Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

16.446,70

9.545,00

10.793,50

10.077,00

10.077,50

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Doorschuiven budget urgenda/klimaat 2020

44,5

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

16,2

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge 2020

19

0

0

0

0

 

Generale kasschuif deltafonds

169

21

174

27

‒ 271

 

Generale kasschuif hxii

‒ 54,2

‒ 16,4

27,2

20,2

15,4

 

Generale kasschuif if

768

290

‒ 360

‒ 476

‒ 111

 

Diversen

2,6

6,1

0

0,1

0,2

 
 

965,1

300,7

‒ 158,8

‒ 428,7

‒ 366,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Beschikbaarheidsvergoeding ov q1 t/m q3

1.110,00

0

0

0

0

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov q4

370

0

0

0

0

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2020

521,2

0

0

0

0

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2022

0

112

28

0

0

 

Compensatiepakket zeeland - aanvullende post

46

0

0

0

0

 

Covid-gerelateerde meerkosten cbr en rws

51

0

0

0

0

 

Covid19 testen reizen

249

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling 2021

224,4

226,7

255,5

243,3

242,2

 

Overheveling aanvullende post

36,5

10,6

8,2

8,3

8,9

 

Structurele aanpak stikstof

4

43

61,8

62,5

57,5

 

Vrijval budget srv

0

34

0

0

0

 

Diversen

‒ 7,2

28,3

25,6

21,8

24,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Omvorming prorail naar zbo

‒ 7.147,00

7.336,00

0

0

0

 
 

‒ 4.542,10

7.790,60

379,1

335,9

332,9

 

Extrapolatie

2.140,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 3.576,90

8.091,30

220,3

‒ 92,7

‒ 33,6

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

12.869,80

17.636,30

11.013,80

9.984,20

10.043,90

10.045,10

Totaal Internationale samenwerking

37,4

25,6

26,2

24,6

24,1

23,6

Stand Miljoenennota 2022

12.907,20

17.661,80

11.040,00

10.008,80

10.068,00

10.068,70

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

19,7

17,4

13,8

15,7

14,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,7

0

0

0

0

 
 

0,7

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

6,9

27,6

24,5

22,8

24,4

 
 

6,9

27,6

24,5

22,8

24,4

 

Extrapolatie

38,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

7,6

27,6

24,5

22,8

24,4

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

27,3

45

38,4

38,5

38,5

38,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

27,3

45

38,4

38,5

38,5

38,7

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Doorschuiven budget Urgenda/Klimaat 2020

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Klimaat- en Urgendadoelen tot besteding gekomen in 2020. Met deze middelen kan, middels dezelfde regeling als waar het budget voor was bedoeld in 2020, de beoogde CO2-reductie worden gehaald in 2021. Daarom zijn zij bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting HXII voor 2021. Het gaat in totaal om 44,5 miljoen euro.

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

De reservering voor het regeringsvliegtuig (16,2 miljoen euro) is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting. Omdat de inklaringskosten in 2020 niet tot betaling zijn gekomen, zijn deze middelen doorgeschoven naar 2021.

Eindejaarsmarge 2020

De eindejaarsmarge 2020 is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting.

Generale kasschuif Deltafonds

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om tot een realistische en gecontroleerde overprogrammering te komen is er bij Voorjaarsnota een kasschuif verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de gehele looptijd van het fonds op nul.

Generale kasschuif HXII

Op de IenW-begroting Hoofdstuk XII zijn bij Voorjaarsnota diverse kasschuiven verwerkt. Het betreft per saldo een schuif van 2021 en 2022 naar latere jaren. De belangrijkste onderdelen zijn vertragingen op de bedrijvenregeling bodemsanering en het naar achteren schuiven van Klimaatakkoord-middelen ter aansluiting op bestedingsplannen en op de prognoses van subsidieverstrekking door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier tegenover staat onder andere een schuif naar voren voor contributies van het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (KNMI) aan de Europese Organisatie voor de ontwikkeling van weersatellieten (EUMETSAT).

Generale kasschuif MF

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om tot een realistische en gecontroleerde overprogrammering te komen is er bij de Voorjaarsnota een kasschuif verwerkt op de begroting van het Mobiliteitsfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de gehele looptijd van het fonds op nul.

Diversen

Deze post bestaat vrijwel geheel uit de middelen voor luchtvaartveiligheid die bij Voorjaarsnota zijn toegevoegd. Het Kabinet heeft besloten extra middelen voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit te trekken voor nieuwe wettelijke taken en ontwikkelingen die voortkomen uit het OVV-rapport inzake veiligheid Schiphol (5 miljoen euro in 2021 en 6 miljoen euro in 2022).

Technische mutaties

Beschikbaarheidsvergoeding ov Q1 t/m Q3

Dit betreft een overboeking van de aanvullende post voor verlenging van de coronamaatregel Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) tot en met het derde kwartaal van 2021. De vergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie in Nederland. Deze verlenging is verwerkt in de tweede incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting.

