Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 34

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

9.253,7

8.044,4

7.748,9

7.802,3

7.859,7

0,0

       

Besluitvorming

‒ 154,3

‒ 88,6

‒ 89,0

18,3

173,7

216,0

Lange termijn huisvesting Tweede Kamer

    

3,9

3,9

Stelsel Omgevingswet

 

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

Wet Politieke Partijen

 

10,0

10,3

10,3

1,8

1,8

Versnellingsafspraken grootschalige woningbouw

55,0

     

Afrekening RVB

17,5

     

Eigenaarsbijdrage transformatiefonds SCC-ICT

11,5

     

Renovatie Binnenhof

8,7

  

0,4

4,7

4,7

Distributielocaties flexwoningen

8,2

     

Bijdrage Slavernijverleden

5,9

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Huurcommissie

4,1

1,1

    

Huurtoeslag overboeking AP

2,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

Anti-discriminatie

1,0

3,9

4,1

4,0

4,0

4,0

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

1,0

1,0

    

Verantwoordingslasten Herstel en Veerkracht Plan

0,6

0,7

0,1

   

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

‒ 0,2

Dekking voor antidiscriminatie, Binnenhof en huisvesting Tweede Kamer

‒ 0,8

‒ 3,7

‒ 3,9

‒ 4,2

‒ 12,5

‒ 12,5

LPO ter dekking problematiek

‒ 31

‒ 13,3

‒ 11,4

‒ 11,3

‒ 2,8

‒ 2,8

Huurtoeslag Meevaller

‒ 232,4

‒ 436,7

‒ 279,8

‒ 205,2

‒ 161,7

‒ 119,4

Overig besluitvorming

‒ 5,3

321,4

164,7

197,5

309,4

309,4

       

Technisch

1.178,6

830,3

524,3

248,5

216,3

8.255,0

Kasschuif Startbouwimpuls

250,0

     

Kasschuif Volkshuisvestingsfonds

140,9

140,8

‒ 135,9

‒ 145,8

  

Kasschuif Nationaal Isolatieprogramma

100,0

‒ 100,0

    

Kasschuif Versnelling Aanpak Energiearmoede

100,0

 

‒ 100,0

   

Kasschuif Huisvesting Oekraïnse ontheemden uit WBI

33,0

     

Kasschuif Kwijtschelding Publieke Schulden

0,0

160,0

    

Kasschuif Emissiearm Aanbesteden

‒ 0,1

10,1

1,8

‒ 1,2

‒ 8,1

‒ 2,5

Kasschuif Subsidie Procesondersteuning Verbouwstromen (SPOR)

‒ 4,5

‒ 4,0

‒ 1,4

2,3

4,3

3,4

Kasschuif Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed door RVB

‒ 7,4

7,4

    

Kasschuif Renovatieversneller

‒ 14,5

‒ 9,6

‒ 12,0

22,5

7,0

6,6

Kasschuif Omgevingswet

‒ 28,7

22,7

1,5

1,5

1,5

1,5

Kasschuif Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

‒ 35,5

‒ 15,0

‒ 15,0

25,0

20,0

20,5

Kasschuif Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

‒ 42,5

‒ 38,4

28,5

33,7

18,7

 

Kasschuif Subsidie Aardgasvrij Huurwoningen (SAH)

‒ 45,5

10,0

6,0

  

29,5

Kasschuif Slavernijverleden

‒ 165,7

66,7

99,0

   

Overige kasschuiven

‒ 6,7

138,3

1,6

3,7

3,8

5,8

Eindejaarsmarge

359,4

     

Extrapolatie

     

8.024,80

Loon- en prijsbijstelling

208,4

153,8

136,4

132,4

128,1

131,1

Regio Deals

 

192,6

192,0

   

Slavernijverleden

162,9

39,1

7,8

7,8

7,8

7,8

Werk aan Uitvoering (WaU)

13,4

29,9

20,9

20,3

18,7

18,3

Capaciteitsmiddelen WBI

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

1,7

Capaciteitsmiddelen VHF

0,7

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

Veilig Werk- en Meldklimaat Ondersteuning Melders Misstanden

0,7

1,7

1,7

2,7

0,5

0,5

Overige overboekingen met andere begrotingen

36,5

19,5

286,9

139

10,3

3,7

Desalderingen

122,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Technisch

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

34,0

     

Opboeking 100% EJM stimuleringsregeling

11,7

     

Overig niet-plafondrelevant

22,2

     
       

Stand Voorjaarsnota 2023

10.312,0

8.786,0

8.184,3

8.069,1

8.249,8

8.471,1

Tabel 35

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

679,6

612,1

513,2

502,4

493,6

0,0

       

Besluitvorming

45,0

     

Afrekening RVB

24,2

     

Eigenaarsbijdrage transformatiefonds SCC-ICT

11,5

     

Overig besluitvorming

9,3

     
       

Technisch

122,5

2,5

2,5

2,5

2,5

496,0

Extrapolatie

     

493,5

Desalderingen

122,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

       

Stand Voorjaarsnota 2023

847,1

614,6

515,7

504,9

496,1

496,0

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming

Lange termijn huisvesting Tweede Kamer

In het kader van de lange termijn huisvesting van de Tweede Kamer op het Binnenhof heeft het RVB opdracht gekregen aanvullende huisvesting te verwerven, en de huidige dependances te renoveren om aan de lange termijn huisvestingsbehoefte van de Tweede Kamer te voldoen. Dekking voor de hogere kosten komen uit de extra prijsbijstelling van tranche 2022.

