Base description which applies to whole site

Deltafonds

J DELTAFONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

1.405,60

1.328,40

1.711,90

1.484,60

1.356,60

1.374,00

totaal niet-belastingontvangsten

1.410,80

1.328,40

1.711,90

1.484,60

1.356,60

1.374,00

1

Investeren in waterveiligheid

      
 

Uitgaven

630,5

568,4

702,9

623,4

365,5

516,2

 

Ontvangsten

166,1

166,4

143,5

144,1

140

158,2

2

Investeren in zoetwatervoorziening

      
 

Uitgaven

51,3

63

68,8

46,7

45,5

24,2

 

Ontvangsten

      

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

      
 

Uitgaven

201,6

232,3

258,1

188,1

245,9

156,9

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

      
 

Uitgaven

91,2

21,8

215,6

89,3

89,5

58,8

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

      
 

Uitgaven

352

339,4

349,9

418

480,4

471,6

 

Ontvangsten

0

     

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

      
 

Ontvangsten

1.244,20

1.161,40

1.568,40

1.340,50

1.216,50

1.215,80

7

Investeren in Waterkwaliteit

      
 

Uitgaven

79

103,5

116,6

119,2

129,7

146,3

 

Ontvangsten

0,5

0,6

    

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Het verloop van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten hangt samen met de planning van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen). De daling van de uitgaven in 2022 en 2025 wordt verklaard door minder uitgaven aan Waterschapsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) en lagere uitgaven op aanlegprojecten waterveiligheid tot en met 2023.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Op dit artikel worden de uitgaven op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De hogere uitgaven in 2022 en 2023 hangen samen met de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Deltaplan Zoetwater. In latere jaren zijn de budgetten vooral bestemd voor de impuls ruimtelijke adaptatie.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van waterveiligheid zijn in 2024 en 2026 lager. Dit komt doordat in 2025 een piek in de realisatie van geplande werkzaamheden waterveiligheid wordt verwacht. Daarnaast hangen de hogere bedragen in de jaren tot en met 2023 samen met de intensivering van onderhoud aan de zoetwatervoorziening.

Artikel 4 Experimenteren cf. artikel III Deltawet

Op dit artikel worden de uitgaven voortvloeiend uit het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk verantwoord. De hoogte van de uitgaven fluctueert afhankelijk van mijlpaalbetalingen in de betreffende jaren. De piek in 2023 hangt samen met de verwachte afronding van het project in het DBFM contract.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie.

Artikel 6 Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (XII).

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De fluctuatie in de budgetten hangt samen met de uitgaven voor de 2e en 3e tranche van de KRW en uitgaven aan de Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW).

Licence