Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

43.620,10

44.057,30

44.499,00

44.376,00

44.445,70

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Tegenvaller studiefinanciering referentieraming uitgaven (r)

‒ 14

85,5

73,6

82,7

99,2

 

Tegenvaller studiefinancieringsraming uitgaven (r)

71,2

22,6

11,2

15,7

20,6

 

Diversen

‒ 9,4

2,8

‒ 7,1

‒ 6,6

‒ 5,8

 
 

47,8

110,9

77,7

91,8

114

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Amendement lerarenbeurs

17,1

29,3

8,9

5

0

 

Eindejaarsmarge

149,7

0

0

0

0

 

Extensivering npoa

0

0

‒ 3,8

‒ 40

‒ 40

 

Intensivering npoa

0

16,5

92

40

40

 

Inzet eindejaarsmarge

‒ 58,8

0

0

0

0

 

Inzet eindejaarsmarge tekort npoa

‒ 90,9

0

0

0

0

 

Kasschuif ov sf

1.050,00

‒ 1.050,00

0

0

0

 

Kwijtschelden schulden toeslagouders

252,5

0

0

0

0

 

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

‒ 41,2

‒ 37,4

‒ 35,4

‒ 34,5

‒ 34,5

 

Referentieraming

‒ 72,1

418,8

562,1

606,8

636,5

 

Diversen

9,6

‒ 1,2

1,5

1,5

3,8

 
 

1.215,90

‒ 624

625,3

578,8

605,8

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Covid-19 continuïteit en extra hulp voor de klas

210

0

0

0

0

 

Covid-19 nationaal programma onderwijs

3.093,80

3.571,30

896,4

40

40

 

Covid-19 sneltesten

211,2

0

0

0

0

 

Covid-19 tweede steunpakket cultuur

249

0

0

0

0

 

Covid-19 vierde steunpakket cultuur

70

0

0

0

0

 

G33 werkdrukmiddelen

0

0

0

40,5

96,5

 

Loonbijstelling tranche 2021

697,3

692

698,2

694,9

695

 

Prijsbijstelling tranche 2021

180

195,4

198

197,7

198,6

 

Diversen

218,7

21,3

10,1

6,3

‒ 9,5

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Meevaller studiefinancieringsraming uitgaven (nr)

‒ 198

‒ 137,7

‒ 163,9

‒ 184,7

‒ 200,7

 

Npo halvering collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet

‒ 55

‒ 110

0

0

0

 

Prijsbijstelling tranche 2021 (nr)

51,8

52,5

53,1

53,5

53,9

 

Tegenvaller studiefinanciering referentieraming uitgaven (nr)

198,1

301,4

367,4

358,7

340,8

 

Diversen

25

5

0

0

0

 
 

4.951,90

4.591,20

2.059,30

1.206,90

1.214,60

 

Extrapolatie

46.341,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

6.215,70

4.078,10

2.762,20

1.877,60

1.934,40

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

49.835,80

48.135,40

47.261,10

46.253,60

46.380,10

46.341,70

Totaal Internationale samenwerking

108,1

104,3

102,3

101,1

99,7

99,7

Stand Miljoenennota 2022

49.943,90

48.239,70

47.363,50

46.354,70

46.479,70

46.441,40

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.445,00

1.513,00

1.563,30

1.629,40

1.688,30

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Tegenvaller studiefinancieringsraming ontvangsten (r)

‒ 15,7

‒ 26,5

‒ 28,2

‒ 35,9

‒ 41,5

 

Diversen

26,4

22,8

27,8

18,1

9,5

 
 

10,7

‒ 3,7

‒ 0,4

‒ 17,8

‒ 32

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Covid-19 nationaal programma onderwijs

‒ 75

‒ 65

0

0

0

 

Diversen

31,5

‒ 11,5

‒ 18,9

‒ 22

‒ 30,1

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Meevaller studiefinancieringsraming ontvangsten (nr)

157,7

175,3

181,8

175,8

169

 

