Kasbeheer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kasbeheer Kasbeheer Ontvangen aflossingen - € 1.073.000
Kasbeheer Kasbeheer Ontvangsten bij voortijdige beëindiging - € 0
Kasbeheer Kasbeheer Toename saldi in rekening-courant en deposito’s² - € 4.160.000
Kasbeheer Kasbeheer Rentebaten - € 155.000