Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

2.240,90

1.811,70

1.474,10

1.371,00

1.405,10

1.310,10

totaal niet-belastingontvangsten

622

92,3

78,4

73,2

68,8

66,2

21

Land- en tuinbouw

      
 

Uitgaven

755,4

523

178,8

134,1

174,9

163,7

 

Ontvangsten

63,4

32,8

32,6

30,3

29,1

29,1

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

      
 

Uitgaven

617,4

460,9

514,1

484,8

471

414,1

 

Ontvangsten

536,6

44,7

33,2

30,3

27,1

24,4

23

Kennis en innovatie

      
 

Uitgaven

263,4

244,5

234,9

224

215,7

214,2

 

Ontvangsten

12,3

12,1

9,3

9,3

9,3

9,3

24

Uitvoering en toezicht

      
 

Uitgaven

452,2

412,4

400,4

386,1

386,5

380,1

 

Ontvangsten

7,1

     

50

Apparaat

      
 

Uitgaven

149,9

148,2

131,6

129,6

127,1

127,4

 

Ontvangsten

2,8

2,8

3,4

3,4

3,4

3,4

51

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

2,5

22,6

14,4

12,4

29,9

10,7

Artikel 21 Land- en tuinbouw

De uitgaven op artikel 21 bestaan voornamelijk uit opdrachten en subsidies op het gebied van duurzame veehouderij, glastuinbouw, mestbeleid en diergezondheid en dierenwelzijn. In 2022 vallen de geraamde uitgaven lager uit dan in 2021. Dit is deels te wijten aan een incidentele ophoging van budget voor coronamaatregelen in 2021, zoals onder andere nadeelcompensatie voor pelsdierhouders (133,6 miljoen euro). Middels een correctie worden de middelen van de maatregel gerichte opkoop overgeheveld van artikel 22 naar artikel 21 voor 2022 en latere jaren (250,9 miljoen euro). Het grootste gedeelte van de middelen voor de maatregel gerichte opkoop staan gereserveerd voor 2022 (249,3 miljoen euro). Dit zorgt voor een daling van de geraamde uitgaven na 2022. De ontvangsten vallen in 2022 lager uit. De ontvangsten zien nu voornamelijk op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, mestbeleid, en onttrekkingen uit begrotingsreserves. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de dalende trend in ontvangsten.

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

De uitgaven op artikel 22 bestaan voornamelijk uit opdrachten en subsidies op het gebied van natuur, biodiversiteit en visserij. In 2022 vallen de uitgaven lager uit. Dit wordt met name veroorzaakt door de overheveling van de middelen van de maatregel gerichte opkoop van artikel 22 naar artikel 21 voor 2022 en latere jaren (250,9 miljoen euro). Daarnaast is er voor 2022 geen budget meer voor de Regio Deals gereserveerd op dit artikel. De ontvangsten zien op onttrekkingen uit begrotingsreserves, landinrichtingsrente, en verkoop van gronden. De verhoogde ontvangsten in 2021 zijn hoofdzakelijk te wijten aan een onttrekking uit begrotingsreserve stikstof. Eind 2021 houdt deze begrotingsreserve op te bestaan, vandaar de lagere ontvangsten vanaf 2022.

Artikel 23 Kennis en innovatie

De uitgaven op artikel 23 zien op het kennis- en innovatiebeleid. Grote geraamde uitgaven op dit artikel zijn onder andere de subsidies voor het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en voor beleidsondersteunend onderzoek. Daarnaast wordt er ook een bijdrage geleverd aan Wageningen Research. De ontvangsten hebben ook betrekking op kennisontwikkeling en innovatie. De geraamde ontvangsten dalen na 2022. 

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

De middelen op artikel 24 betreffen de geraamde uitgaven van LNV voor de agentschappen NVWA en RVO. De dalende trend in de uitgaven wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de NVWA en RVO.

Artikel 50 Apparaat

De uitgaven voor artikel 50 hebben betrekking op personele en materiële uitgaven van het Ministerie van LNV. In 2022 zijn de uitgaven nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. De dalende trend in de uitgaven na 2022 wordt met name veroorzaakt door een daling in personele uitgaven.

Artikel 51 Nog onverdeeld

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 51 worden gedaan. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd op dit artikel geplaatst. De hogere uitgaven op dit artikel voor 2022 komen andere door de gereserveerde middelen voor de Regio Deals.

Licence