Base description which applies to whole site

7.2 Bijlage verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2023 kort toegelicht.

Toelichting op de mutaties

  • 1. Interdepartementale overboekingen

Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 74,1 miljoen voor 2024. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen sinds de 1e suppletoire begroting 2023 is hieronder toegevoegd.

Tabel 40 Overzicht interdepartementale overboekingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

artikel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland

5, 13

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Bijdrage v&j middelen hoge segment bewaken en beveiligen kmar

5, 13

7.500

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Bijdrage capaciteit grensdoorlaatposten regio zuid

5, 13

0

3.531

5.063

6.420

6.420

6.420

Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024

13

0

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

Bijdrage van J&V structurele intensivering sse tbv inzet dsi

2

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Bijdrage J&V voor de eurostar trein

5, 13

1.645

1.645

1.645

1.645

1.645

1.645

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - team search

2, 13

0

1.313

563

563

563

563

Bijdrage van J&V herbestemming botoc middelen

5

975

975

975

975

975

975

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - rechtshulp

5

0

937

937

937

937

937

Bijdrage van J&V verrekening lpo 2023 ‒ 2028 ondermijningsmiddelen

2, 5

99

843

1.094

1.094

1.094

1.094

Bijdrage van J&V voor CZMCarib

13

700

700

700

700

700

700

Bijdrage van J&V uitbreiding pi-nl 4 vte'n garantstelling 2024 ev

5

0

678

620

562

562

562

Bijdrage J&V frontex standing corps KMar 2023

5

600

600

600

0

0

0

Bijdrage van J&V

2

0

430

860

860

860

860

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - operationele sla

5

0

374

374

374

374

374

Bijdrage van LNV disbalans KWNL

2

0

220

439

439

439

439

Bijdrage van MINFIN disbalans KWNL

2

0

220

439

439

439

439

Bijdrage van J&V verlenging financiering lro 2023-2026

5

210

210

210

210

0

0

Bijdrage van I&W naar Defensie inzake awacs geilenkirchen

9

149

139

139

149

139

0

Bijdrage van EZK disbalans KWNL

2

0

69

137

137

137

137

Bijdrage van BZK overheveling kanselarij

8

0

65

65

65

65

65

Bijdrage van BZK overheveling kanselarij

8

0

65

65

65

65

65

Bijdrage aan BZ ambition plan developing & enhancing cyber capacity

12

‒ 180

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK - omgevingswet

9

‒ 249

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK bedrijfsvoeringskosten m-a

10, 13

‒ 7.342

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK beheer dso lv - omgevingswet

9

‒ 249

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK doorontwikkeling Wiv

10

‒ 301

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK kostendeling gezamenlijk project a+m

13

‒ 1.500

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK kostenverdeelnotitie 2023

13

‒ 520

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK kostenverdeelnotitie 2023

13

‒ 520

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK personele kosten m-a

10

‒ 295

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK voor gezamelijke eenheid 1

10, 13

‒ 5.779

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK voor gezamelijke eenheid 2

10

‒ 4.900

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK voor gezamelijke eenheid 3

