Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.033,10

1.391,00

1.374,60

1.262,10

1.304,20

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 18,7

8,9

‒ 1,2

‒ 1,6

‒ 1,3

 
 

‒ 18,7

8,9

‒ 1,2

‒ 1,6

‒ 1,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Eindejaarsmarge 2020

39,1

0

0

0

0

 

Inzet vrije ruimte

‒ 25,6

‒ 11

‒ 9,5

‒ 6,9

‒ 7,4

 

Kasschuif gerichte opkoop (stikstofmiddelen)

‒ 212,9

211,4

0,8

0,6

0,2

 

Kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen)

‒ 110,7

10

25

35,7

40

 

Kasschuif nominaal/onvoorzien dekking

‒ 17,3

13,1

8,9

‒ 1,1

‒ 1,5

 

Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo (stikstofmiddelen)

‒ 68,6

22,6

22,6

20,6

2,9

 

Kasschuif subsidiebudget srv (stikstofmiddelen)

57

0

0

0

0

 

Kasschuif subsidieregeling sanering varkenshouderij (stikstofmiddelen)

‒ 100,3

100,3

0

0

0

 

Kasschuif tbv aanpassen kasritme op nominaal/onvoorzien

17,3

‒ 13,1

‒ 8,9

1,1

1,5

 

Kasschuif waterbassins mest (stikstofmiddelen)

‒ 20,1

14,9

3,6

1,6

0

 

Ontvangst middelen gerichte opkoop van artikel 22 (stikstofmiddelen)

0

249,3

0,8

0,6

0,2

 

Overboeking middelen gerichte opkoop naar artikel 21(stikstofmiddelen)

0

‒ 249,3

‒ 0,8

‒ 0,6

‒ 0,2

 

Diversen

‒ 53

33,3

25,7

30,9

37,3

 
 

‒ 495,1

381,5

68,2

82,5

73

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Doorschuif 2020 sierteelt/voedingstuinbouw

36

0

0

0

0

 

Gerichte opkoop desaldering (stikstofmiddelen)

110

0

0

0

0

 

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

99,5

0

0

0

0

 

Nadeelcompensatie pelsdierhouders vervroegd verbod

122,5

0

0

0

0

 

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

112,1

0

0

0

0

 

Steunmaatregel dierentuinen i.v.m. covid-19

39

0

0

0

0

 

Diversen

202,3

30,4

32,5

28,1

29,1

 
 

721,4

30,4

32,5

28,1

29,1

 

Extrapolatie

1.310,10

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

207,8

420,7

99,5

108,9

100,8

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

2.240,90

1.811,70

1.474,10

1.371,00

1.405,10

1.310,10

Totaal Internationale samenwerking

35,7

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

Stand Miljoenennota 2022

2.276,60

1.845,40

1.507,70

1.404,70

1.438,70

1.343,80

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

237,1

88,6

76,4

73,7

69,8

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 0,2

2,5

0,5

‒ 0,5

‒ 1

 
 

‒ 0,2

2,5

0,5

‒ 0,5

‒ 1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

1,6

0

0

0

0

 
 

1,6

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Gerichte opkoop desaldering (stikstofmiddelen)

110

0

0

0

0

 

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

99,5

0

0

0

0

 

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

112,1

0

0

0

0

 

Diversen

61,8

1,2

1,5

0

0

 
 

383,4

1,2

1,5

0

0

 

Extrapolatie

66,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

384,9

3,7

2

‒ 0,5

‒ 1

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

622

92,3

78,4

73,2

68,8

66,2

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

622

92,3

78,4

73,2

68,8

66,2

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting. Meevallers bestaan onder andere uit onderuitputting Brexit zbo’s (3,8 miljoen euro in 2022) en vertraagde overboeking omtrent technische bijstand (1,6 miljoen euro). De tegenvallers bestaan onder andere uit meerkosten omtrent natuurvergunningen (5 miljoen euro), meerkosten voor opslaghouders van in beslag genomen dieren (3,3 miljoen euro in 2022) en een tekort op het apparaatsbudget van DG Stikstof voor 2021 (1,6 miljoen euro). De eindejaarsmarge LNV (13,7 miljoen euro) wordt ingezet als dekking voor de tegenvallers. De voorziene onderuitputting NVWA (13,9 miljoen euro) wordt ingezet als dekking voor de retributiedemping, zie post beleidsmatige mutaties diversen.

