Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige mutaties (bedragen x 1 miljoen)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Standen ontwerpbegroting 2023

15.038,7

17.797,8

18.093,4

18.304,6

17.777,8

8.501,3

Belangrijkste mutaties

      

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

1.240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

‒ 726,4

2.139,9

2.251,8

1.755,1

1.890,6

2.133,5

Overheveling AP AV middelen

175,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overheveling AP Oekraine

560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasschuif AV middelen

‒ 296,4

60,6

235,8

0,0

0,0

0,0

Kasschuif Oekraine

‒ 665,6

100,6

84,1

‒ 32,9

171,0

392,4

Overige kasschuiven

‒ 48,8

‒ 19,3

0,0

24,0

24,8

19,3

Technische verwerking voedingsartikel DMF

‒ 1.075,5

1.448,5

1.386,1

1.212,4

1.140,7

1.169,0

Loonbijstelling Defensie

415,1

422,1

423,6

428,0

427,1

423,4

Prijsbijstelling Defensie

101,5

104,6

106,6

107,4

110,1

111,9

Eindejaarsmarge Defensie

73,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindejaarsmarge BIV/Srebrenica

12,7

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige overboekingen

18,0

9,3

13,1

13,7

14,4

15,0

Overige mutaties

3,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

‒ 200,7

1.300,0

193,1

134,7

4,0

0,3

Aanvullende middelen Oekraine

471,5

792,1

122,9

0,0

0,0

0,0

Kasschuif Oekraine

‒ 509,3

315,9

66,3

130,8

0,0

‒ 3,6

Kasschuif AV middelen

‒ 188,1

188,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige overboekingen

25,2

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

Mutaties begroting 2024

0,0

60,8

145,6

85,5

76,1

8.940,5

Persoons beveiliging binnenland

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Aanvullende middelen Oekraine

0,0

0,0

82,9

21,4

12,0

52,2

Overige interdepartementale budgetoverhevelingen

0,0

10,8

12,7

14,0

14,0

14,0

Extrapolatie 2028

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.824,2

Overige mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Standen ontwerpbegroting 2024

15.351,6

21.298,5

20.683,9

20.279,8

19.748,4

19.575,6

Toelichting

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

De eerste incidentele begroting 2023 betreft middelen voor militaire steun aan Oekraïne.

Mutaties 1e suppletoire begroting

Met de 1e suppletoire begroting 2023 zijn onder andere middelen voor arbeidsvoorwaarden, steun aan Oekraïne en de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting. Vanwege een aantal kasschuiven is het budget voor 2024 naar boven bijgesteld. Het betreft het doorschuiven van arbeidsvoorwaardenmiddelen, voor een nog verder uit te werken en in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, conform afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Ook is een deel van de militaire steun aan Oekraïne vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024, omdat de steun leidt tot uitgaven in 2024. Daarnaast betreft het een aantal overige kasschuiven, onder andere voor het programma Defensie Open op Orde en verscheidene mutaties om het budget gedurende de begrotingsperiode in het juiste ritme te plaatsen.

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

De tweede incidentele begroting 2023 betreft middelen voor militaire steun aan Oekraïne. De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

Persoons beveiliging binnenland

Het stelsel bewaken en beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Defensie draagt bij aan het aantal te bewaken en te beveiligen personen door de oprichting van een eenheid Persoonsbeveiliging Binnenland. Hiervoor wordt structureel € 50,0 miljoen aan de Defensiebegroting toegevoegd.

Aanvullende middelen Oekraïne

Dit betreft het toevoegen van budget voor uitgaven ten behoeve van het leveren van militaire steun aan Oekraïne en voor de vervanging van materieel uit de eigen voorraad dat reeds is geleverd aan Oekraïne.

Overige interdepartementale budgetoverhevelingen

Per saldo stijgt de begroting van Defensie in 2024 als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 10,7 miljoen, waarvan bijdragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van ondermijning en het systematisch uitvoeren van grenscontroles op alle secundaire luchthavens die zowel inkomende als uitgaande extra-Schengenvluchten verwerken.

Licence