10, 13

‒ 2.439

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK voor service team rijk

9

‒ 294

0

0

0

0

0

Bijdrage aan J&V project sf-ees op aas

5

‒ 2.800

0

0

0

0

0

Bijdrage aan minfin opleidingen kmar

5

‒ 301

0

0

0

0

0

Bijdrage BZK voor landenpakket versterking grenstoezicht carib 2023

5, 13

19.506

0

0

0

0

0

Bijdrage ez rijksrederij reorganisatie en vlootvervanging

2

36

0

0

0

0

0

Bijdrage LNV meerkosten huisvesting moc kw

13

1.190

0

0

0

0

0

Bijdrage van BZK serviceteam rijk nacalculatie 2022

9

110

0

0

0

0

0

Bijdrage van FIN reorganisatie en vlootvervanging

2

76

0

0

0

0

0

Bijdrage van I&W 2023 reguliere KWNL

2

3.610

0

0

0

0

0

Bijdrage van I&W midden 2023 KWNL

2

13.644

0

0

0

0

0

Bijdrage van I&W jaarcontract

2

76

0

0

0

0

0

Bijdrage van I&W RWS

2

526

0

0

0

0

0

Bijdrage van I&W RWS aanvulling KWNL

2

526

0

0

0

0

0

Bijdrage van J&V voor frontex

5

3.905

0

0

0

0

0

Bijdrage van J&V implementatiekosten wetboek van strafvordering 2023

5, 13

590

0

0

0

0

0

Bijdrage van J&V meerkosten huisvesting moc kw

13

1.190

0

0

0

0

0

Bijdrage van J&V reorganisatie en vlootvervanging

2

151

0

0

0

0

0

Teruggave aan J&V middelen ondermijning internationale aanpak

5

‒ 551

0

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK voor wetnormering topinkomens

9

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

0

Bijdrage aan BZK kabinetsreactie op usbo aanbevelingen

12

‒ 27

‒ 27

‒ 27

‒ 27

‒ 27

‒ 27

Bijdrage aan BZK ontwikkelactiviteiten abd

12

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

Bijdrage aan BZK abd top consultants

12

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

Bijdrage aan J&V detachering medewerker

10

‒ 89

‒ 60

0

0

0

0

Bijdrage aan J&V kosten direct betalen

5

‒ 75

‒ 75

‒ 268

‒ 268

0

0

Bijdrage aan BZK veteranenombudsman 2023 structureel

9

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

Bijdrage van BZK aan gezamenlijke projecten

10, 13

428

‒ 188

0

0

0

0

Bijdrage aan BZK ddd dmvd

9

‒ 201

‒ 201

‒ 201

0

0

0

Bijdrage aan slavernijverleden

12

‒ 12.088

‒ 461

‒ 459

‒ 430

‒ 421

‒ 405

Bijdrage aan BZK aanpassing Coalitieakkoord middelen m-a

12

‒ 700

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.200

‒ 1.200

Bijdrage aan BZ voor NIOD onderzoek Afghanistan

1

‒ 317

‒ 1.180

‒ 2.425

‒ 1.466

‒ 536

0

  • 2. Mutaties per artikel

    De financiële instrumenten, zoals gereedstelling, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.

