Base description which applies to whole site

2.3 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabellen bevatten de belangrijkste mutaties voor respectievelijk de uitgaven en ontvangsten sinds de begroting 2023. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mutaties bij Voorjaarsnota 2023 en bij Miljoenennota 2024. De mutaties die groter zijn dan € 10 mln. worden toegelicht en, indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven 2023

uitgaven 2024

uitgaven 2025

uitgaven 2026

uitgaven 2027

uitgaven 2028

         
 

Stand begroting 2023 (inclusief NvW en ISB's)

 

19.606.887

17.555.644

17.682.740

17.598.609

17.684.296

17.783.055

         
 

Belangrijkste mutaties

       
         
 

Voorjaarsnota 2023/ eerste suppletoire begroting 2023

       

1

Forensische geneeskunde

31

0

9.000

11.330

11.930

12.630

12.630

2

Cybersecurity politie

31

0

18.400

46.200

48.000

38.700

38.700

3

Recherche Samenwerkingsteam (RST)

31

12.235

0

575

18.499

0

0

4

Balanspositie meldkamers

31

‒ 45.000

‒ 45.000

‒ 10.000

0

0

0

5

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

31, 32. 37

1.132.786

1.349.257

1.350.684

1.350.684

0

0

6

ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand

32

21.353

0

0

0

0

0

7

Vertraging programma steselvernieuwing Rechtsbijstand

32

13.000

0

0

0

0

0

8

Kasschuif rechtsbijstand

32

‒ 61.664

23.641

34.674

‒ 1.254

‒ 3.093

7.696

9

Kosten intensivering verkeershandhaving

32, 33

0

0

9.645

13.239

10.939

10.939

10

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 33, 34, 91

‒ 11.707

16.347

‒ 8.654

1.120

4.830

5.985

11

Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR1

33

‒ 7.500

‒ 10.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

12

Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen

33

‒ 13.500

5.706

500

4.259

3.035

0

13

Programma Emma

33

10.000

0

0

0

0

0

14

Kasschuif ondermijning

33

‒ 48.000

17.200

10.500

20.300

0

0

15

Kasschuif Wetboek van Strafvordering

33

‒ 113.000

‒ 91.000

‒ 30.000

125.000

109.000

0

16

Actieprogramma Grip op Onbegrip

34

‒ 10.942

‒ 16.239

‒ 16.219

‒ 15.580

‒ 5.390

0

17

Bijdrage Commissie De Winter

34

49.802

0

0

0

0

0

18

Bijstelling DJI

34

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

19

Jeugdbescherming

34

43.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20

Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)

34

10.000

0

0

0

0

0

21

Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie

34

‒ 3.200

‒ 2.600

‒ 2.800

‒ 2.800

‒ 2.800

14.200

22

Regeling Waterschade Limburg (WTS)

36

21.000

0

0

0

0

0

23

Bewaken en Beveiligen

36

14.000

102.000

122.000

117.000

112.000

112.000

24

Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

37

14.500

0

0

0

0

0

25

ODA (Official Development Assistance) toerekening

37

558.627

706.467

1.103.107

1.103.107

  

26

Verschuiving uitgaven Gemeentelijk opvang Oekraïners

37

‒ 730.000

0

0

0

0

0

27

Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio's ihkv Oekraïne

37

62.410

90.000

0

0

0

0

28

IND kosten Oekraine

37

17.512

17.512

0

0

0

0

29

Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)

37

11.416

7.416

0

0

0

0

30

Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden

37

1.136.137

2.984.220

0

0

0

0

31

Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang

37

121.382

219.089

0

0

0

0

32

NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang

37

25.238

36.053

0

0

0

0

33

Opvang ontheemden Oekraïne

37

446.400

1.041.600

0

0

0

0

34

Apparaatsuitgaven Oekraine

91

7.384

14.198

0

0

0

0

35

Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV

91

0

‒ 10.000

0

0

0

0

36

Slavernijverleden

92

‒ 10.852

‒ 414

‒ 411

‒ 406

‒ 405

‒ 402

37

Commissie De Winter

92

‒ 26.500

0

0

0

0

0

38

Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave

92

‒ 11.003

‒ 113.529

‒ 103.471

‒ 84.805

‒ 95.823

‒ 108.976

39

Aanvullende prijsbijstelling 2022

92

40.713

41.384

41.612

41.505

41.670

41.869

40

Eindejaarsmarge 2022

alle

134.142

0

0

0

0

0

41

Loonbijstelling 2023

alle

731.793

739.077

745.032

740.478

744.191

749.003

42

Prijsbijstelling 2023

alle

242.734

246.730

248.092

247.490

248.371

249.391

43

Dekking uit eindejaarsmarge

alle

‒ 134.142

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

‒ 368.599

‒ 967.687

21.065

27.529

15.465

‒ 72.672

         
 

