Base description which applies to whole site

5.2 Logius

Inleiding

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Logius beheert en ontwikkelt producten en diensten voor de overheid en organisaties met een publieke taak, zodat burgers en bedrijven met hen digitaal hun zaken kunnen regelen. Dankzij producten en diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort kunnen burgers onder andere digitaal belastingaangifte doen, digitale post ontvangen en veilig privacygevoelige data delen met onder andere de overheid en zorgverzekeraars. Logius is na het samengaan met het Kennis- en Exploitatiecetrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP) ook de digitale uitgever van de overheid, zo kunnen burgers en bedrijven op Overheid.nl onder meer terecht om bekendmakingen en wetten in te zien. Logius zorgt voor een veilige toegang tot en gegevensuitwisseling binnen de digitale overheid. Daar waar er reeds succesvolle oplossingen beschikbaar zijn wordt het gebruik van (open) standaarden gestimuleerd door Logius en organiseert zij dat dergelijke oplossingen eenvoudig en eenduidig met elkaar samenwerken in stelsels zoals bijvoorbeeld Diginetwerk en PKIoverheid. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met andere overheden en organisaties met een publieke taak waar de behoefte van eindgebruikers, burgers en bedrijven, centraal worden gezet.

Dienstverlening

Logius biedt dienstverlening op de volgende gebieden:

Toegang

Logius biedt inlogmethodes waardoor mensen en organisaties veilig toegang krijgen tot de digitale overheid.

Standaarden en stelsels

Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.

Gegevensuitwisseling

Logius biedt oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Dit maakt het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én hierdoor wordt informatie maar één keer aangeleverd.

Interactie

Logius biedt mogelijkheden voor overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak om burgers te attenderen dat zij digitaal berichten van de overheid hebben ontvangen. Ook biedt Logius voorzieningen aan waardoor burgers veilig en toegankelijk digitaal hun gegevens kunnen inzien.

Infrastructuur

Digitale diensten kunnen snel en schaalbaar worden opgebouwd met het IT fundament van Logius. En er wordt altijd voldaan aan de laatste veiligheidseisen, standaarden en regelgeving. Ook zorgt Logius voor betrouwbare verbindingen voor het transport van data tussen burgers, bedrijven en overheden.

Publicatie

Logius is de digitale uitgever van de overheid. We maken officiële rechtsgeldige overheidsinformatie snel en makkelijk toegankelijk voor burgers en ondernemers in binnen- en buitenland. Logius biedt ondersteuning aan overheidsorganisaties om te voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van publicatie maar ook bij het verbeteren van het wet- en regelgevingsproces en het actief openbaar maken van overheidsinformatie.

Logius voorziet naast het borgen van continuïteit en veiligheid van dienstverlening, investeren in het fundament van belang is voor garanderen van een veilige, flexibele en wendbare digitale overheid. De volgende drie elementen vormen tezamen de kapstok voor ons werk in de komende jaren.

Continuïteit en veiligheid dienstverlening

De continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening staat centraal bij ons. Dit doet Logius door alles wat het in beheer heeft te onderhouden en hierop kleine doorontwikkeling door te voeren. Dat betekent dat de dienstverlening niet alleen op een solide infrastructuur moet draaien, maar er daarnaast ook blijvend aandacht moet zijn voor beveiligingsaspecten. Daarom staat naast continuïteit en veiligheid ook incident- en crisismangement hoog in het vaandel bij Logius.

Vernieuwen van het fundament

Logius zet belangrijke stappen om het fundament voor de digitale overheid te vernieuwen, waardoor dit toekomstbestendig wordt, beter schaalbaar is en flexibel ingezet kan worden.

Wet- en regelgeving

Logius geeft invulling aan de implementatie van wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de wet Digitale Overheid of de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Hiervoor moeten bestaande producten en diensten aangepast worden of moet Logius de dienstverlening richting andere overheidsdienstverleners ontsluiten.