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge 2020

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van LNV (13,7 miljoen euro). Deze mutatie bestaat verder uit de onderuitputting op de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (17,9 miljoen euro) en de onderuitputting op de Floriade (7,5 miljoen euro).

Inzet vrije ruimte

LNV dekt enkele tegenvallers op de begroting uit de ruimte op het artikel nominaal en onvoorzien (artikel 51). Deze mutatie bestaat onder andere uit de loon- en prijsbijstelling.

Kasschuif gerichte opkoop (stikstofmiddelen)

In de zomer van 2021 wordt de eerste tranche van de gerichte opkoop geëvalueerd. De verwachting is dat de tweede en derde tranche pas leiden tot verplichtingen in 2022. Daarom worden de middelen voor deze tranches met deze kasschuif doorgeschoven. Daarnaast worden ook de uitvoeringkosten RVO van de eerste tranche in de goede jaren geplaatst.

Kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen)

Uit de begrotingsreserve stikstof wordt 112 miljoen euro overgeheveld naar artikel 22. Omdat de begrotingsreserve eind 2021 ophoudt te bestaan, worden deze middelen in zijn geheel in 2021 naar artikel 22 overgeheveld, zie natuurbank desaldering (stikstofmiddelen). De besteding van de Natuurbank gaat de komende 5 jaar plaatsvinden. In 2021 zullen alleen uitvoeringskosten door RVO gemaakt worden. Met deze kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren.

Kasschuif nominaal/onvoorzien dekking

LNV dekt enkele tegenvallers op de begroting uit de ruimte op het artikel nominaal en onvoorzien (artikel 51). De problematiek en de dekking stonden niet in hetzelfde kasritme. Middels deze kasschuif wordt dit rechtgetrokken.

Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo (stikstofmiddelen)

In 2021 is de regeling voor versneld natuurherstel gesloten. De uitfinanciering van de tweede tranche is op dit moment nog niet bekend. In deze kasschuif is uitgegaan van het scenario dat de uitfinanciering start in het laatste kwartaal van 2021. De uitfinanciering vindt plaats in de periode 2021 tot en met 2025.

Kasschuif subsidiebudget srv (stikstofmiddelen)

De complexiteit van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (srv) heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan. Deze middelen (57 miljoen euro) worden via een kasschuif meegenomen naar 2021. Deze middelen blijven, conform de daarover gemaakte afspraken, beschikbaar in 2021 voor de structurele aanpak stikstof om de programmadoelen te behalen. Deze kasschuif is gemeld bij NJN 2020.

Kasschuif subsidieregeling sanering varkenshouderij (stikstofmiddelen)

Omdat de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is vertraagd, is samen met RVO een nieuw kasritme opgesteld. Daarnaast wordt van het totaal beschikbare budget op de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) circa 170 miljoen euro niet uitgeput. Dit komt doordat er uiteindelijk minder varkenshouders aan de regeling deelnemen dan er in eerste instantie aanmeldingen waren. Bij Najaarsnota 2020 is afgesproken dat de niet-uitgeputte middelen van de Srv behouden blijven voor de structurele aanpak stikstof. De Kamer is 30 juni 2021 geïnformeerd over een pakket alternatieve maatregelen dat uit deze onderuitputting wordt bekostigd.14 Deze middelen zullen in 2021 niet tot besteding komen en zijn daarom doorgeschoven naar 2022, en vervolgens overgeboekt naar de juiste artikelen (zie ontvangst middelen gerichte opkoop van artikel 22, overboeking middelen gerichte opkoop naar artikel 21 en de post technische mutaties diversen). Vanuit het stikstofpakket is er 275 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Srv in 2020. Er is nu nog 41,3 miljoen euro in 2021 en 66,3 miljoen euro in 2022 (exclusief extra middelen uit Regeerakkoord en Urgenda).

