Base description which applies to whole site

4.2 Specifieke uitkeringen

De belangrijkste informatiebron voor specifieke uitkeringen is het Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU). Het doel van het OSU is inzicht geven in het stelsel van specifieke uitkeringen en in het onderhoud van het stelsel. Het rapport bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen en de daarmee gemoeide bedragen. Het OSU wordt op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden. Het OSU bevat de definitieve cijfers (rekeningcijfers) over aantal en omvang van de specifieke uitkeringen op basis van de jaarverslagen van de betreffende departementen.

De cijfers voor het lopende begrotingsjaar zijn afkomstig uit de bijlage specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2023 van de departementen. Die bijlage bevat een overzicht van de bedragen die de diverse departementen in hun ontwerpbegrotingen hebben opgenomen voor specifieke uitkeringen.

Tabel 6 geeft inzicht in het aantal specifieke uitkeringen in de periode 2018–2023 en omvat niet alleen de specifieke uitkeringen aan gemeenten, maar ook die aan provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Tabel 6 Aantal specifieke uitkeringen per departement; aan gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen; 2018-2023

Ministerie

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroting 20231

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

10

23

38

31

17

Economische Zaken en Klimaat

4

5

8

12

22

3

Financiën

0

0

1

1

1

0

Infrastructuur en Waterstaat

4

9

33

37

28

13

Justitie en Veiligheid

1

0

4

7

10

6

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

3

11

10

13

2

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3

5

6

9

12

12

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2

4

4

4

6

6

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2

5

9

13

14

10

Totaal

16

41

99

131

137

69

1

Bron 2023: Ontwerpbegrotingen departementen 2023 (begrotingscijfers met bewerking BZK)

Licence