Staat van Baten en Lasten

Tabel 42 Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

243.636

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

waarvan omzet moederdepartement

76.119

300.787

312.338

312.338

312.338

312.338

312.338

waarvan omzet overige departementen

142.984

39.840

17.109

17.109

17.109

17.109

17.109

waarvan omzet derden

24.533

8.000

16.323

16.323

16.323

16.323

16.323

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

955

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

244.591

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

        

Lasten

       

Apparaatskosten

243.636

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

- Personele kosten

84.024

109.971

124.759

124.759

124.759

124.759

124.759

waarvan eigen personeel

42.164

69.153

68.739

68.739

68.739

68.739

68.739

waarvan inhuur externen

39.443

36.021

51.566

51.566

51.566

51.566

51.566

waarvan overige personele kosten

2.417

4.797

4.454

4.454

4.454

4.454

4.454

- Materiële kosten

159.612

238.655

220.976

220.976

220.976

220.976

220.976

waarvan apparaat ICT

8.452

9.309

8.009

8.009

8.009

8.009

8.009

waarvan bijdrage aan SSO's

1.096

1.252

3.646

3.646

3.646

3.646

3.646

waarvan overige materiële kosten

150.064

228.094

209.321

209.321

209.321

209.321

209.321

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

35

35

35

35

35

- Materieel

0

0

25

25

25

25

25

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

25

25

25

25

25

- Immaterieel

0

0

10

10

10

10

10

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

243.636

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

955

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie POK/WaU gelden

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

244.591

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

Tabel 43 Begrote omzetverdeling Logius
 

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

DigiD

55.098

0

0

55.098

Digipoort

54.989

0

0

54.989

Migratie Digipoort

3.050

0

0

3.050

Nederlandse Peppel autoriteit (Npa)

1.449

0

0

1.449

Rijksoverheid Acces Point (ROAP)

1.095

0

0

1.095

E-Procurement diensten

1.171

0

0

1.171

MijnOverheid berichten

31.097

0

0

31.097

MijnOverheid gegevens

15.562

0

0

15.562

MijnOverheid generieke diensten

2.097

0

0

2.097

DigiD Machtigen

28.292

0

0

28.292

Stelseldiensten

20.568

0

0

20.568

Diginetwerk

353

0

0

353

Bureau Forum Standaardisatie (BFS)

3.333

0

0

3.333

Digitoegankelijk

1.546

0

0

1.546

PKIOverheid

2.730

0

0

2.730

eHerkenning

4.920

0

0

4.920

Samenwerkende Catalogi

398

0

0

398

eIDAS

1.211

0

0

1.211

     

Subtotaal Beheer & Exploitatie (GDI)

228.959

0

0

228.959

     

Kleine doorontwikkeling - Digipoort

4.420

0

0

4.420

     

Subtotaal Beheer & Exploitatie

233.379

0

0

233.379

     

Centraal Aansluitpunt (CA)

1.698

1.698

Standaard Platform (SP)

9.587

9.587

Haagse Ring & Netwerkdiensten

12.322

12.322

eID-Bsnk

10.643

10.643

SIEM/SOC voor de Kiesraad

200

200

     

Subtotaal Beheer & Exploitatie (Overig)

10.843

14.020

9.587

34.450

     

Totaal Beheer & Exploitatie

244.222

14.020

9.587

267.829

     

- Stelsel Toegang

14.800

14.800

- Federatief Berichten Stelsel (FBS)

10.800

10.800

- Herbouw Digipoort

8.000

8.000

- Vertegenwoordigen

2.500

2.500

- Doorontwikkeling Mijn Overheid

4.500

4.500

- Federatief Datastelsel

2.000

2.000

- Diginetwerk

300

300

     

Totaal Doorontwikkeling

42.900

  

42.900

     

KOOP

25.216

3.089

6.736

35.041

Overig

0

     

Totaal Overig

25.216

3.089

6.736

35.041

     

Totaal

312.338

17.109

16.323

345.770

Toelichting

Baten

Omzet

De totale omzet ten opzichte van 2023 daalt licht van € 348,6 mln. in 2023 naar € 345,8 mln. in 2024. Dat is ook niet zo vreemd, want in de feitelijke dienstverlening vindt niet zo veel verandering plaats. Wel zien we een toename en verschuiving tussen de voorzieningen onderling in de Beheer & Exploitatie (B&E), bij zowel de Generieke Digitalisering Infrastructuur (GDI) als overige dienstverlening en een afname op het gebied van de doorontwikkeling. KOOP is in deze ontwerpbegroting nog apart onder overig opgenomen, omdat zij in 2023 nog zelfstandig hun begroting hebben opgesteld. Hun omzet laat ook een lichte daling zien ten opzichte van 2023: van € 36,7 mln. in 2023 naar € 35,0 mln. in 2024.