Miljoenennota 2024/ Ontwerpbegroting 2024

       
         

44

Desaldering bijzondere bijdragen politie

31

10.457

     

45

Bewaken en Beveiligen

31

16.854

45.146

65.000

65.000

65.000

65.000

46

Dienst Landelijke Eenheid

31

4.920

12.100

15.600

18.600

20.000

20.000

47

Kasschuif cao politie

31

‒ 15.261

15.261

    

48

Verlaging griffierechten

32

0

11.258

21.681

21.681

21.681

21.681

49

Wet registratie sekswerkers

33

0

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50

Kasschuif wetboek van strafvordering

33

‒ 9.620

‒ 8.920

‒ 8.920

14.560

12.900

0

51

Ondermijning vertraging initiatieven

33

‒ 48.000

0

0

0

0

0

52

Meerjarenbegroting MH17

33

0

‒ 10.374

‒ 6.556

‒ 555

0

0

53

Middelen aanpak ondermijning

34

8.000

18.500

20.000

20.000

20.000

20.000

54

Bewaken en beveiliging Persoons beveiliging

36

0

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 50.000

55

IND dwangsommen

37

55.000

0

0

0

0

0

56

Nationaal programma Oekraïense vluchtelingen

37

‒ 447.107

‒ 125.208

0

0

0

0

57

Voorschotbetaling opvang- en transitiekosten

37

730.000

0

0

0

0

0

58

Middelen bevorderen opvang

37, 91

34.400

4.400

2.000

2.000

2.000

2.000

59

Reservering meevaller tbv tegenvallers najaarsnota

92

83.788

0

0

0

0

0

60

Kasschuif artikel nog onverdeeld

92

‒ 33.708

37.511

57.524

34.203

‒ 21.843

‒ 73.687

61

Kasschuif personeelskosten 2023

92

‒ 222.227

222.227

0

0

0

0

62

Bijstelling artikel nog onverdeeld

92

‒ 22.561

‒ 9.075

‒ 21.664

‒ 25.886

‒ 9.948

24.690

         
 

Overige mutaties miljoenennota/ ontwerpbegroting

 

‒ 58.703

‒ 81.573

‒ 129.117

‒ 132.443

‒ 136.230

‒ 141.242

         
 

Stand ontwerpbegroting 2024

 

22.975.074

24.115.725

21.251.749

21.361.064

18.871.176

18.761.860

1

in de eerste supp. begroting stond de reeks vanaf 2026ten onrechte bij de overige mutaties

Toelichting

1. Forensische geneeskundeForensisch medische expertise en lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Dat systeem zal een impuls krijgen ten aanzien van het kunnen opleiden van voldoende forensisch artsen, ten aanzien van dienstverlening GGD aan Politie en ten aanzien van het moderniseren van de Wet op de lijkbezorging. Voor het totaalpakket aan taken t.a.v. forensische geneeskunde in 2024 het budget met € 9 mln. verhoogd, met een oploop naar € 12,6 mln. vanaf 2027.

2. Cybersecurity politieOp het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en hersteld. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity bij de politie. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Het budget wordt in 2024 aanvullend hierop opgehoogd met € 18,4 mln. met een oploop naar € 38,7 mln. vanaf 2027.

3. Recherche Samenwerkingsteam (RST)Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van € 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 € 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV loon- en prijsbijstelling hierover voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal € 1,2 mln.

4. Balanspositie meldkamersDit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met € 45 mln. en in 2025 met € 10 mln.

