Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

9.813,90

9.697,50

9.745,20

10.104,90

10.415,00

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Aanpassing kasritme brexit adjustment reserve

53,8

29,9

30,4

‒ 45,5

18,5

 

Dab 10

104,9

0

0

0

0

 

Dab 3 surplus eu-begroting 2020

‒ 101,1

0

0

0

0

 

Dab 9

40

0

0

0

0

 

Dab4 - lenteraming

261,8

400,8

400,4

408,7

419,8

 

Dab4 - overige inkomsten en vk bijdrage

‒ 28,2

0

0

0

0

 

Hgis-categorisering eu-toerekening

0

‒ 469,1

‒ 512,1

‒ 512,4

‒ 537,4

 

Nacalculatie eu-afdrachten

45

0

0

0

0

 

Structurele technische aanpassing mfk-plafond

0

92,5

119

121,1

123,3

 

Tem-afdracht lage waarde textiel

185,4

0

0

0

0

 

Diversen

11,8

9,1

9,3

9,4

9,6

 
 

573,4

63,2

47

‒ 18,7

33,8

 

Extrapolatie

10.599,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

573,2

63,2

47

‒ 18,7

33,8

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

10.387,10

9.760,70

9.792,20

10.086,30

10.448,80

10.599,90

Totaal Internationale samenwerking

1.651,20

1.987,10

2.002,30

2.066,10

2.101,60

2.123,80

Stand Miljoenennota 2022

12.038,40

11.747,80

11.794,50

12.152,40

12.550,40

12.723,60

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

817

833,3

850

867

884,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Dab4 - lenteraming

‒ 34,1

35,4

36,1

36,8

37,5

 

Tem-afdracht lage waarde textiel

37,1

0

0

0

0

 

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

3

35,4

36,1

36,8

37,5

 

Extrapolatie

940,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

3

35,4

36,1

36,8

37,5

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

820

868,7

886

903,8

921,8

940,3

Totaal Internationale samenwerking

106

97,1

77,3

101,2

107,3

107,3

Stand Miljoenennota 2022

926

965,8

963,3

1.005,00

1.029,20

1.047,60

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing kasritme Brexit Adjustment ReserveDe BAR is een speciaal instrument buiten de plafonds van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) dat dient ter ondersteuning van de lidstaten, regio's en sectoren die het hardst geraakt zijn door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Op 17 juni jl. is een akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over de verdeling van de middelen. Dit leidt tot een wijziging van het kasritme t.o.v. het eerdere uitgangspunt zoals opgenomen bij Miljoenennota 2021. Als gevolg hiervan wordt de raming van de Nederlandse afdrachten in 2021, 2022, 2023 en 2025 verhoogd. De verhogingen in de raming worden volledig gecompenseerd door verlagingen van de raming in de jaren 2024, 2026 en 2027, waarmee sprake is van een verschuiving van middelen tussen de jaren.

DAB 10Deze mutatie van 104,9 miljoen euro betreft een bijstelling van de bni-afdracht voortkomend uit de Draft Amending Budget 10 (DAB10) voor een versnelling van betalingen op de EU-begroting als gevolg van de COVID-19 crisis.

DAB 3 surplus EU-begroting 2020Met DAB 3 wordt het surplus van de Europese begroting over 2020 verwerkt in de Europese begroting 2021.

DAB 9 De betalingen uit de negende aanvullende EU-begroting (DAB9 2020) ten behoeve van de inzet van het Europees Solidariteitsfonds zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer.

DAB 4 - LenteramingOp basis van de meest recente economische ramingen voor de lidstaten, de Lenteraming actualiseert de Europese Commissie middels DAB4 de Europese begroting. Het Nederlandse bni is hoger dan vorig jaar werd verwacht, ook in verhouding tot de economieën van andere lidstaten (5,9 i.p.v. 5,7 procent). Als gevolg hiervan stijgen de bni-afdrachten meerjarig met ca. 0,2 miljard euro. Ook wijzigen de geraamde btw-afdrachten en plasticafdracht in 2021-2026 in totaal met respectievelijk 116 en ‒ 46 miljoen euro. Hiernaast stijgen de geraamde invoerrechten als gevolg van de Lenteraming in DAB4. Om een zo realistisch mogelijke raming te presenteren heeft het kabinet ervoor gekozen om incidenteel af te wijken van de gebruikelijke ramingsmethodiek (i.e., aansluiten bij de Commissieraming) door de Nederlandse raming van de invoerrechten eenmalig te corrigeren voor het effect van de voorlopige betalingen in de zonnepanelenzaak (incidentele betaling) die eind 2020 heeft plaatsgevonden op de Commissieraming. De door Nederland gemaakte correctie op de Commissieraming in deze begroting vindt plaats door te rekenen met het gemiddelde aandeel van Nederland in de totale invoerrechten in de periode 2016-2020 (14,5 procent).

