Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Gelet op het feit dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn aan elkaar, zijn beide posten in één tabel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 11 Uitgaven en ontvangsten beleidsartikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023 (incl. NvW)1

39.977.613

37.558.506

37.362.228

36.056.886

35.024.107

0

       

Mutaties 1e suppletoire 2023

1.539.597

2.001.071

1.666.409

474.568

1.459.178

36.326.735

       

Nieuwe mutaties

379.891

3.314.143

3.230.273

1.882.143

1.797.567

1.770.717

       

waarvan Algemene uitkering

      

1) Accres tranche 2024

 

3.161.082

3.161.082

1.841.749

1.838.286

1.832.238

2) Ruimte onder plafond BCF 2023

359.367

     

3) Financieringssystematiek

    

‒ 76.000

‒ 76.000

4) Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

 

45.174

27.092

   

5) Flankerend armoedebeleid

 

50.000

    

6) Re-integratie

     

‒ 20.000

7) Overige mutaties algemene uitkering

1.997

5.824

5.984

5.779

5.749

5.809

       

waarvan Integratie-uitkeringen

      

8) Verhoging wettelijk minimumloon wsw

26.584

25.076

23.420

21.793

20.197

19.235

9) Overige mutaties integratie-uitkeringen

‒ 381

‒ 381

‒ 381

‒ 381

‒ 381

‒ 381

       

waarvan Decentralisatie-uitkeringen

      

10) Begeleiding jongeren naar werk

 

14.895

    

11) Overige mutaties decentralisatie-uitkeringen

‒ 7.676

12.473

13.076

13.203

9.716

9.816

       

waarvan Onderzoeken verdeelsystematiek

      

12) Overige mutaties onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

41.897.101

42.873.720

42.258.910

38.413.597

38.280.852

38.097.452

1

Inclusief NvW: Kamerstukken II 2022/23, 36200 B, nr. 5

Toelichting

De mutaties 1 tot en met 5 zijn reeds toegelicht onder Tabel 2 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.

6) Re-integratie

In de voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet besloten tot een besparing van € 20 miljoen structureel met ingang van 2028 op het re-integratiebudget voor gemeenten. Het kabinet realiseert zich dat gemeenten hierdoor minder bijstandsgerechtigden kunnen ondersteunen.

8) Verhoging wettelijk minimumloon wsw

De beleidsmatige verhoging van het wettelijk minimumloon werkt door in de Wet sociale werkvoorziening (wsw), omdat veel van de mensen die werken bij een sociale werkvoorziening het wettelijk minimumloon verdienen. Het budget van de wsw wordt hierop aangepast.

10) Begeleiding jongeren naar werk

Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners zich in om kwetsbare jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. In afwachting van structurele wet- en regelgeving (naar verwachting in 2025), krijgen gemeenten in 2024 op dezelfde wijze als afgelopen jaren middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds.

Licence