Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 13 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Aanpak laaggeletterdheid

6.650

7.300

    

Aanpak lerarentekort G4

4.000

     

A58 Goes

1.243

     

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Begeleiding jongeren naar werk

7.895

14.895

    

Bodembescherming

8.583

     

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.956

4.047

4.140

4.235

4.332

4.432

Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)

1.649

     

Energietoeslag 2023

867.500

     

Experiment gesloten coffeeshopketen

1.378

1.378

    

Extra capaciteit BOA's

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Faciliteitenbesluit opvangcentra

144

     

Inkomstenderving (covid-19)

132.526

     

Jeugd

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

Jeugdcontributie bibliotheken

312

     

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Leerlingenvervoer Oekraine

21.400

     

LHBTI beleid regenboogsteden

679

679

679

679

  

Maatschappelijke begeleiding

12.855

     

Maatschappelijke opvang

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

Nationaal Actieplan Dakloosheid

55.000

     

Outreachend werken

496

     

Pilot EU burgers

7.000

     

Regionale doelgroepen specifieke aanpak

2.392

     

RES regio's

8.781

8.781

8.781

8.781

8.781

8.781

Slavernijverleden

958

958

    

Taal voor ontheemden uit oekraine

15.000

     

Uitstapprogramma prostituees

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Uitvoeringskosten omgevingswet

 

4.499

5.147

   

Veilige steden

360

360

360

360

  

Veiligheidshuizen

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

Veilig wonen

2.415

2.415

2.415

2.415

  

Verkeersveiligheid

95

95

95

95

95

95

Versterking arbeidsmarktregio's

14.541

14.583

14.582

14.582

14.582

14.582

Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

3.825

    

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Vrouwenopvang

229.725

230.829

230.843

210.970

210.937

210.937

VTH-taken

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

Wet goed verhuurderschap

9.188

     

Wet kwaliteitsborging bouw

10.068

10.076

10.076

10.000

  

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkeringen

440

     
       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.059.541

933.207

905.605

880.604

867.214

857.314

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence