Base description which applies to whole site

20.1 Herstel Toeslagen

Het afgelopen jaar heeft het kabinet op verschillende momenten extra middelen beschikbaar gesteld voor herstel toeslagengedupeerden. Deze middelen zijn onder andere voor de Catshuisregeling, de integrale beoordelingen, het kwijtschelden van publieke schulden en private schulden en het apparaatsbudget. In aanvulling hierop zijn, in afwachting van definitieve besluitvorming, reserveringen opgenomen op de aanvullende post. Deze reserveringen zijn bestemd voor de herijking van de aanpak, programma- en apparaatskosten, en voor gedupeerden waarvoor (nog) geen aanpak was voorzien (kinderen, ex-partners en niet-kinderopvangtoeslag). In totaal is cumulatief 5,2 miljard euro geraamd voor herstel toeslagengedupeerden. In onderstaande tabel zijn de laatste ramingen opgenomen per regeling, dit is verwerkt op de Financiën begroting tenzij anders vermeld. In de 8e voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag wordt u verder over de hersteloperatie geïnformeerd.

Tabel 20.1 Budgettaire effecten herstel toeslagen en rijksbrede maatregelen n.a.v. POK
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Cum.

(bedragen in miljoenen euro's)

       

Totaal Herstel Toeslagen

93

1.734

2.469

880

18

5

5.198

Compensatie toeslagengedupeerden

93

1.242

753

140

  

2.228

w.v. begroting en realisatie 2020

93

288

169

   

549

w.v. verwerkt in ISB1

 

676

353

   

1.029

w.v. kasschuif OB'22

 

‒ 36

36

   

w.v. reservering op aanvullende post

 

315

195

140

  

650

Kindregeling

 

440

220

  

660

w.v. verwerkt in ISB1

 

200

    

200

w.v. kasschuif OB'22

 

‒ 200

200

   

w.v. reservering op aanvullende post

  

240

220

  

460

Kwijtschelden publieke schulden (rijksbreed)

 

336

398

173

18

5

930

w.v. Ministerie van Financiën

 

14

12

   

25

w.v. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

18

26

23

22

10

99

w.v. Ministerie van Justitie en Veiligheid

 

14

2

2

  

19

w.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

14

168

72

1

 

255

w.v Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschaanvullende post

 

253

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

233

w.v. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

1

    

1

w.v. overboeking van Fin naar SZW (reeds beschikbaar)

 

‒ 39

‒ 19

   

‒ 58

w.v. inkomstenkader Begroting IXB MinFin

 

42

42

   

83

w.v. inkomstenkader Begroting XVI MinVWS

 

20

4

   

23

w.v. reservering op aanvullende post (rijksbreed)

  

170

80

  

250

Kwijtschelden private schulden

 

136

343

60

  

540

w.v. verwerkt in ISB3

 

56

    

56

w.v. verwerkt in ISB4

 

80

234

   

314

w.v. reservering op aanvullende post

  

110

60

  

170

Commissies

 

19

37

37

  

93

w.v. verwerkt in ISB4

 

19

37

37

  

93

Niet-KOT

 

107

50

  

157

w.v. vewerkt in begroting (VJN 2021)

 

11

56

   

67

w.v. kasschuif OB'22

 

‒ 11

11

   

w.v. reservering op aanvullende post

  

40

50

  

90

Ex-partnerregeling

  

390

200

  

590

w.v. reservering op aanvullende post

  

390

200

  

590

        

Totaal rijksbrede maatregelen n.a.v. POK

 

427

733

817

814

826

3.617

POK Informatiehuishouding (rijksbreed)

 

161

296

317

314

326

1.414

POK Dienstverlening (rijksbreed)

 

266

437

500

500

500

2.203

Licence