Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Naar aanleiding van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 109 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak1

Bijdrage2

realisatie

ontwerpbegroting 2024

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

12.118

11.225

13.178

12.455

12.285

12.535

12.485

          

Artikel 3 Woningmarkt

8.801

9.500

10.150

8.500

8.600

8.950

9.000

Subsidies (regelingen)

E

S

1.151

7.100

8.000

8.400

8.500

8.600

8.900

Subsidies (regelingen)

E

I

7.650

2.100

1.800

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

E

I

0

300

250

0

0

250

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

E

S

0

0

100

100

100

100

100

Artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

  

1.730

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

1.730

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

1.587

1.725

3.028

3.955

3.685

3.585

3.485

Subsidies (regelingen)

E

I

17

0

18

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

R

I

0

100

75

50

0

0

0

Opdrachten

R

I

0

200

250

2.220

2.100

2.100

2.100

Bijdrage aan medeoverheden

R

I

0

140

1.400

400

300

200

100

Bijdrage aan agentschappen

E

S

1.298

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

Bijdrage aan agentschappen

E

I

272

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

I

0

200

2.000

2.000

0

0

0

1

R =Rijk, E = eilandelijk

2

S =Structureel, I = Incidenteel

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Aan de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt een bijdrage verstrekt voor het verlagen van de huurlasten van huurders bij de woningstichtingen op de eilanden, en het bouwen/renoveren van (extra) sociale huurwoningen

Aan Bonaire wordt een bijdrage verstrekt ten behoeve van de pilot Bijdrage particuliere Verhuur. Aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt in 2023 en 2024  een bijdrage uit de flexpool verstrekt en een bijdrage voor de (op te zetten) huurcommissie. Aan Bonaire wordt een bijdrage verstrekt voor flexwoningen.

Aan het CBS wordt een bijdrage verstrekt voor het opzetten van statistieken en het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek. Verder wordt aan het CBS een bijdrage verstrekt voor het jaarlijks actualiseren van statistieken.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

De Rijksoverheid en de openbare lichamen werken samen binnen het Programma digitalisering Caribisch Nederland. Vanuit de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering werkt dit programma aan verbetering van de dienstverlenende en digitale overheid, dat mensen kunnen meedoen in de digitale samenleving en de verdere digitale transitie in sectoren.

Subsidies (regelingen)

Dit betreft voorgenomen subsidies ten behoeve van de versterking van overheidsdigitalisering en verbetering van de digitale infrastructuur in Caribisch Nederland waarover nog een besluit moet worden genomen.

Opdrachten

In 2023 betreft dit voornamelijk enkele grote onderzoeken, onder andere een scenario-studie voor een nog te ontwikkelen adressen- en gebouwenregistratie in Caribisch Nederland, de vervanging van de Identiteitskaart BES, een precheck voor de invoering van DigiD en een aantal kleinere opdrachten. In latere jaren betreft het ook  opdrachten voor implementatie van voorzieningen van de GDI, of de ontwikkeling van gelijkwaardige andere voorzieningen als GDI-componenten (vooralsnog) ongeschikt blijken te zijn voor implementatie in Caribisch Nederland.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft bijdragen aan Saba en Sint Eustatius om elk een projectleider digitalisering aan te stellen, ter verwezenlijking van eigen digitaliseringsdoelen en de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering. In latere jaren betreft het ook bijdragen ten behoeve van de invoering van het BSN en de uitrol van DigiD. In 2023 betreft het ook nog een bijdrage aan Saba en Sint Eustatius om nieuwe websites te ontwikkelen die voorbereid zijn op de invoering van DigiD/digitale dienstverlening en die digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft een eilandelijke taak: bijhouden van de bevolkingsadminisstratie en uitgifte van reisdocumenten.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een structurele bijdrage voor de ondersteuning van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij het beheer en exploitatie van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V). Deze bijdrage is ook bedoeld voor de betrouwbare uitgifte van de identiteitskaart BES.

Ook betreft het bijdragen ten behoeve van de invoering van DigiD en andere elementen uit de basisinfrastructuur (GDI).

Licence