Base description which applies to whole site

7.11 Bijlage 11: Afkortingenoverzicht

Tabel 97 Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

AI

Aviaire Influenza

ANLb

Agrarisch natuur en landschapsbeheer

AVP

Afrikaanse Varkenspest

AP

Aanvullende Post

Awb

Algemene wet bestuursrecht

BAR

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

BES

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BL

Borgstelling MKB Landbouwkredieten

BSE

Bovine Spongiforum Encephalopathy

BT

Blauwtong

BZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CA

Coalitieakkoord

CA

Cellulaire Agricultuur

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCD

Centrale Commissie Dierproeven

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

COKZ

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken

Ctgb

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

DG

Directoraat-Generaal

DGF

Diergezondheidsfonds

DICTU

Dienst ICT Uitvoering

DWHC

Dutch Wildlife Health Center

EA

Ecologische Autoriteit

EC

Europese Commissie

EMFAF

Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EG

Energie-efficiëntie glastuinbouw (voorheen EHG)

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EMVAF

Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

ESR

Effort Sharing Regulation

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GFRA

Global Forest Resources Assessment

GL

Garantieregeling Landbouw

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GMO

Gemeenschappelijke Marktordening

GVB

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HCU

High Containment Unit

HPAI

Hoogpathogene Aviaire Influenza

HVP

Herstel- en Veerkrachtplan

IBG

Inbeslaggenomen goederen

IBP

Interbestuurlijk Programma

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IDL

Investeringsfonds Duurzame Landbouw

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IPBES

Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

I&R

Identificatie en registratie van dieren

IRM

Integraal Rivier Management

ITTA

International Tropical Timber Agreement

ITTO

International Tropical Timber Organization

IUCN

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

IV

Informatievoorziening

KIA

Kennis- en Innovatieagenda

KCB

Kwaliteits-Controle-Bureau

KDS

Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KVP

Klassieke Varkenspest

LAN

Landbouwraden Netwerk

Lbv

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Lbv-plus

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting

LICG

Landelijk informatiecentrum gezelschapdieren

LID

Landelijke inspectiedienst dierenbescherming

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

LULUCF

Land Use, Land-Use Change and Forestry

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MEI

Marktintroductie energie-innovaties

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MGA

Maatregel Gerichte Aankoop

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKZ

Mond-en-klauwzeer

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAJK

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NBSAP

Nationaal Biodiversiteits Strategisch Actieplan

NCD

Newcastle Disease

NDFF

Nationale Databank Flora en Fauna

NEM

Netwerk Ecologische Monitoring

NGB

Nationale Grondbank

NGF

Nationaal Groeifonds

NOBV

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

NPLG

Nationaal Programma Landelijk Gebied

NPL

Nationaal Programma Landbouwbodems

NSP

Nationaal Strategisch Plan

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OBN

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OIE

Office international des Épizooties

OVB

Overdrachtsbelasting

PAGW

Programmatische Aanpak Grote Wateren

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PAWOZ

Programma aansluiting wind op zee

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PBO

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

PIA

Programma Internationale Agroketens

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

POP

Plattelandsontwikkelingsprogramma

PPLG

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke taak

Salmonella Se/St

Salmonella serotype Enteritdis/Typhimurium

Sbv

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

SDa

Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit

SDG

Sustainable Development Goal

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

Srv

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

SSO

Shared Service Organisatie

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TiI

Transparantie in Informatie

TO2

Toegepast Onderzoek Organisaties

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

UAPB

Uitvoering Aanpak Piekbelasting

UNEP

United Nations Environment Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

VAMIL

Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn

VIP-NL

Nationaal Veenweide Innovatieprogramma

VVK

Vermogensversterkend Krediet

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WEcR

Wageningen Economic Research

WOAH

World Organization for Animal Health

Woo

Wet open overheid

WOT

Wettelijke onderzoekstaken

WR

Wageningen Research

WUR

Wageningen University & Research

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZvA

Ziekte van Aujeszky

Licence