5. Meerjaren Productie Prognose (MPP)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van € 1.132,8 mln. die oploopt tot € 1.350,7 mln. in 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. In de ramingen is uitgegaan van het medio scenario van de MPP. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de hogere asielinstroom en bezetting van de opvang bij COA voor € 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar € 957,9 mln. in 2026. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt door de hogere ODA-toerekening, zie punt 25. Ook zijn er meerkosten voorzien voor de (crisis) noodopvang voor € 700 mln. in 2023 en € 325 mln. in 2024. De effecten van de hogere asielinstroom zijn ook zichtbaar bij de organisaties IND, Nidos, VWN, de politie in het kader van de identificatie en registratietaak (IenR) en de Raad voor de rechtspraak. Het negatief eigen vermogen, ad € 26 mln. van IND is volgens de geldende regels tevens aangevuld naar 0.

6. ICT- vernieuwing Raad voor RechtsbijstandDe processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) wordt ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het Wrb-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt € 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.

7. Vertraging programma stelselvernieuwing rechtsbijstandHet programma stelselvernieuwing loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen is een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar. Daarom is de looptijd van het programma met één jaar verlengd, tot 1 januari 2026. Het wetsvoorstel wordt aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie gebracht.

8. Kasschuif rechtsbijstandHet meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.

9. Kosten intensivering verkeershandhavingOm de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden.

10. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootse mutaties vinden plaats bij de rechtsbijstand, waarbij het budget meerjarig wordt verhoogd met € 27,3 mln. in 2023 met een afloop naar € 24,3 mln. in 2028 doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar. Het PMJ-budget voor de Raad voor de rechtspraak wordt in 2023 verlaagd met € 8,4 mln., met een verdere verlaging naar € 20,4 mln. in 2028; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van de verlaging van de griffierechten die vanuit het coalitieakkoord worden gecompenseerd. Het Prognosemodel raamt ook de capaciteitsbehoefte van DJI. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met € 31,1 mln.

11. Hoge segment bewaken en beveiligen KMar (Koninklijke Marechaussee)Dit betreft een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMar betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel € 434 mln. euro vrij heeft gemaakt vanaf 2022 voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

12. Kasschuif verkeershandhavingsmiddelenBij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.

13. Programma EMMAHet Openbaar Ministerie heeft vanaf 2022 structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van het meerjarenplan van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2023.

14. Kasschuif ondermijningOp het onderdeel ondermijning wordt een kasschuif toegepast naar de jaren 2024, 2025 en 2026. Het betreft diverse programma’s waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).

15. Kasschuif Wetboek van StrafvorderingVoor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld in de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

16. Actieprogramma Grip op OnbegripDit betreft een overboeking van middelen naar de begroting van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie.

17. Bijdrage Commissie De WinterDe regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan worden door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023 wordt door VWS € 23,3 mln. en door JenV € 26,5 mln. beschikbaar gesteld.

18. Bijstelling DJI In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met € 15 mln.

19. JeugdbeschermingHet kabinet heeft in 2023 € 43 mln. en vanaf 2024 structureel € 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen.

20. Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF) Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk € 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend is besloten om in 2023 10 mln aan het gemeentefonds te onttrekken om de de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie te verstrekken aan de GI's.

21. Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen van de Commissie Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen in latere jaren, wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

22. Regeling Waterschade Limburg (WTS) Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen voor begrotingsjaar 2023.

23. Bewaken en Beveiligen Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt € 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel € 112 mln. extra budget.

24. Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar zijn niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze € 14,5 mln. toegevoegd in 2023.

25. ODA (Official Development Assistance) toerekeningDe kosten van de eerstejaarsasielopvang worden (deels) toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. Voor 2026 wordt uitgegaan van het uitgavenpatroon van 2025.

26. Verschuiving uitgaven Gemeentelijke opvang Oekraïners Dit betreft een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, dat geraamd staat in 2023 verlaagd kan worden.

27. Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio’s in het kader van Oekraïne De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's.

28. IND Kosten Oekraïne De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met € 17,5 mln.

29. Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden voor de jaren 2023 tot en met 2024 gedekt.

30. Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is de schatting van de kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor de komende jaren.

31. Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de RMO. Dit zijn de geschatte kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor 2023 en 2024.

32. NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's die daarvoor een subsidie ontvangen. Het betreft onder andere VWN (Vluchtelingen Werk Nederland), het Rode Kruis en RefugeeHomeNL.

33. Opvang ontheemden OekraïneDeze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de JenV-begroting ten behoeve van de te dekken kosten van de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023.

34. Apparaatsuitgaven OekraïneHet budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met € 7,4 mln. in 2023 en € 14,2 mln. in 2024. De middelen zijn benodigd voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van ontheemden uit Oekraïne.

35. Besparingsverlies Jeugdzorg Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen, JenV hevelt hiertoe € 10 mln. over naar de begroting van VWS.

36. Slavernijverleden Het kabinet heeft besloten om een pakket maatregelen te financieren in het kader van de kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden `Ketenen van het verleden’. Het gaat om een bedrag van incidenteel € 200 mln. en een structurele bijdrage van € 8 mln. voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het op te richten Herdenkingscomité. De dekking vindt plaats via een verdeelsleutel over alle departementen. Voor de dekking van het incidentele bedrag van € 200 mln. bedraagt de bijdrage vanuit het ministerie van JenV € 10,9 mln. in 2023 en circa € 0,4 mln. structureel vanaf 2024. Deze bijdrage wordt overgeheveld naar de begroting van BZK.

37. Commissie de WinterDe uitvoeringskosten 2023 voor de Commissie de Winter worden door JenV intern gecompenseerd.

38. Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgaveIn verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV diverse programmabudgetten neerwaarts bij. Het aandeel van JenV is (uitgaven en ontvangsten) € 117,7 mln. in 2023 oplopend naar € 189,6 mln. vanaf 2028. De belangrijkste genomen maatregelen zijn het beleidsmatig verhogen van de boetes met 10% en een aanpassing van de verlaging griffierechten. Ook is op diverse onderdelen onderuitputting geboekt waar de uitgaven lager worden ingeschat dan begroot. Naast deze maatregelen is er ook een efficiencytaakstelling opgenomen in de eerste suppletoire begroting.

39. Aanvullende prijsbijstelling 2022JenV ontvangt naast de prijsbijstelling 2023 een aanvullende prijsbijstellingstranche voor het verschil in 2022 tussen CEP 2022 (Centraal Economisch Plan) en CEP 2023. Deze aanvullende prijsbijstelling is doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen

40. Eindejaarsmarge 2022De eindejaarsmarge 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

41. Loonbijstelling 2023 De tranche loonbijstelling 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

42. Prijsbijstelling 2023 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

43. Dekking uit Eindejaarsmarge De eindejaarsmarge 2022 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.

44. Desaldering bijzondere bijdragen politieBijzondere bijdragen politie € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting.

45.Bewaken en BeveiligenIn de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet € 100 mln. (structureel vanaf 2025) beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De politie ontvangt vanaf 2025 structureel € 65 mln. voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht.

46. Dienst Landelijke EenheidIn de Kamerbrief van 18 november 2022 over de transitie Landelijke Eenheid heeft JenV aangegeven om aanvullend € 20 mln. structureel vrij te maken binnen de ondermijningsgelden om gelijk een betekenisvolle stap te zetten in het realiseren van ambities gericht op de versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door de Landelijke Eenheid. Door middel van deze mutatie worden de middelen overgeheveld van het artikelonderdeel ondermijning naar de politie.

47. Kasschuif cao politieDe  kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken  opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

48. Verlaging griffierechtenDe verlaging van de griffierechttarieven leidt tot een verlaging van de financiële drempel om een geschil aan de rechter voor te leggen. Hierdoor zal het aantal zaken dat bij de rechter wordt aangebracht naar verwachting toenemen. Door een toename van het aantal zaken zal ook het beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand toenemen. De verwachte structurele kosten van de verlaging van de griffierechten worden gedekt uit de middelen die na de bijstelling bij Voorjaarsnota beschikbaar zijn. Daarnaast zijn middelen uitgetrokken voor overige flankerende maatregelen om de toegang tot het recht te vergroten.

49. Wet registratie sekswerkersTen behoeve van de wet registratie sekswerkers waren middelen gereserveerd op het artikel nog te verdelen. Deze worden nu overgeheveld naar het juiste beleidsartikel.

50. Kasschuif wetboek van strafvorderingVoor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn in het coalitieakkoord middelen gereserveerd. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 zijn de middelen bij de eerste suppletoire begroting 2023 middels een kasschuif verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Deze kasschuif wordt nu gecorrigeerd waarbij rekening wordt gehouden met de ontvangen loon- en prijsbijstelling

51. Ondermijning vertraging initiatievenDe landelijke trend is dat initiatieven zijn vertraagd door te weinig arbeidscapaciteit. Er is te weinig arbeidscapaciteit door een lagere instroom, een hoger verloop of doordat organisaties in dezelfde vijver arbeidscapaciteit aan het werven zijn. Daarnaast spelen er soms praktische problemen waardoor werving niet mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan een omvangrijke reorganisatie (KMar) waardoor uitbreidingen niet gerealiseerd kunnen worden. Tevens hebben organisaties via meerdere bronnen extra middelen ontvangen en kost het tijd om dit goed te organiseren.

