Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Naar aanleiding van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

Onderstaand is eerst een totaal overzicht te vinden met alle Rijksuitgaven die voor Caribisch Nederland op de (departementale) begrotingen staan.

In de kabinetsreactie is aangekondigd dat naast deze toelichting ook een toelichting gegeven zou worden op de wijze van financiering welke gekoppeld aan de beoogde beleidsdoelen (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Zoals in de ontwerpbegroting van 2021 aangekondigd, is vanaf dit jaar deze uitbreiding inclusief de uitsplitsing per instrument in de bijlage van de betreffende (departementale) begrotingen terug te vinden en hieronder alleen voor de begroting Koninkrijksrelaties.

Tabel 39 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)

Begroting

realisatie

ontwerpbegroting 2024

  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

         
 

Totaal Rijksuitgaven

540.722

527.864

531.812

482.399

477.032

469.392

476.423

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

404

400

400

400

400

400

400

IV

Koninkrijksrelaties1

19.175

19.054

19.849

5.905

5.905

5.905

5.905

VI

Justitie en Veiligheid

51.375

60.072

55.408

56.789

56.476

56.489

56.353

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12.1182

11.225

13.178

12.455

12.285

12.535

12.485

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

86.7993

68.818

61.676

59.772

57.520

44.987

44.987

IX

Financiën en Nationale Schuld

18.323

19.825

18.725

18.725

18.725

18.725

18.725

X

Defensie1

XII

Infrastructuur en Waterstaat

29.266

18.695

17.938

15.780

11.104

10.309

10.309

XIII

Economische Zaken en Klimaat

40.147

29.269

23.442

9.566

9.566

9.566

9.566

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.212

11.725

16.475

800

800

800

800

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

79.1954

106.873

126.211

119.909

117.911

121.292

125.027

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

200.708

181.908

178.510

182.298

186.340

188.384

191.866

1

De daadwerkelijke uitgaven zijn hoger omdat een deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland niet te bepalen is.

2

Bij jaarverslag 2022 was dit 12.169

3

Bij jaarverslag 2022 was dit 85.501

4

Bij jaarverslag 2022 was dit 79.194

Begroting Koninkrijksrelaties

Hieronder zijn de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de begroting Koninkrijksrelaties afzonderlijk weergegeven, uitgesplitst per instrument. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken of rijkstaken, of er sprake is van incidentele of structurele bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 40 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak1

Bijdrage2

realisatie

ontwerpbegroting 2024

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

19.175

19.054

19.849

5.905

5.905

5.905

5.905

          

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

       

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

E

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

19.175

19.054

19.849

5.905

5.905

5.905

5.905

Subsidies (regelingen)

R

I

2.090

1.993

1.049

835

835

835

835

Opdrachten

E

I

612

1.382

1.708

1.708

1.708

1.708

1.708

Inkomensoverdrachten

R

S

3.135

2.149

1.349

1.349

1.349

1.349

1.349

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

13.338

13.530

15.743

2.013

2.013

2.013

2.013

1

R =Rijk, E = eilandelijk

2

S =Structureel, I = Incidenteel

Toelichting

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Recherche is een eilandelijke taak. Op grond van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking ondersteunt het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in deze taak. Het protocol is voor onbepaalde tijd. Met de Politiewet 2012 is bepaald dat er tussen de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een gesloten systeem voor financiering van de politie bestaat. Jaarlijks worden de budgetten van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties ten behoeve van het RST overgeheveld naar begrotingshoofdstuk VI JenV. Daarom is vanaf 2020 deze post te vinden onder het instrument bijdrage aan (andere) hoofdstukken.

Het RST is zowel in CN als in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten actief. Hierdoor is niet uit te splitsen welk deel ten goede komt aan CN en welk deel aan de landen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Subsidies(regelingen)

Er worden incidentele subsidies verstrekt aan initiatieven die verbindingen bevorderen op het gebied van cultuur, educatie en wetenschap. Voor 2024 gaat het onder meer om een subsidie aan UNICEF voor de ontwikkeling van de kinderrechten op de openbare lichamen.

Opdrachten

Er worden incidentele opdrachten verstrekt, met als doel om de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur te vergroten en de bestuurlijke kaders in CN te versterken. Het gaat dan onder andere om het trainen van de ambtelijke lokale apparaten en het gericht ondersteunen met kennis en expertise op het terrein van goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën.

Inkomensoverdrachten

Uit deze middelen worden de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gefinancierd. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen (Stcrt. 2010, 14723). Daarmee is dit een structurele rijkstaak.

Bijdrage aan medeoverheden

In afstemming met het lokaal bestuur in CN worden incidentele bijzondere uitkeringen verleend om gerichte initiatieven te kunnen ondersteunen op het gebied van het ontwikkelen van goed openbaar bestuur en versterken van het financieel beheer. In dit kader zijn middelen beschikbaar om de projecten en activiteiten die in de akkoorden met Bonaire en Saba staan uit te voeren.

Licence