Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Nationaal Archief (NA)

5.2.1. Algemene toelichting

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de Rijksoverheid en archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). In de depots ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in archieven en in duizenden kaarten, tekeningen en foto’s.

De missie van het Nationaal Archief is het dienen van ieders recht op informatie en het geven van inzicht in het verleden van ons land door inzet voor een sterk archiefbestel, een afgewogen beleid voor archiefwaardering en selectie en optimale zorg voor alle rijksarchieven en de nationale archiefcollectie in Den Haag te beheren en onsite en online te presenteren.

Nationaal Archief en Regionale Historische Centra

Op basis van de Archiefwet 1995 heeft de Minister van OCW een specifieke verantwoordelijkheid voor alle rijksarchiefbewaarplaatsen, zijnde het Nationaal Archief in Den Haag en elf rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden. De archiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden maken deel uit van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De RHC’s zijn zelfstandige openbare lichamen, die vanuit het Rijk en andere partners een financiële bijdrage ontvangen. De rijksbijdragen aan de afzonderlijke RHC’s zijn onderdeel van artikel 14 (cultuur) van de begroting van het Ministerie van OCW.

Tabel 83 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Omzet

54.460

52.185

61.800

61.500

62.400

61.500

60.600

waarvan omzet moederdepartement

52.814

47.085

56.600

56.300

57.200

59.800

58.900

waarvan omzet overige departementen

11

3.900

3.900

3.900

3.900

400

400

waarvan omzet derden

1.635

1.200

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie projectgelden

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

52

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

54.512

52.185

61.800

61.500

62.400

61.500

60.600

        

Lasten

       

Apparaatskosten

45.843

50.362

59.380

59.080

59.980

59.080

58.180

Personele kosten

26.978

26.240

30.700

31.700

32.700

32.700

32.700

waarvan eigen personeel

21.008

22.740

26.700

27.700

28.700

28.700

28.700

waarvan inhuur externen

5.139

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

waarvan overige personele kosten

831

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Materiële kosten

18.865

24.122

28.680

27.380

27.280

26.380

25.480

waarvan apparaat ICT

786

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

waarvan bijdrage aan SSO's

5.850

6.500

6.500

7.000

7.000

7.000

7.000

waarvan overige materiële kosten

12.229

16.422

21.180

19.380

19.280

18.380

17.480

Afschrijvingskosten

2.293

1.813

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Materieel

2.293

1.663

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

waarvan apparaat ICT

108

150

200

200

200

200

200

Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

256

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

7

10

20

20

20

20

20

Totaal lasten

48.399

52.185

61.800

61.500

62.400

61.500

60.600

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

6.113

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

6.113

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement betreft de inkomsten van het Nationaal Archief voor de geleverde producten en diensten. Deze bestaan uit structurele middelen voor de primaire activiteiten en middelen voor projectmatige activiteiten. 

Tabel 84 Omzet moederdepartement per productgroep/dienstgroep (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Fysiek archief

12.900

11.000

12.500

12.500

12.500

13.000

13.000

Digitaal archief

11.200

10.400

12.500

12.500

12.500

13.500

13.500

Publiek

9.500

10.500

10.000

10.000

10.000

10.300

10.000

Digitalisering

11.200

10.100

13.200

12.900

13.800

14.200

13.600

Kennis en advies

8.000

5.100

8.400

8.400

8.400

8.800

8.800

Totaal

52.800

47.100

56.600

56.300

57.200

59.800

58.900

De bijdrage 2024 van het moederdepartement stijgt ten opzichte van voorgaande jaren vanwege de loon- en prijscompensatie en een nieuwe systematiek voor de bijdragen aan projectkosten en -investeringen. Daarnaast zijn er de komende jaren middelen voor het programme Werk aan Uitvoering beschikbaar gesteld.

Omzet overige departementen

Het Nationaal Archief fungeert als rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Zuid-Holland en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast ontvangt het Nationaal Archief projectmiddelen van andere ministeries.

Omzet derden

De omzet derden bestaat hoofdzakelijk uit inkomsten van derde partijen voor specifieke producten en diensten.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn gebaseerd op een formatie van circa 240–300 fte. In 2024 tot en met 2028 blijft de personele inzet op een niveau waarop het Nationaal Archief met voldoende kwaliteit diensten en producten kan leveren.

Materiële kosten

Dit betreffen onder andere de huisvestingskosten zoals de huurkosten en servicekosten samenhangend met de huisvesting en kantoorautomatisering. Tevens zijn onder deze post de materiële uitgaven opgenomen die worden gedaan in het primaire proces, zoals voor het fysieke depot, de digitale taken rijksarchieven, tentoonstellingen, dienstverlening en in projecten.