52. Meerjarenbegroting MH17Doordat er op dit moment geen nieuwe rechtszaken gerelateerd aan MH17 gestart worden is begonnen aan een afbouw in activiteiten ten opzichte van de eerder opgestelde raming. Voor de jaren 2024 e.v. worden nog voornamelijk kosten gemaakt gerelateerd aan langlopende verplichtingen zoals beheer en afschrijving omtrent huisvesting (het JCS gebouw) en ICT voorzieningen omtrent het archiveren van de stukken van het MH17 proces. Het resterende budget wordt door middel van deze mutatie overgeboekt naar Financiën.

53. Middelen aanpak ondermijningIn het coalitieakkoord zijn er vanaf 2023 extra middelen uitgetrokken voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

54. Bewaken en beveiliging PersoonsbeveiligingHet stelsel bewaken en beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtstaat en cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.  Defensie/Koninklijke Marechaussee (KMar) draagt ook bij aan het aantal te bewaken en te beveiligen personen door de oprichting van een eenheid Persoonsbeveiliging Binnenland. Hiervoor is structureel € 50 mln. vanaf 2024 gealloceerd voor Defensie/KMar.

55. IND dwangsommenDoor de hoge instroom en de bestaande voorraad lukt het de IND niet om voor alle zaken de beslistermijnen te halen. Bij het overschrijden van de beslistermijnen is de IND dwangsommen verschuldigd aan de aanvrager. Op basis van de laatste raming zal dat naar verwachting € 55 mln. bedragen in de periode tot en met 2024.

56. Nationaal programma Oekraïense vluchtelingenDe raming voor het Nationaal programma Oekraïense vluchtelingen is met € 447,1 mln. naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat minder opvangplekken voor Oekraïense ontheemden nodig zijn dan eerder geraamd. Daarnaast is de raming voor subsidies en opdrachten naar beneden bijgesteld op basis van inzichten in de realisaties van 2022 en de aangevraagde voorschotten voor 2023. Ook de raming van 2024 is hierop aangepast.

57. Voorschotbetaling opvang- en transitiekostenEen technische correctie van € 730 mln. voor het kasbudget voor de gemeentelijke en particuliere opvang van 2023 ter herstel van een onterechte kas-verplichtingenboeking van het voorjaar. 

58. Middelen bevorderen opvangJenV heeft middelen beschikbaar gekregen voor het maken van afspraken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor de versterking van de Provinciale regie tafels (PRT’s) waar over de asielopvang in de provincie wordt overlegd. Ook zijn middelen vrijgemaakt voor DGM (Directoraat-Generaal Migratie) om de komst van de spreidingswet voor te bereiden. De middelen komen uit de reservering spreidingswet op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting en worden met deze mutatie ad € 34,4 mln. overgeheveld naar de JenV-begroting.

59. Reservering meevaller ten behoeve van tegenvallers NajaarsnotaBetreft het saldo van mee- en tegenvallers die in de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 zijn verwerkt. Deze middelen zijn beschikbaar voor tegenvallers in het najaar.

60. Kasschuif artikel nog onverdeeldMet deze kasschuif worden de middelen in de begrotingsjaren op het artikel nog onverdeeld in lijn gebracht met de verwachte besteding.

