Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de opbrengsten uit lokale heffingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen en jaarverslagen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De lokale heffingen worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

De tabellen bevatten een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit is op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen en jaarverslagen. In de tabellen is te zien dat de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk van elkaar verschillen voor wat betreft de samenstelling van de eigen belastingen.

Tabel 42 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Bonaire (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

2019

2020

2021

2022

2023

Motorrijtuigenbelasting

4.497

4.363

5.123

5.213

5.400

Toeristenbelasting

5.868

1.618

1.898

10.954

12.400

Verhuurautobelasting

245

719

1.064

1.176

0

Erfpachten en huur

3.058

2.827

2.148

3.158

3.250

Reinigingsrechten

1.386

1.386

1.386

1.440

1.400

Leges en retributies

1.946

552

1.036

1.039

976

Havenbelasting

937

600

479

873

650

Grondbelasting

1.547

1.513

1.757

2.306

1.875

Opcenten op de Vastgoedbelasting

1.036

2.109

2.000

3.455

2.200

Precariorechten

467

488

510

562

500

Cruisepax

1.000

372

196

1.066

0

Diverse opbrengsten

0

1.1981

294

1.139

300

      

Totaal

21.987

17.745

17.891

32.381

28.951

1

Diverse opbrengsten 2020 betreft een dotatie voorziening dubieuze debiteuren, diverse afboekingen Belastingdienst Caribisch Nederland, diverse terug stortingen en verminderingen, openbare verkoop en diverse afboekingen in verband met jaarrekening, inclusief vijval inhoudingen t/m 2019 - pensioen gezagdragers.

Tabel 43 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

2019

20201

20211

20221

2023

Motorrijtuigenbelastingen

398

434

0

0

0

Afvalstoffenheffingbelasting

301

300

256

282

350

Toeristenbelasting

117

60

0

0

0

Motorrijtuigenbelastingen en toeristenbelasting2

0

0

271

434

587

Onroerend goed exploitatie

365

250

415

124

250

Luchthaven

452

184

141

173

330

Zeehaven

2.510

2.157

1.967

2.028

2.485

Leges

81

99

67

70

61

Vergunningen

236

195

227

96

115

Overige opbrengsten

96

156

278

403

327

      

Totaal

4.556

3.835

3.622

3.610

4.505

1

De lokale heffingen worden in de jaarrekeningen niet uitgesplitst en kunnen als zodanig niet uit de jaarrekeningen worden herleid. De realisatiecijfers voor 2019 afkomstig uit de begroting 2021, de cijfers voor 2020 afkomstig uit de begroting 2022 en de realisatiecijfers over 2022 uit de begroting 2023. De motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en afvalstoffenheffing zijn in de begroting 2019 en 2020 opgenomen in één post.

2

De realisatiecijfers voor de motorrijtuigenbelastingen en de toeristenbelasting zijn bij elkaar opgeteld.

Toelichting

Vanaf begrotingsjaar 2019 is de indeling bij Sint Eustatius verfijnd.

Tabel 44 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Saba (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

2019

2020

2021

2022

2023

Motorrijtuigbelasting

154

158

192

175

185

Havengelden

106

22

41

107

110

Erfpacht/Verhuur gebouwen

80

38

83

87

84

Logeerbelasting

144

34

2

44

75

Kinderopvang

77

65

83

77

102

Luchthaventoeslag en landingsgelden

158

55

90

122

175

Afvalstoffenheffing

138

139

141

143

142

Burgerzaken

28

22

33

30

29

Verklaring omtrent gedrag

2

18

1

2

2

Bouwleges

4

10

12

6

10

Vervoer Studenten

4

2

1

1

5

Rijbewijzen

16

14

17

19

17

Handel en Industrie

75

64

80

85

86

Horecavergunningen

77

42

82

89

95

      

Totaal

1.063

683

858

987

1.117

Licence