Kasschuif tbv aanpassen kasritme op nominaal en onvoorzien

LNV dekt enkele tegenvallers op de begroting uit de ruimte op het artikel nominaal en onvoorzien (artikel 51). De problematiek en de dekking stonden niet in hetzelfde kasritme. Middels deze kasschuif wordt dit rechtgetrokken.

Kasschuif waterbassins mest (stikstofmiddelen)

Oorspronkelijke openstelling van regeling waterbassins staat gepland in het 4e kwartaal van 2021. Tegen het eind van het jaar zullen alleen nog eventueel verplichtingen aangegaan kunnen worden vanwege diverse onzekerheden, zoals bijv. goedkeuring van de Europese Commissie. Om deze reden wordt alvast een groot deel van de beschikbare middelen in 2021 naar achteren geschoven.

Ontvangst middelen gerichte opkoop van artikel 22 (stikstofmiddelen)

De onderuitputting van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (totaal 170 miljoen euro) wordt deels ingezet voor het ophogen van het budget van de maatregel gerichte opkoop (133,4 miljoen euro). De middelen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen staan op artikel 21. Om ervoor te zorgen dat de middelen voor maatregel gerichte opkoop en Subsidieregeling sanering varkenshouderijen op hetzelfde artikel komen te staan, worden de middelen van de maatregel gerichte opkoop vanaf 2022 overgeheveld van artikel 22 naar 21.

Overboeking middelen gerichte opkoop naar artikel 21 (stikstofmiddelen)

De onderuitputting van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (totaal 170 miljoen euro) wordt deels ingezet voor het ophogen van het budget van de maatregel gerichte opkoop (133,4 miljoen euro). De middelen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen staan op artikel 21. Om ervoor te zorgen dat de middelen voor maatregel gerichte opkoop en Subsidieregeling sanering varkenshouderijen op hetzelfde artikel komen te staan, worden de middelen van de maatregel gerichte opkoop vanaf 2022 overgeheveld van artikel 22 naar 21.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties, waaronder bijvoorbeeld een kasschuif ten behoeve van pilots en onderzoek in veenweidegebieden (14,5 miljoen euro). Daarnaast bevat deze post het dempen van de retributiestijging NVWA voor het bedrijfsleven (35,5 miljoen euro over 3 jaar). De NVWA brengt kosten van verrichte werkzaamheden via retributies in rekening bij het bedrijfsleven.

Technische mutaties

Doorschuif 2020 sierteelt/voedingstuinbouw

De definitieve vaststelling en uitkering van de steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector is over de jaargrens geschoven. Betalingen konden niet volledig plaatsvinden in 2020 en vallen daarom gedeeltelijk in 2021. De beoordeling en afronding vindt begin 2021 plaats. De definitieve vaststelling is al wel geweest, dus er zullen in 2021 alleen nog definitieve betalingen plaatsvinden.

Gerichte opkoop desaldering (stikstofmiddelen)

De begrotingsreserve stikstof houdt eind 2021 op te bestaan. In deze begrotingsreserve zit onder andere 110 miljoen euro bestemd voor de derde tranche van de regeling gerichte opkoop. Om deze middelen beschikbaar te houden is desaldering noodzakelijk. De middelen zijn met een kasschuif in het verwachte ritme geplaatst (zie kasschuif gerichte opkoop)

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche voor de gerichte opkoop in de begrotingsreserve stikstof gestort. Het gaat om 99,5 miljoen euro. Met deze mutatie wordt het budget uit de begrotingsreserve stikstof opgevraagd om op de LNV-begroting te plaatsen. Deze middelen zijn bestemd voor uitbetalingen uit de eerste tranche.

