Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Subsidieoverzicht

Tabel 102 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie (regeling)

 

1.1

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.953

3.969

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Evaluatie subsidieregeling Oorlogsgravenstichting (periode 2016-2021)

2027

1-1-2024

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

595

772

692

685

696

696

696

Evaluatieonderzoek subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal

2026

1-1-2027

1.1

Subsidieregeling COELO

225

159

159

159

159

  

Evaluatie subsidieregeling COELO

2026

1-1-2027

            

1.1

Subsidie bevolkingsdaling

10

 

281

281

281

  

Evaluatie Tweede Actieplan Bevolkingsdaling

2026

Geen einddatum in regeling opgenomen

1.1

Subsidies bestuur en regio1

2.091

2.615

648

394

363

594

594

Evaluatie City Deals

2023

 

1.1

Werk aan uitvoering

0

1.819

1.819

1.819

1.819

     

1.1

POK - Multiproblematiek1

461

1.036

1.036

1.497

1.497

1.497

1.497

   

1.1

POK - Antidiscriminatie1

168

159

159

159

159

159

159

   

1.1

POK - Basisinfrastructuur1

4.500

5.664

10.298

       

1.1

Diverse subsidies

 

5

        

Democratie

1.2

Subsidiering Politieke partijen2

27.456

30.431

30.719

26.587

26.587

26.587

26.587

Evaluatie subsidieregeling Wet financiering politieke partijen

2024

Geen einddatum in regeling opgenomen

1.2

ProDemos

8.979

8.979

9.581

9.581

9.581

9.581

9.581

Evaluatie subsidieregeling ProDemos

2026

1-1-2027

1.2

Nationaal Comité 4 en 5 mei

122

130

130

130

130

130

130

Evaluatie subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei

2026

1-1-2027

1.2

Verbinding inwoner en overheid1

2.801

1.837

1.624

1.625

1.609

1.609

1.609

geen

2024

diverse subsidies

1.2

Weerbaar bestuur1

1.366

2.258

1.863

1.870

1.810

743

743

geen

2024

diverse subsidies

1.2

Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

0

0

66

0

0

0

0

Evaluatie subsidieregeling Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel 2018

2023

1-1-2024

1.2

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers1

3.396

3.397

2.588

2.609

2.608

2.258

2.258

geen

2025

1-1-2025

            

1.2

Decentrale subsidies politieke partijen3

8.150

8.150

8.150

  

geen

  

Woningmarkt

3.1

Betaalbare Koopwoningen Starters

0

0

40.000

0

0

0

0

   

3.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)(inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)4

3.149

8.600

10.000

5.600

500

200

200

  

Geen einddatum in regeling opgenomen

3.1

Subsidies Woningmarkt5

13.833

9.619

4.652

3.913

3.443

3.443

3.443

Evaluatie SEKW 2021

2026

2027

3.1

Ouderenhuisvesting

0

14.016

20.091

8.489

1.404

1.500

0

Monitor ouderenhuisvesting 2022

2024

 

3.1

Stimuleringsmiddelen wooncorporaties

0

176

9.824

0

0

0

0

 

Geen

 

3.1

Huisvestingsvoorziening statushouders

28

         

Woningbouw

3.3

Woningbouw

532

1.006

300

50

0

0

0

geen

2022

incidenteel

3.3

Binnenstedelijke transformatiefaciliteit

22.000

0

0

0

0

0

0

   
            

Energietransitie en Duurzaamheid

4.1

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen

109

10.716

26.770

37.500

38.600

24.200

20.500

Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geevalueerd.

2025

2025

4.1

Nationaal Isolatie Programma (DoehetZelvers)

  

25.980

25.980

   

Voortgangsrapportage Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (met als onderdeel Nationaal Isolatie Programma)

2024

2027

4.1

Energiebesparing koopsector6

6.951

15.618

47.270

30.700

14.500

10.500

5.000

Evaluatie Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) 2021

  

4.1

Energiebesparing Huursector(Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

10.636

369

0

0

0

0

0

evaluatie STEP

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden

2024

4.1

Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof

6.724

5.691

3.700

3.000

2.000

0

0

geen

2026

2026

4.1

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

37.167

126.830

384.800

356.600

361.800

293.800

275.100

geen

2026

2024

4.1

Energietransitie en duurzaamheid7

24.801

29.227

12.732

3.577

4.502

4.552

4.552

Beleidsdoorlichting artikel 4.1 BZK

2026

2024

4.1

Renovatieversneller

1.000

7.739

24.198

34.290

28.773

11.250

10.000

Beleidsdoorlichting artikel 4.1 BZK

2026

2027

4.1

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

3.773

11.700

20.500

30.000

17.000

39.500

29.500

RVO.nl/SAH

2025

2025

4.1

Warmtefonds

85.600

155.390

93.000

77.000

77.000

103.000

77.000

Beleidsdoorlichting artikel 4.1 BZK

2024

Incidenteel

4.1

Biobased Bouwen8

0

2.000

10.450

6.850

0

0

0

   