Afschrijvingskosten

Forse nieuwe investeringen in het fysieke depot en e-Depot zijn de komende jaren niet te verwachten, omdat deze recent zijn gedaan en er geen investeringen verwacht worden op basis van de huidige prognose. Er zijn wel vervangingsinvesteringen in met name de ICT-hardware voorzien in de periode 2024–2028.

Rentelasten

Over de leningen is rente verschuldigd. Deze rente is naar verwachting hoger dan in de voorgaande jaren.

Tabel 85 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

31.628

15.692

16.311

12.331

13.531

14.631

15.611

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

53.441

45.739

61.800

61.500

62.400

61.500

60.600

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 55.560

‒ 43.771

‒ 59.380

‒ 59.080

‒ 59.980

‒ 59.080

‒ 58.180

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.119

1.968

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

 

-/- totaal investeringen

‒ 2.061

‒ 900

‒ 1.200

‒ 1.000

‒ 1.200

‒ 1.400

‒ 1.200

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.061

‒ 900

‒ 1.200

‒ 1.000

‒ 1.200

‒ 1.400

‒ 1.200

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 3.191

0

‒ 5.300

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 1.147

‒ 1.349

‒ 1.100

‒ 1.220

‒ 1.320

‒ 1.440

‒ 1.580

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

600

900

1.200

1.000

1.200

1.400

1.200

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 3.738

‒ 449

‒ 5.200

‒ 220

‒ 120

‒ 40

‒ 380

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

23.710

16.311

12.331

13.531

14.631

15.611

16.451

Toelichting

De operationele kasstroom is positief vanwege de bijdrage van het moederdepartement voor de afschrijving van nieuwe investeringen en bestaande activa die voorheen met investeringsbijdragen van het Ministerie van OCW waren gefinancierd.

Voor de investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. De financieringskasstroom betreft verder de aflossing op leningen die zijn aangegaan ten behoeve financiering van de verbouwing van de publieke ruimte, het fysieke depot en investeringen in ICT.

Kapitaaluitgaven

Tabel 86 Specificatie kapitaaluitgaven agentschap NA 2024 (bedragen x € 1.000)

Investeringen gebouw

400

Kantoormeubilair

200

Kantoormachines

0

Automatiseringsapparatuur

500

Depotinrichting

100

App. conservering & restauratie

0

Inrichting studiezaal

0

Totaal investeringen

1.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

5.300

Aflossing op leningen

1.100

Totaal financieringskasstroom

6.400

Kapitaaluitgaven

7.600

Tabel 87 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Gemiddeld gewogen kostprijs per productgroep:

       

- de (gem) prijs per km fysiek archief (capaciteit)1

18

20

21

21

21

21

21

- de (gem) prijs per Terabyte digitaal archief (capaciteit)1

1.253

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Gemiddeld gewogen uurtarief intern personeel: primaire taken - activiteiten2

61

60

62

62

62

62

62

Aantal FTE:formatie op lumpsum en projecten

275

220-240

240-300

240-300

240-300

240-300

240-300

Saldo van baten en lasten

6.113.292

0

0

0

0

0

0

Ontwikkeling aantallen bezoekers:

       

- bezoekers

5.456

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

- onderwijs

4.931

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

- studiezaal - bezoekers

10.139

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

- studiezaal - raadplegingen archiefstukken

112.986

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

- Website Nationaal Archief

1.921.015

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Cijfer bezoeker tevredenheid:3

nvt

 

7,5

 

7,5

 

7,5

Voldoen aan webrichtlijnen Rijk:(1-2-3- sterren)4

***

***

***

***

***

***

***

Beschikbaarheid - bereikbaarheidorganisatie:

       

- fysieke dienstverlening; geopend:

       

- informatiecentrum en studiezaal

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

- tentoonstelling

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

- ontvangst schoolgroepen

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

- Digitale dienstverlening eDepot(basisdienstverlening):

       

- helpdesk openingstijden opwerkdagen

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

1

Uitgaande van de kosten / beschikbare capaciteit.

2

Op basis van verantwoording uurtarieven jaarrekening 2017.

3

Per twee jaar wordt een landelijk onderzoek gedaan door de branchevereniging archiefveld naar de kwaliteit van de dienstverlening.

4

Betreft de toekenning van het drempelvrij keurmerk; toekenning op basis van een jaarlijks onderzoek; toekenning in de vorm van een jaarlijks certificaat met waardering in aantal sterren (1-2-3- sterren).

Toelichting

Het Nationaal Archief heeft een infrastructuur voor producten en diensten voor digitale archivering. Aan de dienstverlening van het Archief is een kostprijsmodel verbonden dat inzichtelijk maakt tegen welke kosten producten en diensten kunnen worden afgenomen. De in de tabel benoemde kostprijzen zijn gebaseerd op het kostprijsmodel van digitale archieven uit 2020.

Licence