Tabel 41 Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

232.925

239.338

443.587

474.032

219.662

0

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

1.240.000

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 107.198

98.396

80.652

‒ 35.303

20.099

242.024

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

‒ 78.938

1.018.546

235.918

200.422

69.650

66.050

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

216.411

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

216.411

Stand ontwerpbegroting 2024

1.286.789

1.356.280

760.157

639.151

309.411

524.485

Tabel 42 Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.017.361

1.026.975

1.037.231

1.044.161

1.047.519

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 15.032

37.593

37.255

37.416

37.446

39.245

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

27.302

12.554

13.285

14.146

18.301

18.841

Nieuwe mutaties

0

1.427

2.363

2.363

2.363

1.050.060

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

1.049.874

Bijdrage van ezk disbalans kwnl

0

69

137

137

137

137

Bijdrage van j&v

0

430

860

860

860

860

Bijdrage van j&v aanpak ondermijning internationaal - team search

0

488

488

488

488

488

Bijdrage van lnv disbalans kwnl

0

220

439

439

439

439

Bijdrage van minfin disbalans kwnl

0

220

439

439

439

439

Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

‒ 2.177

Bijstelling verplichtingen luchtverkenning capaciteit

0

0

0

0

0

0

Herschikking binnen de financi¿e instrumenten van de marine

0

0

0

0

0

0

Herschikking binnen de personele uitgaven van de marine

0

0

0

0

0

0

Herschikking directie personeel & organisatie

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024

1.029.631

1.078.549

1.090.134

1.098.086

1.105.629

1.108.146

Tabel 43 Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.696.487

1.708.413

1.725.248

1.728.655

1.733.816

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

18.600

63.991

64.588

65.051

65.377

69.001

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

25.274

17.944

13.982

14.676

18.835

19.321

Nieuwe mutaties

0

‒ 1.205

‒ 545

‒ 1.645

‒ 345

1.731.804

extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

1.736.605

herschikking adaptief deel wtb naar esl

0

0

0

0

1.300

0

implementatie brede offensief tegen de ondermijnende criminaliteit

0

0

0

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.100

arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

‒ 3.433

herschikking budget niet strategische functies naar de onderdelen

0

‒ 928

‒ 268

‒ 268

‒ 268

‒ 268

herschikking taken en middelen agv van assortimentsgewijs (agw) werken

0

‒ 277

‒ 277

‒ 277

‒ 277

0

Stand ontwerpbegroting 2024

1.740.361

1.789.143

1.803.273

1.806.737

1.817.683

1.820.126

Tabel 44 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

778.887

778.074

757.628

760.400

761.211

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

22.046

61.226

61.714

61.801

60.384

61.348

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

9.981

9.882

10.141

10.561

13.217

13.760

Nieuwe mutaties

0

25

25

25

25

763.532

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

764.916

Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

‒ 1.409

Uitdelen inhuur en prijsbijstelling tranche 2023

0

25

25

25

25

25

Stand ontwerpbegroting 2024

810.914

849.207

829.508

832.787

834.837

838.640

Tabel 45 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

614.826

618.558

621.692

627.190

624.996

7.541

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

51.559

29.757

33.928

33.650

33.877

34.404

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

5.989

6.523

6.758

7.164

10.520

11.134

Nieuwe mutaties

0

32.385

44.461

43.266

43.271

668.928

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

627106

Herschikking general aviation

0

0

‒ 173

‒ 345

‒ 345

‒ 345

Bijdrage capaciteit grensdoorlaatposten regio zuid

0

3531

4725

5945

5945

5945

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal

0

374

374

374

374

374

bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - rechtshulp

0

937

937

937

937

937

bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland

0

26237

37674

36100

36100

36100

bijdrage van J&V uitbreiding pi-nl

0

678

620

562

562

562

bijdrage van J&V verrekening ondermijningsmiddelen

0

667

962

962

962

962

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2022

0

0

0

0

0

‒ 1172

Herschikking general aviation

0

0

‒ 619

‒ 1238

‒ 1238

‒ 1238

Herschikking taken en middelen van assortimentsgewijs werken

0

277

277

277

277

0

Verdeling van de 2e en 3e orde effecten

0

‒ 332

‒ 332

‒ 332

‒ 332

‒ 332

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit mivd

0

16

16

24

29

29

Stand ontwerpbegroting 2024

672.374

687.223

706.839

711.270

712.664

722.007

Tabel 46 Artikel 7 Commando materieel en IT(bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

672.061

693.415

707.503

700.983

708.491

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

28.372

39.841

40.828

40.479

40.676

43.665

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

15.465

17.956

19.396

20.207

25.159

25.240

Nieuwe mutaties

0

60

60

60

60

711.447

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

714257

Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

‒ 2870

Verdeling van de 2e en 3e orde effecten

0

60

60

60

60

60

Stand ontwerpbegroting 2024

715.898

751.272

767.787

761.729

774.386

780.352

Tabel 47 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.348.383

1.385.461

1.426.302

1.454.513

1.430.825

‒ 318

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

158.087

61.612

47.823

47.374

42.255

42.182

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

14.063

25.539

34.083

37.543

39.140

40.300

Nieuwe mutaties

0

22.318

20.680

17.611

18.909

1.419.016

2m duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches

0

7.778

4.850

0

0

0

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

1.402.310

Bijdrage van BZK: overheveling kanselarij

0

65

65

65

65

65

Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

‒ 2.203

Arbeidsvoorwaarden compensatie bovenmatige VVHO toelage

0

4.420

4.420

4.420

4.420

4.420

Herschikking 2e en 3e orde effecten f-35

0

0

0

0

0

0

Herschikking binnen de financiele instrumenten van het DOSCO

0

0

0

0

0

0

Herschikking budget niet strategische functies naar de onderdelen

0

928

268

268

268

268

Herschikking general aviation

0

0

542

1.085

1.085

1.085

Verdeling van de 2e en 3e orde effecten

0

239

239

239

239

239

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0

8.888

10.296

11.534

12.832

12.832

Stand ontwerpbegroting 2024

1.520.533

1.494.930

1.528.888

1.557.041

1.531.129

1.501.180

Tabel 48 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

187.495

187.620

180.619

178.723

178.587

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

16.661

17.639

6.700

3.618

192

200

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

28.152

31.657

36.136

36.216

36.691

29.613

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

178.113

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

178113

Stand ontwerpbegroting 2024

232.308

236.916

223.455

218.557

215.470

207.926

Tabel 49 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.592.168

1.608.527

1.597.049

1.593.329

1.588.125

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

66.333

86.328

91.779

77.503

87.633

93.203

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

85.703

90.799

92.853

102.705

96.391

95.305

Nieuwe mutaties

0

39.813

45.428

50.706

55.840

1.652.384

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

1.597.910

Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

‒ 1.366

CA correctie personeel munitie domein (obelix)

0

0

‒ 6

0

0

0

Herschikking general aviation

0

0

77

153

153

153

Maatregelennota 4.9.10 wendbaarheid formatie BS

0

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

Verdeling van de 2e en 3e orde effecten

0

33

33

33

33

33

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0

35.580

41.124

46.320

51.454

51.454

Stand ontwerpbegroting 2024

1.744.204

1.825.467

1.827.109

1.824.243

1.827.989

1.840.892

Tabel 50 Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

15.685

15.685

15.685

15.685

15.685

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

2.500

0

0

0

0

0

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

630

630

630

630

630

630

Nieuwe mutaties

0

2.500

2.500

2.500

4.000

19.685

Stand ontwerpbegroting 2024

18.815

18.815

18.815

18.815

20.315

20.315

Tabel 51 Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

360.775

420.599

444.880

510.929

561.835

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

149.816

269.001

477.604

287.870

285.653

259.067

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

‒ 210.267

‒ 165.617

‒ 161.466

‒ 165.201

‒ 153.020

‒ 151.542

Nieuwe mutaties

‒ 188.062

94.436

‒ 99.051

‒ 104.438

‒ 119.411

416.349

Extrapolatie 2028

0

0

0

0

0

521048

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0

‒ 38.022

‒ 36.495

‒ 35.440

‒ 42.476

‒ 42.394

Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen

0

0

0

0

0

14.630

Arbeidsvoorwaarden compensatie bovenmatige VVHO toelage

0

‒ 4.420

‒ 4.420

‒ 4.420

‒ 4.420

‒ 4.420

Maatregelennota 4.9.10 wendbaarheid formatie

0

‒ 4.200

‒ 4.200

‒ 4.200

‒ 4.200

‒ 4.200

Kasschuif budget arbeidsvoorwaarden

‒ 188.062

188.062

0

0

0

0

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0

‒ 46.984

‒ 53.936

‒ 60.378

‒ 68.315

‒ 68.315

Stand ontwerpbegroting 2024

112.262

618.419

661.967

529.160

575.057

523.874

Tabel 52 Artikel 13 Bijdrage aan het Defensiematerieel Begrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

6.521.608

9.115.154

9.135.995

9.215.983

8.907.040

8.494.083

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 1.118.113

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

1.249.192

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023

64.023

45.476

298.207

278.037

‒ 81.742

139.170

Nieuwe mutaties

0

57.107

129.699

75.024

71.346

112.756

2m duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches

0

‒ 7.778

‒ 4.850

0

0

0

Herschikking adaptief

0

0

0

0

‒ 1.300

0

Herschikking general aviation

0

0

173

345

345

345

Implementatie brede offensief tegen de ondermijnende criminaliteit

0

0

0

1.100

1.100

1.100

Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD

0

38.022

36.495

35.440

42.476

42.394

Bijdrage capaciteit grensdoorlaatposten regio zuid

0

0

338

475

475

475

Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024

0

2.275

2.275

2.275

2.275

2.275

Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - team search

0

825

75

75

75

75

Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland

0

23.763

12.326

13.900

13.900

13.900

Vervanging eigen voorraad steun Oekraine

0

0

19.153

11.414

0

52.192

Oekraine pakket twee gemiste opbrengsten

0

0

63.714

10.000

12.000

0

Stand ontwerpbegroting 2024

5.467.518

10.592.237

10.872.797

10.704.655

10.113.654

9.995.201

Licence