Base description which applies to whole site

2.2 Motie Schouw

Op 4 oktober 2022 is het definitieve Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) goedgekeurd. Het definitieve Nederlandse HVP bestaat uit 49 maatregelen. Het Ministerie van SZW geeft uitvoering aan de volgende vijf maatregelen, onderverdeeld in hervormingen en investeringen:

 • Hervormingen

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV ZZP)

  • Hervorming pensioenstelsel tweede pijler

  • Aanpak schijnzelfstandigheid

 • Investeringen

  • Nederland Leert door

  • Regionale Mobiliteitsteams (RMT's).

Het kabinet werkt momenteel hard aan de implementatie van het HVP. Over de voortgang van de implementatie van het HVP wordt de Kamer tweejaarlijks geïnformeerd. In het voorjaar van 2024 zal dit gebeuren door middel van het Nationaal Hervormingsprogramma en in het najaar door middel van een aparte Kamerbrief.     

Nederland is voornemens eind 2023 het eerste betalingsverzoek ter waarde van € 1,4 miljard in te dienen bij de Europese Commissie. De minister van Financiën bereidt, namens het kabinet en in nauwe samenwerking met de departementen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende maatregelen, het formele betalingsverzoek voor. Het Ministerie van SZW is voor het eerste betaalverzoek verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de mijlpalen en doelstellingen van de hervormingen/investeringen (zie onderstaande tabel) en het borgen van de financiële belangen van de Unie voor de relevante maatregelen van het Ministerie van SZW. Over de beoordeling van het eerste betalingsverzoek door de Europese Commissie wordt de Kamer te zijner tijd geïnformeerd.

Nederland is tevens voornemens om medio 2024 het tweede betalingsverzoek bij de Europese Commissie in te dienen. Over de beoordeling van dit tweede betalingsverzoek door de Europese Commissie wordt de Kamer ook te zijner tijd geïnformeerd.

Tabel 5 Mijlpalen en doelstellingen van HVP-maatregelen
 

HVP-maatregelen

Mijlpaal en/of doelstelling

Hervormingen

Hervorming pensioenstelsel tweede pijler

Inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de tweede pijler van het pensioenstelsel.

 

Aanpak schijnzelfstandigheid

Aan het parlement gepresenteerd actieplan om het aantal schijnzelfstandigen terug te dringen.

Investeringen

Nederland leert door

Professioneel ontwikkelingsadvies aan 68.705 individuen om hun loopbaan te heroriënteren.

  

Opleidings- en leeractiviteiten aan 119.000 individuen ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden.

 

Regionale mobiliteitsteams (RMT's)

Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot oprichting van regionale mobiliteitsteams.

  

Publicatie van een dashboard met kwantitatieve informatie over de diensten die de regionale mobiliteitsteams aanbieden.

Licence