Base description which applies to whole site

5.4 Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI)

Inleiding

Het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) is vanaf 1 januari 2023 in afgeslankte vorm voortgezet onder de naam Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI).

Uit het voormalige UBR-agentschap is uit de begroting 2023 een bedrag van circa € 81,1 mln. voor de activiteiten van Rijksorganisatie ODI ontvlochten.

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI) omvat de voormalige UBR-onderdelen I-Interim Rijk, Organisatie en het Ontwikkelbedrijf. Met actuele kennis van informatisering, organisatievraagstukken en innovatie en met een sterk netwerk, helpen we de opgaven en ambities in de rijksoverheid te realiseren.

Rijksorganisatie ODI – Unit Digitalisering

Het merk I-Interim Rijk werkt dagelijks aan het realiseren van rijksbrede I-ambities. De professionals van I-Interim Rijk voeren interim-opdrachten uit op het gebied van (strategisch) I-advies, I-project- en programmamanagement, architectuur en I-lijnmanagement.

Rijksorganisatie ODI – Unit Organisatie

 • Rijksconsultants draagt met verander- en realisatiekracht bij aan het realiseren van een wendbare, duurzame en innovatieve Rijksoverheid door het aanbieden van tijdelijke project-, programma-, interim-management en organisatieadviescapaciteit.

 • Peer review (Bureau Gateway en Delta Review) ondersteunt opdrachtgevers bij het verhogen van de slaagkans van hoog risicoprogramma’s, -projecten en organisaties en ondersteunt programmamanagers in een politiek-bestuurlijke omgeving met behulp van collegiale (p)review. En heeft als opdracht een bijdrage te leveren aan het leren en verder professionaliseren van opdrachtgevers (helpend en lerend perspectief).

 • InterCoach ondersteunt individuele, team- en organisatieontwikkeling van collega’s door middel van coaching, training en intervisie. Zo draagt InterCoach bij aan een lerende en reflecterende overheid.

Rijksorganisatie ODI-Unit Innovatie

 • Rijks ICT Gilde verbindt uitvoering en beleid en biedt (tech) consultants, kennis en kunde bij vraagstukken op het gebied van data, software en security.

 • Rijks I-Traineeship werft, selecteert, boeit, ontwikkelt en bindt startend I-talent op ICT, Data en Cyber voor de gehele Rijksoverheid.

 • HR-ICT/I-vakmanschap: programma geeft invulling aan de thema’s van de I-Strategie: Instroom, Kennisontwikkeling, Mobiliteit en Inzicht & Monitoring. Met als doel meer kennis en voldoende professionals in de informatietechnologie (IT) en informatievoorziening (IV) binnen de Rijksoverheid.

 • Mindful Rijk heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het versterken van een positieve werkomgeving, vitaliteit, samenwerking en duurzame inzetbaarheid in een dynamische omgeving.

 • Leer- & Ontwikkel Campus (LOC) faciliteert zowel de professional als de opleider binnen het ministerie van BZK op het gebied van leren, ontwikkelen en kennis delen.

 • Capaciteitspool is gericht op het bieden van flexibele capaciteit voor en vanuit (of vanuit en voor) OWB VBR i.o.

 • De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) wordt vanaf 1 juli 2023 onderdeel van Rijksorganisatie ODI.

 • Innovatie: Een van de dolen van Rijksorganisatie ODI is innoveren. Het project Innoveren met Impact helpt om het innovatieve vermogen van professionals en organisaties binnen de Rijksoverheid te vergroten. Daarnaast faciliteert en verbindt het project Rijks Innovatie Community innovators binnen het Rijk.

Staat van baten en lasten

Tabel 50 Begroting van baten-lastenagentschap UBR voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

352.178

325.110

101.708

104.149

106.649

106.649

106.649

waarvan omzet moederdepartement

157.287

108.346

41.905

42.911

43.941

43.941

43.941

waarvan omzet overige departementen

186.511

212.322

57.406

58.784

60.195

60.195

60.195

waarvan omzet derden

8.380

4.441

2.397

2.454

2.513

2.513

2.513

Rentebaten

109

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

2.193

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

354.480

325.110

101.708

104.149

106.649

106.649

106.649

        

Lasten

       