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

114,2

98,8

162,9

153,8

138,9

 

Extrapolatie

1.839,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

124,9

95

162,6

135,9

106,9

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

1.569,90

1.608,00

1.725,90

1.765,30

1.795,20

1.839,90

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

1.569,90

1.608,00

1.725,90

1.765,30

1.795,20

1.839,90

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Tegenvaller studiefinancieringsraming referentieraming uitgaven (r)

De referentieraming tegenvaller op de relevante uitgaven van het artikel studiefinanciering komt door hogere studentenaantallen. In 2021 is er wel een meevaller op de referentieramingsmutatie. Dit komt door het tegenboekeffect op het ov.

Tegenvaller studiefinancieringsraming uitgaven (r)

De autonome tegenvaller op de relevante uitgaven van het artikel studiefinanciering wordt in 2021 grotendeels veroorzaakt door hoger dan geraamde omzettingen van de basisbeurs. Het grootste deel van de omzettingen vindt in januari plaats en voor 2021 zijn deze uitgaven al bekend. De tegenvaller in latere jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere realisatie van 2020 welke is doorgetrokken.

Diversen (Mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Amendement lerarenbeurs

Conform een amendement van de PvdA worden de vrijgevallen uitvoeringskosten van de BIK de komende vier jaar ingezet om het budget voor de lerarenbeurs te verhogen. Het gaat in totaal om 60,3 miljoen euro.

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van OCW.

Extensivering npoa

Twee maatregelen uit het NP Onderwijs zijn bij besluitvorming in februari 2021 voor de jaren 2023 tot en met 2027 nog niet van dekking voorzien. Het gaat om de tegemoetkoming van studenten die uit hun studiefinancieringsrecht (SF-recht) lopen en de verlenging van de OV-kaart. OCW zet 91 miljoen euro van de eindejaarsmarge in als intertemporele dekking voor deze maatregelen. Met het amendement van het lid Van Weyenberg is besloten budget aan de OCW-begroting toe te voegen voor de resterende dekking. Conform de toelichting in het amendement is hierin onderuitputting op coronamiddelen verrekend. Op de regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOP) vindt dit jaar 70 miljoen euro onderuitputting plaats vanwege lagere aanvragen dan geraamd. Dit budget is van de OCW-begroting afgeboekt en wordt indirect ingezet ter dekking van de NP Onderwijs maatregelen.

Intensivering npoa

Dit betreft de ophoging van het uitgavenbudget voor de twee intensiveringen uit het NP Onderwijs voor de tegemoetkoming van studenten die uit hun studiefinancieringsrecht lopen en de verlenging van de OV-kaart.

Inzet eindejaarsmarge

Met deze mutatie wordt de eindejaarsmarge op de OCW-begroting doorverdeeld.

Inzet eindejaarsmarge tekort npoa

Dit is de 91 miljoen euro van de eindejaarsmarge die door OCW wordt ingezet als intertemporele dekking voor de twee bovengenoemde maatregelen uit het NP Onderwijs.

Kasschuif ov sf

Er vindt een kasschuif plaats van 1050 miljoen euro van 2022 naar 2021 op het budget van de reisvoorziening op verzoek van de openbaarvervoerbedrijven om de liquiditeitspositie te verbeteren en om de kasritmes van de Staat te optimaliseren. Concreet betekent dit dat er 1050 miljoen euro in het najaar van 2021 wordt betaald aan de vervoerbedrijven in plaats van in januari 2022.

Kwijtschelden schulden toeslagenouders

In totaal wordt 250 miljoen euro aan studieschulden van toeslagenouders kwijtgescholden. Daarnaast wordt in de studiefinancieringsraming voor de komende vijf jaar (2022-2026) rekening gehouden met 5 miljoen euro aan lagere uitgaven. In de studiefinancieringsraming wordt namelijk voor het oude studiefinancieringsstelsel rekening gehouden met een kwijtscheldingspercentage van 10%. Aangezien nu 250 miljoen euro aan studieschulden van toeslagenouders wordt kwijtgescholden, is de verwachting dat de komende jaren meevallers zullen ontstaan op de kwijtscheldingsraming.