4.1

Nationaleprogamma Lokale Warmtetransitie

0

0

6.000

6.000

0

0

0

geen

2024

2025

4.1

Nationaal Groeifonds

0

11.925

24.022

31.758

11.989

6.460

0

geen

2023

2030

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit7

11.750

15.191

8.460

9.788

4.203

2.248

2.248

Beleidsdoorlichting artikel 4.2 BZK

2026

2027

            

Ruimtelijke ordening

5.1

Programma Ruimtelijk Ontwerp

0

595

1.500

0

0

0

0

Evaluatie 2016

2025

incidenteel

5.1

Basisregistraties

508

581

581

581

581

474

474

Evaluatie Geonovum 2017-2021

2026

2027

5.1

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

117

800

300

300

300

300

300

geen

2025

incidenteel

5.1

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

7

50

0

0

0

0

0

geen

2025

incidenteel

            

Omgevingswet

5.2

Eenvoudig Beter

1.880

1.907

4.500

0

0

0

0

geen

2026/2027

2027

            

Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving

6.2

Overheidsdienstverlening9

5.793

9.761

13.617

7.598

7.588

7.588

7.588

Beleidsdoorlichting 2021

2026

incidenteel

            

Identiteitsstelsel

6.5

Overheidsdienstverlening

1.679

0

0

0

0

0

0

Beleidsdoorlichting 2021

2026

incidenteel

            

Investeringspost digitale overheid

6.6

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid1

5.584

0

0

0

0

0

0

Beleidsdoorlichting 2021

2026

incidenteel

            

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

941

2.691

3.891

3.891

3.891

3.891

3.891

geen

2024

incidenteel

6.7

VNG

1.059

4.059

0

0

0

0

0

geen

2024

incidenteel

            

Generieke Digitale Infrastructuur

6.8

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

3.436

0

0

0

0

0

Beleidsdoorlichting 2021

2026

incidenteel

            

Werkgevers- en bedrijfsvoeringbeleid

7.1

Subsidies A&O - incidenteel

896

1.247

1.247

1.247

1.247

1.247

1.247

geen

incidenteel

7.1

Subsidie overlegstelsel - incidenteel1

1.172

1575

1201

1901

1901

1901

1901

geen

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

POK-Leiderschap, diversiteit en inclusie

16

95

98

101

105

24

24

geen

2024

incidenteel

7.1

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

47

223

68

    

geen

2024

incidenteel

7.1

POK - Ondersteuning melders misstanden

50

105

     

geen

2024

incidenteel

7.1

Subsidies Programma Open Overheid

 

50

100

       

7.1

Young BZK

 

5

        

7.1

Fysieke werkomgeving Rijk(Bedrijfsvoeringsbeleid)

641

200

221

221

221

221

221

Evaluatie subsidieregeling CfPB 2019

2024

2024

7.1

Code Verantwoord Marktgedrag (Bedrijfsvoeringsbeleid)1

5

5

5

5

5

5

5

geen

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Kwaliteitsmanagement Rijksdienst

60

20

20

0

0

0

0

geen

2024

incidenteel

7.1

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

863

863

863

863

863

863

geen

2026

2027

7.1

Compensatie Waterschappen Woo

0

3.356

3.356

3.977

3.928

3.865

3.865

geen

2026

2027

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

14.0

Maatschappelijke initiatieven

0

0

50.000

50.000

0

0

0

geen

ntb

geen einddatum in de wet

14.0

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

0

0

25.000

25.000

0

0

0

geen

ntb

geen einddatum in de wet

14.0

Herdenkingscomité

0

0

8.000

8.002

7.999

8.000

8.000

geen

ntb

geen einddatum in de wet

            

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

50

59

59

59

59

59

59

Evaluatie subsidieregeling stichting Koninklijk Paleis Amsterdam 2022

2027

2028

12.1

Stichting Parlementaire Geschiedenis

477

461

373

250

249

249

249

Evaluatie 2019

2024

2024

12.1

Subsidies algemeen1

699

592

364

350

350

115

115

geen

 

incidenteel

            

Totaal Subsidies

 

306.720

521.779

961.889

834.950

654.413

577.272

504.162

   
1

Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geëvalueerd.

2

3

De totstandkoming en ingangsdatum van deze subsidieregeling is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Wet op de politieke partijen.

4

5

6

7

8

regeling wordt volgend jaar opgesteld, incidentele subsidies worden eind dit jaar verstrekt.

9

Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

Licence