DAB 4 - overige inkomsten en VK bijdrageDe Europese Commissie actualiseert in de vierde aanvullende EU-begroting (DAB4) de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese begroting 2021 en de overige ontvangsten op de Europese begroting 2021. De overige ontvangsten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit mededingingsboetes. De hogere geraamde ontvangsten op de Europese begroting als gevolg van DAB4 leiden naar verwachting tot een daling van de Nederlandse bni-afdracht met ca. 28 miljoen euro.

HGIS-categorisering EU-toerekening In het administratiesysteem van het Ministerie van Financiën was het tot voor kort niet zichtbaar of een HGIS-budget als ODA of non-ODA gecategoriseerd is. Door een recente innovatie is dat nu wel mogelijk. Een deel van de EU-afdrachten wordt toegerekend aan HGIS-ODA/non-ODA. Met deze mutatie wordt deze toerekening ook inzichtelijk gemaakt in het administratiesysteem. Omdat de toerekening nu als een HGIS-budget gecategoriseerd staat, wordt de toerekening nu niet langer in het BZ-hoofdstuk verantwoord, maar onder de HGIS. Dit is enkel een administratieve handeling. Er verandert er niets aan de omvang of bestemming van de EU-afdrachten. De negatieve reeks onder de VT’s van Buitenlandse Zaken correspondeert met de positieve reeks bij de HGIS VT’s.

Nacalculatie EU-afdrachtenDe nacalculatie betreft een jaarlijkse herverdeling van afdrachten tussen lidstaten op basis van realisaties van het bni en de btw en is dus niet het gevolg van extra EU-uitgaven. Dit leidt voor Nederland tot een nabetaling van EUR 45 miljoen in 2021.

Structurele technische aanpassing MFK-plafond Als gevolg van een technische aanpassing van het MFK-uitgavenplafond neemt de raming van de Nederlandse EU-afdrachten toe, met een bedrag van 0,1 miljard euro per jaar t/m 2027. Deze technische aanpassing volgt uit het MFK-akkoord, waarin is afgesproken dat jaarlijks opbrengsten uit mededingingsboetes toegevoegd worden aan de EU-begroting en de MFK-uitgavenplafonds.

TEM-afdracht lage waarde textielDit betreft een afdracht onder voorbehoud naar aanleiding van een geschil met de Europese Commissie. De Commissie is van mening dat Nederland in de periode 2012-2019 te weinig douanerechten (Traditionele Eigen Middelen, TEM) heeft geheven en afgedragen over zendingen lage waarde textiel en schoenen uit China. Om te voorkomen dat de vertragingsrente verder oploopt wordt onder voorbehoud van de uitkomst van de gerechtelijke procedure de hoofdsom (185,4 miljoen euro) voldaan. Over deze afdracht ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding van 20 procent voor de inningskosten. Deze vergoeding van ca. 37 miljoen euro is opgenomen bij de ontvangsten. De netto verwerking bedraagt hierdoor 148,3 miljoen euro.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

DAB 4 - LenteramingDe raming van de perceptiekostenvergoeding (de vergoeding die Nederland ontvangt voor het innen van de invoerrechten) neemt in 2021 af met 34 miljoen euro, maar stijgt daarna meerjarig met gemiddeld 37 miljoen euro als gevolg van de hogere geraamde invoerrechten.

TEM-afdracht lage waarde textielDit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20 procent voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie. Deze afdracht is toegelicht onder TEM-afdracht lage waarde textiel (uitgaven).

Licence