Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. In deze bijlage is voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven welke specifieke uitkeringen voor 2023 t/m 2028 uitgekeerd worden en welke voornemens er zijn voor specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit). Indien nodig wordt er onder de tabel een toelichting gegeven

Tabel 149 Overzicht specifieke uitkeringen (SPUKS) (bedragen x € 1 mln.)
   

2023

2024

2025

2026

2027

2028

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

      
         

D14

Naam

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

54,8

     
 

Korte duiding

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

      
 

Juridische grondslag

artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (hierna: de regeling) is gericht op het bieden van mogelijkheden aan gemeenten om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.

 
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Primair Onderwijs

      
         

V

Naam

Huisvesting en noodlocaties voor onderwijs aan Oekraïners primair onderwijs

159,0

     
 

Korte duiding

Gemeenten krijgen middelen voor het zorgen voor huisvesting voor onderwijs aan Oekraïners.

      
 

Juridische grondslag

artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs aan Oekraïners.

 
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Primair Onderwijs

      
         

V

Naam

Voorschoolse educatie aan Oekraïnse kinderen

13,7

     
 

Korte duiding

Gemeenten krijgen middelen voor het organiseren van voorschoolse educatie aan Oekraïnse kinderen.

      
 

Juridische grondslag

artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van deze maatregel is om te voorkomen dat Oekraïnse kinderen met een taalachterstand het onderwijs instromen.

     
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Primair Onderwijs

      
         

D15

Naam

Scholenprogramma Groningen

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Korte duiding

Gemeenten in Groningen krijgen middelen om schoolgebouwen te versterken.

      
 

Juridische grondslag

artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van deze maatregel is om 101 scholen aardbevings- en toekomstbestendig te maken.

     
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Primair Onderwijs

      
         

D8

Naam

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

571,4

572,4

572,4

609,2

609,2

609,2

 

Korte duiding

Het overgrote deel van dit budget bestaat uit de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). Met het GOAB worden middelen verstrekt om onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en bestrijden. Het overige deel bestaat uit middelen t.b.v. het programma Ontwikkeling Jonge Kind.

      
 

Juridische grondslag

Artikel 168a, eerste en derde lid, van de Wet op het primair onderwijs

      
 

Maatschappelijke effecten

Het doel van deze maatregelen is om kinderen te ondersteunen die op basis van hun omgevingskenmerken een vergroot risico lopen op een onderwijsachterstand.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

1 Primair Onderwijs

      
         

D14

Naam

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

35,0

     
 

Korte duiding

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

      
 

Juridische grondslag

artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Deze Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (hierna: de regeling) is gericht op het bieden van mogelijkheden aan gemeenten om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.

 
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3 Voortgezet Onderwijs

      
         

V

Naam

Huisvesting en noodlocaties voor onderwijs aan Oekraïners voortgezet onderwijs.

159,0

     
 

Korte duiding

Gemeenten krijgen middelen voor het zorgen voor huisvesting voor onderwijs aan Oekraïners.

      
 

Juridische grondslag

artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet

      
 

Maatschappelijke effecten

Voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs aan Oekraïners

     
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

3 Voortgezet Onderwijs

      
         

D12

Naam

RMC's

43,6

40,7

67,2

67,2

67,2

67,2

 

Korte duiding

Dit betreft de bekostiging van de uitvoering van de taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van 40 RMC-regio’s. De verdeelsleutel ligt vast in een ministerieel besluit.

      
 

Juridische grondslag

Artikel 8.3.2 Wet educatie en beroepsonderwijs

      
 

Maatschappelijke effecten

De RMC-functie heeft de taak om jongeren tot 23 jaar die niet naar school gaan en nog geen startkwalificatie hebben behaald te monitoren en voortijdig schoolverlaten te voorkomen

 
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

      
         

D10

Naam

Educatie

85,5

85,5

85,5

85,5

85,5

85,5

 

Korte duiding

De middelen voor educatie worden per specifieke uitkering verstrekt aan samenwerkende gemeenten binnen een regio educatie arbeidsmarktregio (via de contactgemeente). De verdeelsleutel is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WEB.

      
 

Juridische grondslag

Artikel 2.3.1 Wet educatie en beroepsonderwijs

      
 

Maatschappelijke effecten

Budget om cursussen voor het versterken van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) aan te bieden aan hun inwoners. De doelgroep betreft volwassenen die Nederlands als eerste of tweede taal hebben, maar niet inburgeringsplichtig zijn.