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

Er sprake van een technische aanpassing waardoor ODA-middelen op de OCW-begroting voortaan direct zichtbaar zijn binnen de HGIS.

Referentieraming

In het NP Onderwijs is generaal budget beschikbaar gesteld ter dekking van de structurele gevolgen van de extra leerlingen- en studentenaantallen in de Referentieraming. Dit is in de zesde ISB verwerkt.

Diversen (Beleidsmatige mutaties)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Covid-19 continuïteit en extra hulp voor de klas

De middelen zijn bedoeld voor extra personeel binnen de school. Het gaat met dit aanvullende steunpakket zowel om banen die er pre-corona nog niet waren (extra schoonmaak, toezicht, inzet digitalisering) als ook om de inzet van studenten van opleidingen, bekwaam personeel en bevoegd personeel. Zo draagt dit steunpakket bij aan de continuïteit van het onderwijs.

Covid-19 nationaal programma onderwijs

Deze middelen worden ingezet voor een groot aantal maatregelen in het kader van het NP Onderwijs.

Covid-19 sneltesten

Voor het preventief testen van studenten en docenten om het volgen van fysiek onderwijs mogelijk te maken, zijn sneltesten beschikbaar gesteld. Dit is in de negende ISB verwerkt.

Covid-19 vierde steunpakket cultuur

In het vierde steunpakket cultuur zijn middelen beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. Deze middelen zijn voor het derde kwartaal van 2021.

G33 Werkdrukmiddelen

Met deze overboeking is de laatste tranche van de regeerakkoordmiddelen voor werkdruk overgeboekt naar de OCW-begroting.

Loonbijstelling tranche 2021

De loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2021

De prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen (Technische mutaties)

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller studiefinancieringsraming uitgaven (nr)

De autonome meevaller op de niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering wordt grotendeels veroorzaakt door de bijstelling op de rentedragende lening en het collegegeldkrediet. Het percentage studenten dat in 2020 ten opzichte van 2019 leent, is gedaald. Deze trend is doorgetrokken naar 2021 en verder.

NPO halvering collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet

De halvering van het wettelijk collegegeld heeft als gevolg dat studenten een lager maximaal bedrag aan collegegeldkrediet kunnen aanvragen voor 2021/2022. Hetzelfde geldt voor het levenlanglerenkrediet.

Prijsbijstelling tranche 2021 (nr)

De tranche 2021 (niet-relevant) van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Tegenvaller studiefinanciering referentieraming uitgaven (nr)

De referentieraming tegenvaller op de niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering wordt veroorzaakt door de hogere studentenaantallen. Dit leidt tot hogere toekenningen aan prestatiebeurs en meer lenende studenten.

Diversen (Niet relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Tegenvaller studiefinancieringsraming ontvangsten (r)

De tegenvaller op de relevante ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling op de renteontvangsten als gevolg van de lage rentestand.

Diversen (Mee- en tegenvallers (niet-belastingontvangsten))

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen (Beleidsmatige mutaties (niet-belastingontvangsten))

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Covid-19 nationaal programma onderwijs

De ontvangsten worden verlaagd naar aanleiding van het NP onderwijs. Dit betreft de middelen voor de generieke korting op het lesgeld. Hierdoor bedragen de lesgeldontvangsten minder dan geraamd.

Diversen (Technische mutaties (niet-belastingontvangsten))

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller studiefinancieringsraming ontvangsten (nr)

In de realisatie 2020 zijn zowel de termijn ontvangsten als de extra ontvangsten op de terug ontvangen lening hoger dan geraamd. De ontvangsten op de terugontvangen lening zijn daarop naar boven bijgesteld voor 2021 en verder.

Diversen (Niet relevant voor het uitgavenplafond (niet-belastingsontvangsten))

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence