Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Groeiparagraaf

 • De begroting 2024 bouwt voort op de ontwikkeling van de begroting 2023.

 • Aan dit begrotingshoofdstuk is ten opzichte van de begroting 2023 het artikel 14 slavernijverleden opgenomen. Dit betreft de bijdragen van diverse departementen ter financiering van een pakket maatregelen in het kader van het slavernijverleden.

 • Verder is aan dit begrotingshoofdstuk ten opzichte van de begroting van 2023 bijlage 9 Nationaal Groeifonds opgenomen. Deze bijlage bevat financiële informatie en een beknopte toelichting van de stand van zaken van de NGF-projecten die onder verantwoordelijkheid van BZK vallen.

 • De budgetflexibiliteit is naar aanleiding van de Rijksbegrotingsvoorschriften vanaf de ontwerpbegroting 2023 gedetailleerder opgedeeld in vier categorieën: juridisch verplicht, bestuurlijk gebonden, beleidsmatig gereserveerd en nog niet ingevuld dan wel vrij te besteden.

Beleidsagenda

De beleidsagenda geeft een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid en wordt afgesloten met de volgende vier overzichten:

 • Overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties;

 • Openbaarheidsparagraaf;

 • Strategische evaluatieagenda;

 • Overzicht van risicoregelingen;

 • Overzicht coronamaatregelen.

In het overzicht van risicoregelingen zijn de tabellen "Garanties‘ en ‘Achterborgstellingen‘ opgenomen. Het betreft de Rijkshypotheekgaranties, de herplaatsingsgarantie, de achterborgstellingen voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bevat tien beleidsartikelen:

 • artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

 • artikel 2. Nationale veiligheid

 • artikel 3. Woningmarkt

 • artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

 • artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

 • artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

 • artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 • artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

 • artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. Algemene doelstelling

 • B. Rol en verantwoordelijkheid

 • C. Beleidswijzigingen

 • D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

 • E. Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (op basis van juridische verplichtingen) is 1 januari 2024.

Niet-beleidsartikelen

De begroting van BZK bevat drie niet-beleidsartikelen:

 • artikel 11. Centraal apparaat

 • artikel 12. Algemeen

 • artikel 13. Nog onverdeeld

Begroting agentschappen

De begroting van BZK kent de volgende acht baten-lastenagentschappen:

 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

 • Logius

 • Organisatie & Personeel (O&P Rijk)

 • Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI)

 • FMHaaglanden (FMH)

 • Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

 • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Dienst van de Huurcommissie (DHC)

 • Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Bijlagen

De begroting van BZK bevat tien bijlagen:

 • 1. Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

 • 2. Specifieke uitkeringen

 • 3. Verdiepingsbijlage

 • 4. Moties en toezeggingen

 • 5. Subsidieoverzicht

 • 6. Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

 • 7. Rijksuitgaven Caribisch Nederland

 • 8. Overzicht rijksuitgaven Wind in de Zeilen

 • 9. Nationaal Groeifonds projecten

 • 10. Openingsbalans Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Het uitgangspunt is om in de verdiepingsbijlage de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2023 (RBV 2023) is opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrens (staffel) op basis van Rijksbegrotingsvoorschriften 2023

Artikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2. Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten:1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

13. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Licence