Beschikbaarheidsvergoeding ov Q4

Dit betreft de middelen die beschikbaar worden gesteld voor het ongewijzigd doortrekken van de coronamaatregel Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) naar het vierde kwartaal van 2021. Deze verlenging is verwerkt in de vierde incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting.

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2020

Bij Najaarsnota is de Kamer geïnformeerd dat circa 500 miljoen euro van de beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer niet in 2020 maar in 2021 tot betaling zou komen omdat een deel van de vergoeding achteraf wordt uitgekeerd. In 2020 is het uitgavenplafond voor dat bedrag verlaagd. Bij Voorjaarsnota is het uitgavenplafond met hetzelfde bedrag verhoogd.

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2022

Dit betreft de verwerking van het Kabinetsbesluit tot het ongewijzigd doortrekken van de coronamaatregel beschikbaarheidsvergoeding OV naar 2022 in de Ontwerpbegroting van IenW. Op basis van de ramingen van passagiersaantallen en 20% nacalculatie is 112 miljoen euro in 2022 en 28 miljoen euro in 2023 gereserveerd.

Compensatiepakket Zeeland - Aanvullende Post

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket Wind in de Zeilen in totaal 50 miljoen euro geraamd . Hiervan was al 5 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu word het resterende bedrag overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

Covid-gerelateerde meerkosten CBR en RWS

Rijkswaterstaat (RWS) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben in 2020 en 2021 corona-gerelateerde tegenvallers voor onder meer preventieve maatregelen bij uitvoering van projecten en gemiste inkomsten uit examens. Hiervoor is bij Voorjaarsnota 22,5 miljoen euro voor RWS en 28,5 miljoen euro voor het CBR beschikbaar gesteld.

Covid-19 testen reizigers

Dit betreft de verwerking van het door het Kabinet beschikbaar gestelde bedrag voor de regeling voor het aanbieden van gratis coronatesten via de reisbranche en OpenHouse voor de periode 1 juli tot en met 31 augustus 2021. Van de 249 miljoen euro is 2,5 miljoen euro gereserveerd voor uitvoeringskosten.

Loon- en prijsbijstelling 2021

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is bij Voorjaarsnota overgemaakt naar de begroting van IenW

Overheveling aanvullende post

Bij Voorjaarsnota zijn reserveringen op de aanvullende post voor onder andere de Wet Open Overheid en informatiehuishouding (in totaal ruim 37 miljoen euro), compensatie van de vuurwerkbranche (27,5 miljoen euro), de stikstof-maatregel walstroom zeevaart (in totaal 12 miljoen euro) en compensatie Zeeland (5 miljoen euro) overgeheveld naar de IenW begroting.

Structurele aanpak stikstof

Een deel van de middelen voor het treffen van maatregelen in de bouwsector binnen de structurele aanpak stikstof is overgeboekt naar de begroting van IenW. Het betreft 270 miljoen euro voor een nieuw subsidieplatform voor lage en emissieloze mobiele werktuigen en bouw logistieke voertuigen. Daarnaast is 135 miljoen euro overgemaakt voor het emissiearm aanbesteden van rijksdiensten en 20 miljoen euro voor het ondersteunen van innovatie.

Vrijval buget srv

De subsidieregeling sanering varkenshouderijen (srv) van het ministerie van LNV levert niet de verwachte stikstofruimte op omdat minder varkenshouderijen deelnemen aan de regeling. Het resterende budget van de srv valt vrij. Hiervan wordt 19 miljoen euro overgemaakt naar IenW voor het ophogen van de bronmaatregel walstroom Zeevaart. Daarnaast wordt om de woningbouw doelen te halen 15 miljoen euro naar IenW overgemaakt voor projectspecifieke mitigatie in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Diversen

Dit betreft het saldo van diverse overboekingen en technische mutaties. De omvangrijkste mutaties zijn de omvorming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar een dienstonderdeel op artikel 24 Handhaving en Toezicht (structureel 24,7 miljoen euro), een overboeking naar de begroting van Defensie voor de Kustwacht in het kader van Search en Rescue (-6 miljoen euro in 2022, ‒ 12 miljoen euro in 2023-2025), en overboekingen met het Provinciefonds (22,8 miljoen euro in 2022-2025) en BZK voor basisdienstverlening Haagse panden (-10,7 miljoen euro in 2021-2026).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Omvorming ProRail naar ZBO

In 2020 is het wetsvoorstel dat ProRail omvormt tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) aangeboden aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum was 1 juli 2021. Omdat de omvorming tot controversieel onderwerp is verklaard, was deze streefdatum niet langer haalbaar. Vooralsnog wordt nu uitgegaan van een inwerkingtreding per 1 januari 2022. De begroting 2022 is hierop aangepast, maar de daadwerkelijke inwerkingtredingsdatum is afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

De niet-belastingontvangsten hangen vrijwel geheel samen met de omvorming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT wordt per 1 januari 2022 omgevormd van agentschap met batenlastenstelsel naar regulier dienstonderdeel met een geïntegreerde verplichtingen-kasadministratie. De ontvangsten uit de agentschapsparagraaf (24,7 miljoen euro structureel) worden verwerkt op artikel 24 Handhaving en Toezicht.

Licence