Omzet moederdepartement

Omzet moederdepartement bestaat uit de centrale financiering voor de GDI-dienstverlening, overige dienstverlening gefinancierd door BZK en de bijdrage voor doorontwikkeling. Deze omzet zal ten opzichte van 2023 per saldo toenemen met € 11,5 mln. tot € 312,3 mln. in 2024. De B&E GDI neemt toe met € 4,1 mln. en de B&E overig (niet GDI) neemt toe met € 7,1 mln. Daarnaast neemt de doorontwikkeling toe met € 12,9 mln. en neemt de omzet KOOP door een verschuiving naar overige departementen en derden af met € 11,5 mln.

In de B&E is specifiek een post opgenomen ten behoeve van de migratie en Vanguard.

Tevens zijn ten behoeve van Digipoort binnen de B&E afzonderlijk de kosten van de zogenaamde kleine doorontwikkeling begroot. De reden is dat deze niet zijn begroot binnen de centrale financiering B&E GDI. Dit betreft de kosten van de instelling van een Validatie team, een System team en een DevOps team ten behoeve van de ontwikkeling van new business, op zowel de huidige als de nieuw berichtenstromen.

Ook is in deze begroting onder eIDAS uitsluitend rekening gehouden met de kosten die Logius daar zelf voor maakt en niet met de kosten derden (Rvig).

Omzet overige departementen

De omzet voor niet GDI-dienstverlening en KOOP komt naast het moederdepartement ook vanuit andere departementen, die vooralsnog wel apart in de omzet vermeld worden. Dit geldt niet meer voor de opdrachten uit de doorontwikkeling, omdat dat uitsluitend zogenaamde «doorlopers» in het kader van de Programmaraad Generieke Digitalisering Infrastructuur (PGDI) betreft. De omzet andere departementen uit overig (niet GDI) en KOOP neemt per saldo af en bedraagt € 17,1 mln. in 2024.

Omzet derden

Omzet derden bedraagt in 2024 € 16,3 mln. en bestaat uit omzet voor het Standaard Platform, een gedeelte van de omzet KOOP en een aantal kleinere posten voor dienstverlening die niet onder GDI valt, zoals diensten voor waterschappen. Met name als gevolg van de toerekening van een gedeelte van de omzet KOOP stijgt de omzet derden.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personeelskosten stijgen in 2024 met bijna € 15 mln. tot € 124,8 mln. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat Logius op basis van realisatie beter inzicht heeft verkregen in de inkoop van dienstverlening als uitbesteed werk (= onderdeel overige materiële kosten) versus inhuur externen (= personele kosten). Hierdoor is er sprake van een verschuiving van uitbesteed werk naar inhuur. Dit verklaart grotendeels de toename van externe inhuur van € 36 mln. naar € 51,6 mln. De kosten uitbesteed werk onder overige materiële kosten, zijn met een vergelijkbaar bedrag gedaald.

In de personeelskosten is rekening gehouden met de nieuwe CAO voor 1 juli 2022 ‒ 30 juni 2024. Een belangrijk speerpunt is de verdere verambtelijking van haar organisatie. De gevolgen van een nieuwe CAO vanaf 1 juli 2024 zijn nog niet bekend. Uitgangspunt is dat deze bijgesteld wordt bij de nieuwe loon-en prijsontwikkelingenbijstelling, zodra de nieuwe CAO vanaf 1 juli 2024 is vastgesteld.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hier de contractkosten onder voor de bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage Shared Service Organisaties (SSO's). De bijdrage aan SSO's worden jaarlijks opnieuw bepaald. Apparaat ICT zijn gekoppeld aan de uitbreiding van de dienstverlening.

De overige materiële kosten dalen in 2024 met ruim € 18 mln. tot € 209,3 mln. Een groot gedeelte is ook het gevolg van eerder genoemd inzicht in de verhouding uitbesteed werk (= materiële kosten) versus inhuur externen (= personeelskosten).

Kasstroomoverzicht

Tabel 44 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap Logius over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

88.365

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

232.094

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 271.303

‒ 348.626

‒ 345.770

‒ 345.770

‒ 345.770

‒ 345.770

‒ 345.770

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 39.209

0

0

0

0

0

0

 

-/- totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

49.156

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

72.404

Toelichting

Operationele kasstroom

In alle jaren is uitgegaan van een exploitatieresultaat dat nihil is. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Tabel 45 Overzicht doelmatigheidsindicatoren Logius
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox

€ 0,34

€ 0,39

€ 0,39

€ 0,39

€ 0,38

€ 0,38

€ 0,38

Verloop kostprijs DigiD

€ 0,11

€ 0,11

€ 0,10

€ 0,09

€ 0,08

€ 0,08

€ 0,07

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

€ 1,11

€ 1,86

€ 0,94

€ 0,47

€ 0,44

€ 0,40

€ 0,31

Verloop uurtarief

95,32

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale omzet Logius

€ 244 mln.

€ 349 mln.

€ 346 mln.

€ 346 mln.

€ 346 mln.

€ 346 mln.

€ 346 mln.

        

Fte overhead

22,0%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

419

701

701

701

701

701

701

Saldo van baten en lasten (%)

0,39%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Afenemerstevredenheidonderzoek

8

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

Medewerkersonderzoek

niet uitgevoerd

n.v.t.

n.v.t.

gepland

n.v.t.

gepland

n.v.t.

Benchmark

uitgevoerd

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

DigiD

       

* Aantal DigiD authenticaties

514 mln.

517 mln.

558 mln.

603 mln.

651 mln.

703 mln.

759 mln.

DigiD Machtigen

       

* Aantal DigiD Machtigen authenticaties

15 mln.

14 mln.

30 mln.

60 mln.

65 mln.

70 mln.

90 mln.

MijnOverheid

       

* Aantal berichten

80 mln.

86 mln.

80 mln.

80,5 mln.

81 mln.

81,5 mln.

82 mln

Digipoort

       

* Aantal berichten via Digipoort

62 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

        

Beschikbaarheid Dienstverlening

       

DigiD

99,91%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

DigiD Machtigen

99,84%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

MijnOverheid

100,00%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

PKIoverheid

100,00%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

Diginetwerk

100,00%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Stelseldiensten (Digimelding, Digilevering, OIN-register, Stelselcatalogus)

100,00%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Digipoort; Procesinfrastructuur (SBR)

       

- Operational Excellence

100,00%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

- Baseline

100,00%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

- B2

99,96%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

BSN Koppelregister

99,88%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

        

Beschikbaarheid eerstelijns burgerondersteuning

       

Aanname % Calls ‒ 1e lijns klantcontactcenter

       

- DigiD en DigiD Machtigen

72,30%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

- MijnOverheid

85,40%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

ServiceLevel Calls 80/20 ‒ 1e lijns klantcontactcenter

       

- DigiD en DigiD Machtigen

32,10%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

- MijnOverheid

45,70%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Doorlichting gepland c.q. uitgevoerd

       

Toelichting

Algemeen: voor de meeste doelmatigheidsindicatoren geldt dat Logius afhankelijk is van externe opdrachtgevers (bijvoorbeeld de Belastingdienst) als het gaat om de volumes.

Generiek deel

Verloop kostprijs MijnOverheid-Berichtenbox

De kostprijs van MijnOverheid-Berichtenbox is gebaseerd op de kosten van MijnOverheid-Berichtenbox gedeeld door het aantal berichten.

Verloop kostprijs DigiD

De kostprijs DigiD is gebaseerd op de kosten van DigiD gedeeld door het aantal authenticaties (netto). De regelmatige toename van het aantal DigiD authenticaties bij gelijkblijvend veronderstelde kosten maakt dat de kostprijs ook regematig daalt.

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

De kostprijs van DigiD Machtigen is gebaseerd op de kosten DigiD Machtigen gedeeld door het aantal gebruikte machtigingen (netto). Bij gelijkblijvend veronderstelde kosten fluctueert de kostprijs conform de schommelingen in het aantal DigiD Machtigen.

Afnemerstevredenheidonderzoek

Elk jaar vindt er een onderzoek plaats naar de bevindingen van de dienstverlening bij de afnemers.

Medewerkersonderzoek

Elke twee jaar vindt er een onderzoek plaats naar de werkomstandigheden van de medewerkers.

Specifiek deel

Aantal DigiD (Machtigen) authenticaties

Door het steeds meer vertrouwd raken met DigiD door de burger en ook de uitbreiding van het het aantal toepassingen is de verwachting dat de aantallen DigiD authenticaties regelmatig zullen blijven stijgen.

Aantal berichten

Door de noodzaak van het raadplegen door de burger van MijnOverheid is de verwaching dat de aantallen berichten langzaam zullen stijgen.

Licence