Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. Hieronder een overzicht met de specifieke uitkeringen en voornemens tot specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 68 Specifieke uitkeringen (bedragen x 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

V

Naam

Groeiopgave Almere

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

 

Korte duiding

Almere ontvangt deze uitkering in verband met de uitzonderlijke groeikosten van Almere. De uitkering is gebaseerd op de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering groeiopgave Almere

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van de uitkering is om de gemeente Almere in staat te stellen om haar bijdrage aan de gemaakte groeiafspraken te leveren.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente Almere

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

C62

Naam

Kwijtschelden publieke schulden

160,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Het betreft de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor de derving van inkomsten en bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van het kwijtschelden van publieke schulden zorgt ervoor dat gedupeerden van de toeslagenaffaire in staat worden gesteld om meer financieel zelfredzaam te worden. Daarbij zal het ook een positief effect hebben op het psychisch welbevinden van de gedupeerden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

C52

Naam

Pakket ‘Wind in de zeilen’: Fiche1K Ontvlechten Evides en PZEM

6,25

1,25

1,25

1,25

0,0

0,0

 

Korte duiding

Als onderdeel van het pakket «Wind in de zeilen» ondersteunt de Rijksoverheid de provincie Zeeland (en hiermee indirect alle Zeeuwse aandeelhouders en dus de Zeeuwse overheden) bij de ontvlechting van drinkwaterbedrijf Evides.

      
 

Juridische grondslag

Begrotingswet ogv 17 lid 2 Fvw. jo. 4:23 lid 3 onder c Awb.

      
 

Maatschappelijke effecten

Het pakket aan maatregelen heeft als doel om te investeren in de kracht en kansen van Vlissingen en Zeeland en de randvoorwaarden te scheppen voor een nog beter vestigingsklimaat in de regio.

      
 

Ontvangende partijen

provincie Zeeland

      
 

Artikel

1 Openbaar bestuur en democratie

      
         

V

Naam

Huisvesting aandachtsgroepen

40,0

40,0

10,0

10,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Realisatie van woonruimten voor aandachtsgroepen

      
 

Juridische grondslag

Regeling meerjarige specifieke uitkeringen tbv realisatie van woonruimten voor aandachtsgroepen

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering stelt gemeenten in staat om huisvesting te realiseren voor onder andere mensen met sociale en/of medische urgentie (onder wie mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden), statushouders, mensen die uitstromen vanuit een intramurale situatie, arbeidsmigranten, uitwonende studenten en woonwagenbewoners.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

C9

Naam

Woningbouwimpuls

360,0

221,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Deze uitkering stelt gemeenten in staat om de woningbouw te versnellen; het vergroot het aantal nieuwbouwwoningen; maakt woningen betaalbaar en zorgt dat dat de woningbouwlocaties geschikt worden gemaakt.

      
 

Juridische grondslag

Regeling Woningbouwimpuls

      
 

Maatschappelijke effecten

Versnellen van woningbouw

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

V

Naam

Flexpoolregeling

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Deze uitkering zorgt voor bundeling van flexibele inzet van expertise en capaciteit die in de provincies, gemeenten of bij waterschappen worden ingezet ter bevordering van de snelheid in de voorfase van de woningbouw.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkeringen flexibele inzet ondersteuning woningbouw

      
 

Maatschappelijke effecten

Versnellen van woningbouw

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

V

Naam

Volkshuisvestingsfonds

0,0

142,5

142,5

142,5

142,5

0,0

 

Korte duiding

Verbetering leefbaarheid en verduurzaming woningvoorraad

      
 

Juridische grondslag

Regeling Volkshuivestingsfonds

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan verbetering van de leefbaarbeid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden van gemeenten.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

V

Naam

Ouderenhuisvesting

20,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Vergroten woonanbod voor ouderen.

      
 

Juridische grondslag

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan vergroting van het woningaanbod voor ouderen

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3.Woningmarkt

      
         

V

Naam

Grootschalige woningbouwlocatie

0,0

475,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Deze uitkering is bestemd voor brede gebiedsontwikkeling voor woningbouw

      
 

Juridische grondslag

Regeling moet nog worden vormgeven. (zie kamerbrief 2021D42104)

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente

      
 

Artikel

3. Woningmarkt

      
         

V

Naam

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tranche II

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Kwaliteitsimpuls stationsomgevingen.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tranche II

      
 

Maatschappelijke effecten

Dit programma stimuleert CO2-reductie. CO2-reductie heeft positieve gevolgen zoals het tegengaan van klimaatverandering en het verschonen van de leefomgeving. Ook verbetert het de waarde van het maatschappelijk vastgoed in Nederland.

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

C55

Naam

Aanpak energiearmoede en Nationaal isolatie programma

359,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Ondersteuning huishoudens met laag besteedbaar inkomen en hoge energielasten.

      
 

Juridische grondslag

Eerste suppletoire wet, begrotingsartikel 4, eenmalig en de Financiele verhoudingswet, artikel 17, lid 1

      
 

Maatschappelijke effecten

Dez uitkering draagt bij met het bestrijden van energiearmoede en het versnellen van de isolatie van woningen.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         
 

Naam

Lokale aanpak nationaal isolatie programma

0,0

100,0

40,5

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Lokale aanpak, isoleren van koopwoningen samen met gemeenten.

      
 

Juridische grondslag

SPUK en grondslag zijn voornemen.

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan de aanpak van energetisch slechte woningen.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

V

Naam

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

0,0

9,0

9,0

9,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het Rijk, VNG en IPO en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie doorkennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie.

      
 

Juridische grondslag

SPUK en grondslag zijn voornemen

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan de deling van kennis en expertise met gemeenten om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

V

Naam

Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Nationaal Isolatieprogramma / Natuurinclusieve aanpak/soortenbescherming

      
 

Juridische grondslag

SPUK en grondslag zijn voornemen

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan een natuur inclusieve aanpak gericht op soortenbescherming. Deze uitkering is randvoorwaardelijk voor het Nationaal Isolatieprogramma. De aanpak wordt samen met het ministerie van LNV ontwikkeld.

      
 

Ontvangende partijen

Provincies

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

C72

Naam

Derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken

62,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Toepassen van een wijkgerichte aanpak die gericht is op het aardgasvrij maken van gebouwen, of op het met behulp van een stapsgewijze aanpak gereed maken van gebouwen voor aansluiting op een duurzame warmtebron.

      
 

Juridische grondslag

Regeling specifieke uitkering voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken.

      
 

Maatschappelijke effecten

Gericht op de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen stelt deze uitkering gemeenten in staat om kennis op te doen hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

      
         

C12

Naam

Nieuwe Sleutelprojecten (NSP)

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Kwaliteitsimpuls stationsomgevingen.

      
 

Juridische grondslag

Wet ruimtelijke ordeningBesluit ruimtelijke ordening

      
 

Maatschappelijke effecten

Door deel te nemen aan de NSP kan deze uitkering een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid nabij stations en binnensteden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente Breda

      
 

Artikel

5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

      
         

C25

Naam

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Regeling voor versterking van ruimtelijke kwaliteit in stedelijke centra of stedelijke gebieden.

      
 

Juridische grondslag

Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze uitkering draagt bij aan de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in stedelijke centra of stedelijke gebieden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

      
         

Totaal

  

1.060,8

1.108,5

255,5

171,7

151,4

8,9

Licence