61. Kasschuif personeelskosten 2023De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

62. Bijstelling artikel nog onverdeeldDit betreft een technische correctie op de middelen op het artikel nog onverdeeld.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten 2023

ontvangsten 2024

ontvangsten 2025

ontvangsten 2026

ontvangsten 2027

ontvangsten 2028

 

Stand begroting 2023 (inclusief NvW en ISB's)

 

1.605.046

1.583.203

1.591.786

1.618.242

1.633.269

1.633.269

         
 

Belangrijkste mutaties

       
         
 

Voorjaarsnota 2023/ eerste suppletoire begroting 2023

       

1

Bijstelling verlaging griffierechten

32

0

11.449

15.318

15.318

15.318

15.318

2

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34

‒ 11.707

16.347

‒ 8.654

1.120

4.830

5.985

3

Boeten en Transacties (B&T)

33

‒ 149.681

‒ 193.544

‒ 271.239

‒ 287.802

‒ 260.308

‒ 241.295

4

Verhogen boetes

33

0

48.300

50.500

60.200

63.200

65.000

5

Afpakken

33

0

0

0

29.000

29.000

29.000

6

Behoud trajectcontroles B&T

33

0

0

23.550

95.128

108.804

111.630

7

Intensivering Verkeershandhaving

33

0

0

62.827

128.923

132.276

135.716

8

Outputfinanciering DJI

34

85.000

0

0

0

0

0

9

Afrekening IND

37

14.006

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

20.110

3.135

6.645

11.645

11.645

11.645

         
 

Miljoenennota 2024/ Ontwerpbegroting 2024

       
         

10

Desaldering bijzondere bijdragen politie

31

10.457

0

0

0

0

0

11

Verlaging griffierechten

32

 

11.258

21.681

21.681

21.681

21.681

12

Rechtsbijstand: Overschrijding liquiditeitsnorm

32

90788

0

0

0

0

0

13

Afpakraming

33

0

0

29.000

0

0

0

         
 

Overige mutaties miljoenennota/ ontwerpbegroting

 

5.053

3.995

0

0

0

0

         
 

Stand ontwerpbegroting 2024

 

1.669.072

1.484.143

1.521.414

1.693.455

1.759.715

1.787.949

Toelichting

1. Bijstelling verlaging griffierechten In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten.

2. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ, waarin sprake is van een te betalen griffierecht, ijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2023 neerwaarts bijgesteld met € 8,5 mln. in 2023 en in 2024 verhoogd met € 24,8 mln. met een afloop naar € 2,6 mln. in 2028. Bij het CJIB worden de administratiekosten de eerste drie jaren neerwaarts bijgesteld met € 3,2 mln. in 2023 en € 8,5 mln. in 2024 en 2025. Hierna wordt de raming verhoogd tot € 3,4 mln. in 2028.

3. Boeten en Transacties (BenT) De raming van de boete en transactiegelden is verlaagd. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervanging van flitspalen en de stopzetting van enkele trajectcontroles in de komende jaren. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met € 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van € 241,3 mln. in 2028.

4. Verhogen boetes In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave verhoogt JenV de boetes met ingang van 2024.

5. Afpakken Met deze mutatie wordt de afpakraming op de JenV-begroting vanaf 2026 bijgesteld tot het niveau in de jaren tot en met 2025.

6. Behoud trajectcontroles BenT Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's. Daarnaast wordt het huidige budget meer ingezet voor andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Dit compenseert op termijn de ramingsbijstelling van de BenT-ontvangsten.

7. Intensivering Verkeershandhaving Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties.

8. Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van € 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

9. Afrekening INDDe Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 € 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.

10. Desaldering bijzondere bijdragen politieBijzondere bijdragen politie € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting.

11. Verlaging griffierechtenDe middelen ter dekking van de gevolgen van de verlaging van de griffierechten waren als één totaalbedrag geboekt op de ontvangstenraming (in de eerste supp. begroting 2022 en eerste supp. begroting 2023). De middelen hebben aan de ene kant betrekking op de mindere ontvangsten aan griffierechten maar bevatten tevens een component van extra uitgaven door een toename van het aantal zaken. Deze extra uitgaven component wordt met onderhavige boeking op de ontvangsten gecorrigeerd (zie ook nummer 48 bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties).

12. Rechtsbijstand overschrijding liquiditeitsnormAls gevolg van een overschrijding van de liquiditeitsnorm bij de Raad voor rechtsbijstand (verhouding tussen kortlopende bezittingen en kortlopende schulden) ultimo 2022 en de daaruit volgende terugbetaling aan JenV, worden de ontvangsten met € 90,8 mln. verhoogd.

13. AfpakramingDe structurele reeks afpakraming op de JenV-begroting die bij de eerste suppletoire begroting vanaf 2026 naar boven is bijgesteld wordt met deze mutatie aangepast door de reeks in te laten gaan vanaf het jaar 2025 in plaats van vanaf 2026 zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2023.

Licence