Nadeelcompensatie pelsdierhouders vervroegd verbod

Voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij is er in totaal 140 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Hiervan wordt 122,5 miljoen euro toegevoegd aan de LNV-begroting voor de nadeelcompensatie voor pelsdierhouders. De resterende 17,5 miljoen euro dient als reservering voor zowel de nadeelcompensatie (7,5 miljoen euro) als de uitvoeringskosten (10 miljoen euro).

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

In de begrotingsreserve stikstof resteren middelen bestemd voor het oprichten van een natuurcompensatiebank. Conform het definitieve bestedingsplan worden de middelen onttrokken aan de begrotingsreserve en voor het jaar 2021 aan de LNV begroting toegevoegd. De middelen zijn vervolgens via een kasschuif in het verwachte ritme gezet, zie kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen).

Steunmaatregel dierentuinen i.v.m. covid-19

In het derde COVID steun- en herstelpakket is 39 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dierentuinen. De steun is bedoeld ter voorkoming van faillissementen en dierenwelzijnsproblemen, vanwege een periode van sluiting en beperkte openstelling van dierentuinen. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Diversen

Onder deze diversenpost vallen onder andere de overboekingen naar de begroting van IenW met betrekking tot de onderuitputting van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Deze middelen zijn bestemd voor de regeling walstroom (19 miljoen euro) en projectspecifieke mitigatie MIRT projecten (15 miljoen euro). Daarnaast bestaat deze post uit middelen om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (20 miljoen euro). Ook bestaat deze post uit een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof ten behoeve van de regeling versneld natuurherstel (21,6 miljoen euro). Verder bestaat deze post uit subsidiëring van LED in de glastuinbouw (25 miljoen euro). Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. Deze maatregel hoort bij het Urgenda 2.0 pakket. Ook bestaat deze post uit een overheveling van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting voor de nadeelcompensatie van pelsdierhouders (6,6 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bevat onder andere een huursomverlaging van de mosselpercelen, wat leidt tot een daling van de ontvangsten (2 miljoen euro in 2022).

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze diversenpost bevat een correctie ten aanzien van de vertraagde overboeking voor technische bijstand door RVO (1,6 miljoen euro). Dit werd bij Voorjaarsnota 2021 als meevaller bij de uitgaven genoteerd. Dit is echter een hogere ontvangst in plaats van een lagere uitgave. Deze mutatie corrigeert dit.

Technische mutaties

Gerichte opkoop desaldering (stikstofmiddelen)

De begrotingsreserve stikstof houdt eind 2021 op te bestaan. In deze begrotingsreserve zit onder andere 110 miljoen euro bestemd voor de derde tranche van de regeling gerichte opkoop. Om deze middelen beschikbaar te houden is desaldering noodzakelijk. De middelen zijn met een kasschuif in het verwachte ritme geplaatst (zie kasschuif gerichte opkoop).

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche voor de gerichte opkoop in de begrotingsreserve stikstof gestort. Het gaat om 99,5 miljoen euro. Met deze mutatie wordt het budget uit de begrotingsreserve stikstof opgevraagd om op de LNV-begroting te plaatsen. Deze middelen zijn bestemd voor uitbetalingen uit de eerste tranche.

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

In de begrotingsreserve stikstof resteren middelen bestemd voor het oprichten van een natuurcompensatiebank. Conform het definitieve bestedingsplan worden de middelen onttrokken aan de begrotingsreserve en voor het jaar 2021 aan de LNV begroting toegevoegd. De middelen zijn vervolgens via een kasschuif in het verwachte ritme gezet, zie kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen).

Diversen

Deze post bestaat onder andere uit de onttrekking begrotingsreserve stikstof (21,6 miljoen euro). Deze middelen worden ingezet voor de regeling versneld natuurherstel. Ook bevat deze post onttrekking van de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de sloop- en ombouwregeling pelsdierhouders (10,3 miljoen euro).

Licence