stijgen in 2022 met € 200 mln. tot circa € 4,8 mld. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2021.

In tabel 11 staat bij een gemiddelde woningwaarde per gemeente de gemiddelde OZB-aanslag per woning. Ontwikkeling van 2021 naar 2022 kan niet worden weergegeven vanwege gewijzigde gegevensverzameling.

Tabel 11 Onroerende zaakbelasting 2020-2022 (gemiddelde in €)
 

2020

2021

20221

ontwikkeling 2020-2021

ontwikkeling 2021-2022

Gemiddelde aanslag woning (bij gemiddelde woningwaarde per gemeente)

295

305

380

3,4%

nvt

Landelijk gemiddelde woningwaarde

286.000

309.000

409.000

8,0%

nvt

1

Tot en met 2021 hanteerde het COELO gemiddelden voor zowel huur- als koopwoningen. Met ingang van 2022 hebben de cijfers alleen bettrekking op koopwoningen

Licence