 
 

Ontvangende partijen

samenwerkende gemeenten binnen een arbeidsmarktregio (via de contactgemeente)

      
 

Artikel

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

      
         

D12A

Naam

Regionaal programma

19,2

22,1

22,1

22,1

22,1

22,1

 

Korte duiding

De middelen voor de uitvoering van de maatregelen uit het Regionaal Programma worden deels aan de RMC-contactgemeenten verstrekt.

      
 

Juridische grondslag

Artikel 8.3.4 Wet educatie en beroepsonderwijs

      
 

Maatschappelijke effecten

De RMC-functie heeft de taak om jongeren tot 23 jaar die niet naar school gaan en nog geen startkwalificatie hebben behaald te monitoren en voortijdig schoolverlaten te voorkomen

 
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

      
         

D16

Naam

spuk erfgoed 2021 ‒ 29027505

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Middelen Erfgoed Aardbevingsgebied Groningen

      
 

Juridische grondslag

Artikel 5, Wet Specifiek Cultuurbeleid

      
 

Maatschappelijke effecten

Het behoud van het Gronings erfgoed, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en daarmee de gebiedsidentiteit, als ook het bereiken van een optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en behoud van het Gronings erfgoed in zijn ruimtelijke context.

 
 

Ontvangende partijen

Provincie Groningen

      
 

Artikel

14 Cultuur

      
         

D13

Naam

Impuls regionale culturele infrastructuur «verbreding en vernieuwing»

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Impuls versterking regionale culturele infrastructuur

      
 

Juridische grondslag

Artikel 7, Wet op het specifiek cultuurbeleid

      
 

Maatschappelijke effecten

Een tijdelijke, extra impuls geven aan de culturele infrastructuur in de provincies Flevoland, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg en Overijssel. Het Rijk stelt via de provincies middelen beschikbaar om gezamenlijk de culturele infrastructuur in deze provincies te versterken en te ondersteunen.

 
 

Ontvangende partijen

Provincies Flevoland, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg en Overijssel

      
 

Artikel

14 Cultuur

      
         

D23

Naam

Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

17,6

38,4

    
 

Korte duiding

De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. .

      
 

Juridische grondslag

Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

      
 

Maatschappelijke effecten

Met de regeling wordt nadruk van de maatregelen voor de korte termijn gelegd op gemeenten zonder fysieke bibliotheek, op de terugkomst en verbetering van de bibliotheek in wijken met een grote maatschappelijke opgave en op niet-stedelijke regio’s waar de afstand tot debibliotheek te groot is geworden.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeenten

      
 

Artikel

14 Cultuur

      
         

D24

Naam

Landelijke erfgoedregistratie

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

 

Korte duiding

Met het initiatief wordt de Landelijke Erfgoedregistratie bestendigd en verder uitgebouwd. Daarmee wordt het mogelijk dat vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet erfgoedgegevens beschikbaar komen voor eenieder.

      
 

Juridische grondslag

Artikel 5, Wet Specifiek Cultuurbeleid

      
 

Maatschappelijke effecten

Invulling geven aan de gedachte van de Omgevingswet: gemeenten hebben de plicht om informatie met betrekking tot de omgeving eenduidig beschikbaar to stellen aan zowel ambtenaren als burger. Alle belanghebbenden moeten een gelijke informatiepositie kunnen innemen.

      
 

Ontvangende partijen

Gemeente Amsterdam

      
 

Artikel

14 Cultuur

      
         

D21

Naam

Impuls jongerencultuur

13,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Korte duiding

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak, terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ons welzijn. In het kader van herstel is er daarom in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door jongeren.

      
 

Juridische grondslag

Artikel 7, Wet op het specifiek cultuurbeleid

      
 

Maatschappelijke effecten

Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar, draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling.

      
 

Ontvangende partijen

diverse gemeenten en provincie

      
 

Artikel

14 Cultuur

      
         

D20

Naam

spuk erfgoed 2022 ‒ 33754543

3,0

     
 

Korte duiding

Middelen Erfgoed Aardbevingsgebied Groningen

      
 

Juridische grondslag

Artikel 5, Wet Specifiek Cultuurbeleid

      
 

Maatschappelijke effecten

Het behoud van het Gronings erfgoed, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en daarmee de gebiedsidentiteit, als ook het bereiken van een optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en behoud van het Gronings erfgoed in zijn ruimtelijke context.

 
 

Ontvangende partijen

Provincie Groningen

      
 

Artikel

14 Cultuur

      
         

Totaal

  

1.166,8

739,7

750,3

787,2

787,0

787,0

Licence