Apparaatskosten

354.949

324.476

101.708

104.149

106.649

106.649

106.649

- Personele kosten

242.955

220.410

82.227

84.200

86.221

86.221

86.221

waarvan eigen personeel

178.604

189.585

73.802

75.573

77.387

77.387

77.387

waarvan inhuur externen

56.069

21.397

2.728

2.793

2.860

2.860

2.860

waarvan overige personele kosten

8.282

9.428

5.697

5.834

5.974

5.974

5.974

- Materiële kosten

111.994

104.066

19.481

19.949

20.428

20.428

20.428

waarvan apparaat ICT

6.528

5.715

136

140

143

143

143

waarvan bijdrage aan SSO's

21.553

19.416

11.033

11.297

11.569

11.569

11.569

waarvan overige materiële kosten

83.913

78.936

8.312

8.512

8.716

8.716

8.716

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

579

634

0

0

0

0

0

- Materieel

240

335

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

127

185

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

113

150

0

0

0

0

0

- Immaterieel

339

299

0

0

0

0

0

Overige lasten

1.861

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

1.861

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

357.389

325.110

101.708

104.149

106.649

106.649

106.649

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 2.909

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

‒ 18

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 2.891

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van de 2023 tarieven geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling van 4,92%. Uitgangspunt voor deze indexatie zijn de CPB-ramingen voor 2024 inzake loonvoet sector overheid (5,2%) en prijsontwikkeling materiele overheidsconsumptie (IMOC) met 3,9%.

Omzet

Ten opzichte van ontvlochten omzet van € 81,1 mln. is er nu sprake van een stijging van € 20,6 mln. naar € 101,7 mln. Deze toename kan worden verklaard door:

 • Effect van tariefstijgingen als gevolg van inflatie in 2023 (5,3%) en 2024 (4,92%) ten opzichte van de begroting 2023. Effect van deze afwijking is € 10,3 mln.

 • Eind 2022 is de definitieve toekenning van structurele financiering voor de komende vijf jaar beschikbaar gekomen voor het Programma HR-ICT van € 4,4 mln. Dit was bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend.

 • Het programma Informatiehuishouding (IHH) heeft eind 2022 extra financiering gekregen van € 1,1 mln. Daarnaast realiseert het programma een omzet van € 3,0 mln. door dienstverlening aan de Rijksdepartementen. Dus een totaal van € 4,1 mln. 

 • De vraag naar de dienstverlening van Rijksconsultants (RC) neemt toe waardoor meer opdrachten kunnen worden ingevuld. Het aantrekken van extra capaciteit door extra vraag leidt naar verwachting tot € 0,7 mln. extra omzet.

 • De verwachting is dat RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) vanaf 1 juli 2023 onderdeel wordt van Rijksorganisatie ODI. RADIO wordt gefinancierd grotendeels door CIO-RIJK, eigen dienstverlening en deels door de programma’s Informatiehuishouding (IHH) en Werk aan uitvoering (WaU). Het verwachte budget van RADIO is € 1,1 mln.

In onderstaande tabel zijn de begrote omzetcijfers 2023 per organisatieonderdeel (afgerond op miljoenen euro’s) weergegeven:

Tabel 51 Begrootte omzetverdeling UBR voor het jaar 2024 (bedragen x € 1 mln. afgerond op € 1 mln.)

Baten-lastenagentschap RODI

 

Digitalisering

39.120

Innovatie

41.681

Organisatie

20.907

Totale omzet

101.708

Lasten

Apparaatskosten

Ten opzichte van ontvlochten lasten van € 81,1 mln. is er nu sprake van een stijging van € 20,6 mln. naar € 101,7 mln.

Personele kosten

Waarvan eigen personeel

De kosten voor eigen personeel in de begroting 2024 zijn € 12,3 mln. hoger. Dit is gerelateerd aan de hogere begrote omzet van € 6,3 mln. en de effecten van CAO Rijk 2022-2024 van € 6,0 mln.

Waarvan externe inhuur

De begrote externe inhuur 2024 is € 1,6 mln. hoger. Dit is het gevolg van de programma’s HR-ICT en Informatiehuishouding (IHH) waardoor bepaalde functies tijdelijk extern worden vervuld.

Waarvan overige personele kosten

De toename van de begrote overige personele kosten 2024 met € 1,3 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 is volledig te herleiden naar de hogere begrote omzet en indexatie.

Materiële kosten

De begrote materiële kosten 2024 komen € 5,4 mln. hoger uit. Dit wordt enerzijds verklaard door de programma’s Informatiehuishouding (IHH) en Werk aan Uitvoering (WaU) waardoor aantal activiteiten worden uitbesteed en anderzijds door stijgende PIOFACH kosten.

Kasstroomoverzicht

Tabel 52 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap UBR over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

70.629

46.890

4.100

3.100

2.100

1.100

1.100

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

372.616

325.110

101.708

104.149

106.649

106.649

106.649

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 401.965

‒ 325.110

‒ 102.708

‒ 105.149

‒ 107.649

‒ 106.649

‒ 106.649

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 29.349

0

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

0

0

 

-/- totaal investeringen

‒ 484

‒ 1.000

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

343

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 141

‒ 1.000

0

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

41.139

45.890

3.100

2.100

1.100

1.100

1.100

Toelichting

Het verwachte rekeningcourantsaldo per 1 januari 2024 (€ 4,1) mln. van Rijksorganisatie ODI is het saldo uit de ontvlechting van UBR.

De mutatie in de operationele kasstroom in de jaren 2024 t/m 2026 is het gevolg van uitgaven in verband met de transitie- en veranderactiviteiten. Deze uitgaven zijn gericht op kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en het doorvoeren van efficiency in de bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat de transitie- en veranderactiviteiten in 2025 worden afgerond met een mogelijke uitloop en nazorg in 2026.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 53 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RODI
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel-UBR

       

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 0,1%

0,0%

     

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

2.258

2.205

     

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

>7

     
        

Omschrijving Generiek Deel-RODI

       

Saldo van baten en lasten (%)

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

558

560

573

573

573

573

573

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

>7

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

Omschrijving Specifiek Deel-RODI

       
        

RODI - Rijksconsultants

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

121

119

130

130

130

130

130

Tarieven/uur (indexcijfer)

121

119

130

130

130

130

130

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

154

151

165

165

165

165

165

Tevredenheid dienstverlening

8,3

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

RODI - IIR

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

126

124

136

136

136

136

136

Tarieven/uur (indexcijfer)

126

124

136

136

136

136

136

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

160

158

174

174

174

174

174

Tevredenheid dienstverlening

8,1

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

RODI - RIG

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

97

104

115

115

115

115

115

Tarieven/maand (indexcijfer)

97

104

115

115

115

115

115

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

123

133

147

147

147

147

147

Tevredenheid dienstverlening

8

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

RODI - RIT

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

71

75

79

79

79

79

79

Tarieven/maand (indexcijfer)

71

75

79

79

79

79

79

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

90

95

101

101

101

101

101

Tevredenheid dienstverlening

8,1

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

RODI - Peerreview

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

47

95

105

79

79

79

79

Tarieven/maand (indexcijfer)

47

95

105

79

79

79

79

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

60

121

134

101

101

101

101

Tevredenheid dienstverlening

8

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

RODI - Intercoach

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

109

112

122

79

79

79

79

Tarieven/maand (indexcijfer)

109

112

122

79

79

79

79

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

139

142

156

101

101

101

101

Tevredenheid dienstverlening

8,1

>7

>7

>7

>7

>7

>7

Toelichting

In de tabel zijn de indicatoren van Rijksorganisatie ODI opgenomen (Slotwet 2022 en vastgestelde begroting 2023) zoals ontvlochten uit het voormalige UBR-agentschap.

In de tabel zijn de doelmatigheidsindicatoren per merk (Rijksconsultants, I-Interim Rijk, Rijks ICT Gilde, Rijks I-Traineeship, Peerreview en Intercoach) weergegeven voor de reguliere diensten van Rijksorganisatie ODI.

FTE’s

Het aantal begrote fte’s voor 2024 laat in vergelijking met de vastgestelde begroting 2023 een stijging zien van 13 fte’s. Dit wordt verklaard door komst van RADIO (9 fte’s) naar Rijksorganisatie ODI. Daarnaast breidt Organisatie het aantal fte (4 fte’s) uit om aan de toenemende vraag naar de dienstverlening van Rijksconsultants (RC) te kunnen voldoen.

MTO, werkplezier en werkdruk

Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) wordt bij Rijksorganisatie ODI om de twee jaar uitgevoerd. Rijksorganisatie ODI heeft als doelstelling een medewerkerstevredenheid score > 7.

Klanttevredenheid

Als belangrijke graadmeter voor de kwaliteit hanteert Rijksorganisatie ODI de indicator klanttevredenheid over de dienstverlening per merk. Rijksorganisatie ODI streeft ernaar minimaal hoger dan een 7 te scoren.

Kostprijzen per product

Integraal geldt dat de kostprijzen per product en de tarieven per uur zijn geïndexeerd met 4,92% in 2024. De kostprijzen van producten en de tarieven per uur zijn bepaald op basis van de Rijksproductiviteitsnorm van 1275 uren op jaarbasis.

Omzet per fte

Bij alle merken van Rijksorganisatie ODI die reguliere diensten leveren is de begrote omzet per fte 2024 met 10% gestegen met uitzondering van het merk Rijks I-Traineeship (RIT); de stijging bij RIT is 5,7%. Bij RIT is het tarief met 3,4% voor het jaar 2023 geïndexeerd en niet met 8,4% zoals bij alle andere merken. 

Licence