Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht coronamaatregelen

Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de corona gerelateerde maatregelen op de begroting van SZW. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 11 Coronamaatregelen op de SZW-begroting (bedragen x € 1 miljoen)

Art

Omschrijving maatregel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vindplaats

1

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)1

9.669

1.208

316

    

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. V

         

Kamerstuk 35 420, nr. 217

         

Kamerstuk 35 420, nr. AW

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

         

Kamerstuk 35 420, nr. 462

         

Kamerstuk 35 420, nr. 466

         

Kamerstuk 35 420, nr. 478

         

Kamerstuk 35 420, nr. 486

         

Kamerstuk 35 420, nr. 512

         

Kamerstuk 35 420, nr. 513

2

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)1

1.133

281

13

    

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 217

         

Kamerstuk 35 420, nr. AW

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

         

Kamerstuk 35 420, nr. 462

         

Kamerstuk 35 420, nr. 466

         

Kamerstuk 35 420, nr. 478

7

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

276

63

     

Kamerstuk 35 420, nr. 22

         

Kamerstuk 31 322, nr. 425

         

Kamerstuk 31 322, nr. 432

         

Kamerstuk 31 322, nr. 442

         

Kamerstuk 31 322, nr. 444

         

Kamerstuk 31 322 nr. 464

         

Kamerstuk 35 420, nr. 462

         

Kamerstuk 35 420, nr. 466

11, 98

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

0,7

0,7

     

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 478

1, 98

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

16

      

Kamerstuk 35 420, nr. 9

         

Kamerstuk 35 420, nr. 38

         

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. V

         

Kamerstuk 35 420, nr. 217

         

Kamerstuk 35 420, nr. AW

1

NL leert door

95

30

37

0

   

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

5, 11, 96, 99

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)2

40

64

     

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

         

Kamerstuk 35 420, nr. BE

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

         

Kamerstuk 33 566, nr. 566

2,99

Waarborgfonds

6

6

6

6

6

  

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

2

Versnellen brede schuldenaanpak

5

3

2

1

0,1

0,1

 

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

 

Totaal

11.241

1.656

374

7

6

0,1

  
1

Betreft enkel de verwachte uitgaven, niet de ontvangsten.

2

Betreft het deel van de uitgaven / reserveringen dat betrekking heeft op de SZW-begroting.

Toelichting op de coronamaatregelen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is ingezet om werkgevers die door de coronacrisis met omzetverlies te maken hadden te compenseren. Met de tegemoetkoming NOW werden werkgevers ondersteund in de loonkosten, waardoor banen behouden konden blijven. Werkgevers die te maken hadden met minstens 20% omzetverlies kwamen in aanmerking voor de regeling. Om werkgevers snel van dienst te kunnen zijn, hebben zij een voorschot ontvangen op basis van het verwachte omzetverlies. In totaal zijn er 8 NOW-tranches ingezet, waarvan de laatste afliep op 1 april 2022. Achteraf vindt de subsidievaststelling plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt gekeken of werkgevers de loonkosten daadwerkelijk hebben doorbetaald. Het laatste vaststellingsloket sloot op 2 juni 2023. De komende tijd werken UVB en UWV door aan de vaststellingen van de subsidies.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft als doel ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Ondersteuning kon tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Vanaf 1 juli 2022 betalen zelfstandigen hun lening voor bedrijfskapitaal terug. Komende jaren zullen gemeenten deze ontvangsten terugbetalen aan het Rijk.

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Vanwege de kabinetsmaatregelen rondom COVID-19 is de kinderopvang-sector gedurende enkele periodes gesloten geweest. Ouders met kinderopvangtoeslag, ouders met gemeentelijke subsidiëring en personen zonder overheidsvergoeding die de factuur hebben doorbetaald tijdens de periode(s) dat de kinderopvang gesloten was, konden voor een tegemoetkoming van de eigen bijdrage in aanmerking komen. Daarnaast konden ouders die in de eerste sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/21) te weinig TTKO hadden ontvangen op basis van de op dat moment bekende kinderopvanggegevens, een additionele tegemoetkoming aanvragen op basis van de kinderopvanggegevens zoals die op 1 mei 2022 bekend waren.

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

Betreft extra inzet op arbeidsbemiddeling in Caribisch Nederland. Dit om te voorkomen dat als gevolg van de coronacrisis werkloos geworden lokale arbeidskrachten onnodig (lang) aan de kant blijven staan en een (steeds) grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt krijgen.

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

Het doel van deze regeling was het voorkomen van werkloosheid en het opvangen van inkomensverlies als gevolg van de acute vraaguitval die optreedt als gevolg van het coronavirus in Caribisch Nederland. Zowel werkgevers als zelfstandig ondernemers konden aanspraak maken op de regeling.

NL leert door

Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van online scholing en ontwik­keladviezen en een ondersteunende campagne om de kansen van scholing onder de aandacht te brengen. Dit helpt mensen die door de crisis hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen zich te (her)oriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing te volgen.

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)

Ten tijde van de coronacrisis heeft het kabinet samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV een nieuwe aanpak ontwikkeld (publiek-private samenwerking) voor de inzet van aanvullende arbeidsmarktdienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers door de inrichting van Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) in alle 35 arbeidsmarktregio's. Na de coronacrisis wordt de tijdelijke aanpak van de regionale mobiliteitsteams vervolgd om de periode tot de eventuele implementatie van de hervormde arbeidsmarktinfrastructuur te overbruggen.

Waarborgfonds

De motie Segers c.s. (Kamerstukken II 2020/21, 35 570, nr. 24) verzoekt het kabinet om te komen tot een Waarborgfonds dat garant staat voor saneringskredieten. Het kabinet heeft hiervoor € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Voor een periode van vijf jaar wordt er via een subsidie een bodemstorting van maximaal € 6 miljoen per jaar gedaan aan de Stichting Toegang Bemiddeling Beheer Gelden van de NVVK. Deze stichting beheert het Waarborgfonds. De eerste bodemstorting heeft reeds plaats gevonden. Eind 2021 is het Waarborgfonds van start gegaan. Er zijn reeds verscheidene kredietbanken aangesloten op het Waarborgfonds. Naar verwachting sluiten zich de komende tijd nog meer kredietbanken aan.

Versnellen brede schuldenaanpak

Met de middelen voor de versnelling en intensivering worden initiatieven uitgevoerd die voortvloeien uit diverse rondetafelgesprekken die zijn gevoerd in het kader van de armoede- en schuldenaanpak. De reeks in de tabel betreft het kasritme, alle verplichtingen zijn inmiddels aangegaan.

Licence