Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 16 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie-Sneller verzoekt de regering de regels zodanig aan te passen dat de Minister-President bij het aantreden van een nieuw kabinet openbaar maakt wat dezakelijke belangen van de aantredende bewindspersonen zijn, hoe zij hunzakelijke belangen op afstand hebben geplaatst en dit jaarlijks bij tewerken.

Kamerstukken II 35 925 III, nr. 9. Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

Afgedaan per Brief aan de Tweede Kamer op 15 december 2021, Kamerstuk 35925-III nr. 12.

Motie-Van Baarle/Leijten over het afdwingbaar maken en sanctioneren van de gedragscode voor bewindspersonen.

Kamerstukken II 35 925 III, nr. 11. Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

De minister van BZK heeft de Tweede Kamer op 11 juli 2022 geïnformeerd over (beoogde} maatregelen van het kabinet voor het integriteitsbeleid vanbewindspersonen, Kamerstuk 36101 nr. 3.

Tabel 17 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Het kabinet komt met een integrale reactie op het GRECO-advies en zal de Kamer hierover informeren.

Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

De minister van BZK heeft de Tweede Kamer op 11 juli 2022 geïnformeerd over (beoogde} maatregelen van het kabinet voor het integriteitsbeleid vanbewindspersonen, Kamerstuk 36101 nr. 3.

Het kabinet zal bezien of de persoonlijke weerbaarheidsscan die is ontwikkeld door Saxion Hogeschool en de gemeente Eindhoven ook kan worden ingezet bij ministeries.

Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

De minister van BZK heeft de Tweede Kamer op 11 juli 2022 geïnformeerd over (beoogde} maatregelen van het kabinet voor het integriteitsbeleid vanbewindspersonen, Kamerstuk 36101 nr. 3.

Het kabinet zal bezien of de richtlijnen in het Handboek voor bewindspersonen omtrent sollicitaties dwingender geformuleerd moeten worden.

Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

De minister van BZK heeft de Tweede Kamer op 11 juli 2022 geïnformeerd over (beoogde} maatregelen van het kabinet voor het integriteitsbeleid vanbewindspersonen, Kamerstuk 36101 nr. 3.

De Minister-President zal bevorderen dat de formateur van het volgende kabinet in het constituerend beraad afspraken maakt over de reikwijdte van op te nemen afspraken in de openbare agenda’s van de bewindspersonen.

Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

De formateur heeft in het constituerend beraad gewezen op de openbare agenda van de bewindslieden.

De inventarisatie van cao’s waarin 5 mei is opgenomen als vrije dag, wordt nog dit jaar – en anders begin volgend jaar – aan de Kamer gezonden.

Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

Afgedaan. De minister van SZW heeft op 12 september 2022een brief naar de Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2022Z16680).

Indien het kabinet besluit tot een afvaardiging aan de Olympische Spelen in China, zal de Kamer daarover vooraf worden geïnformeerd.

Begrotingsbehandeling 2022, 14 oktober 2021

Er is geen afvaardiging van het kabinet naar de Olympische Spelen in China gegaan.

Licence