Stelsel Omgevingswet

Het Service Team Rijk (STR) verzorgt voor betrokken Rijkspartijen het omzetten van regelgeving onder de Omgevingswet in de benodigde standaard voor bekendmaking en ontsluiting in het DSO-LV en het omzetten van de juridische regels in toepasbare regels. Er zijn middelen nodig voor de bijdrage van BZK aan STR. De dekking komt uit de loon- en prijsbijstelling.

Wet Politieke Partijen

De Wet op de Politieke Partijen (WPP) voorziet in de oprichting van de Autoriteit Wet op de politieke partijen (1,8 miljoen euro structureel) en creëert een grondslag voor het instellen van een subsidieregeling voor decentrale politieke partijen (totaal 24,5 miljoen euro in drie jaar). Daarnaast worden er in de jaren 2025 en 2026 middelen beschikbaar gesteld voor een subsidie aan het Kennispunt lokale politieke partijen (jaarlijks 0,35 miljoen euro). De dekking komt uit de loon- en prijsbijstelling.

Versnellingsafspraken grootschalige woningbouw

Het voorstel voor spoorzone Arnhem dat aan de voorwaarde voor de versnellingsafspraken voldoet voor grootschalige woningbouwlocaties past niet binnende budgettaire kadersvan het mobiliteitsfonds (in totaal 7,5 miljard). De benodigde 55 miljoen voor dit voorstel wordt gefinancierd uit de Woningbouwimpuls. Specifiek betreft het een bijdrage van 50 miljoen voor Arnhem-Oost en 5 miljoen voor CID- Binckhorst.

Afrekening RVB

Dit betreft een eindafrekening van 2022. Dit wordt ingezet om de problematiek binnen artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid op te lossen, waaronder Binnenhof aanpalend, bijgestelde klanteisen B67 en verminderde pachtopbrengsten.

Eigenaarsbijdrage transformatiefonds SCC-ICT

Het surplus van SCC-ICT wordt afgeroomd en gereserveerd voor het meerjarige doorontwikkeltraject van SCC-ICT. Deze reservering wordt omgezet in een bijdrage aan het doorontwikkeltraject indien er ook door afnemers van SCC-ICT een bijdrage wordt geleverd.

Renovatie Binnenhof

Het voorlopige ontwerp van de technische hoofdinfrastructuur (THI) is vastgesteld. De THI moet door hogere veiligheidseisen 70% groter zijn dan het oorspronkelijk ontwerp. Dit resulteert in hogere kosten die worden doorberekend in de gebruiksvergoeding van structureel 3,2 miljoen euro. Ook wordt het RVB, door een intensiever ontwerp- en besluitvormingstraject om aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid door te voeren, geconfronteerd met hogere advieskosten voor de renovatie (1,5 miljoen euro structurele hogere gebruikersvergoeding). Kosten hiervan worden gedekt o.a. uit de loon- en prijsbijstelling en de afrekening RVB.

Bijdrage Slavernijverleden

Het kabinet heeft besloten om incidenteel 200 miljoen en structureel 8 miljoen beschikbaar te stellen in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’. Dit budget wordt specifiek gedekt door alle departementen op basis van een verdeelsleutel. Dit betreft het BZK-aandeel en bedraagt incidenteel 5,9 miljoen en structureel 0,2 miljoen per jaar. De kosten worden gedekt uit de loon- en prijsbijstelling.

Huurcommissie

Uit de raming van huurcommissie blijkt dat de huurcommissie meer middelen nodig heeft ter uitvoering van haar wettelijke taken. De huurcommissie ontvangt hiervoor in 2023 4,1 miljoen euro en in 2024 1,1 miljoen euro uit de loon- en prijsbijstelling.

Huurtoeslag overboeking AP

De middelen die op de AP staan voor de huurtoeslag worden overgeboekt naar de BZK begroting.

Anti-discriminatie

Het lopende beleid om discriminatie en racisme aan te pakken, wordt geïntensiveerd. Het gaat om de invoering van gelijkebehandelingswetgeving op Caribisch Nederland en het oprichten van juridische loketten voor advies en bijstand aan melders van discriminatie aldaar. Ook krijgen antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) structurele middelen voor de uitvoering van preventietaken. Tot slot worden middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van extra capaciteit om de beleidsintensiveringen uit de kabinetsreactie op het slavernijverleden te kunnen uitvoeren. De intensiveringen worden binnen de begroting van BZK gedekt.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

De Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) ontvangt voor twee jaar 1 miljoen extra budget om in de ambities die de organisatie komende jaren heeft, uit te kunnen voeren. Het budget van de NCDR wordt hiermee opgehoogd tot in totaal 3,5 miljoen voor capaciteit, evenementen en samenwerkingsverbanden. De dekking komt uit de loon- en prijsbijstelling.

Verantwoordingslasten Herstel en Veerkracht Plan

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) is onderdeel van het Nederlandse Herstel en Veerkracht Plan (HVP). Dit gaat gepaard met hogere EU verantwoordingslasten, hiervoor ontvangt BZK generale middelen.

Distributielocaties flexwoningen

Er zijn distributielocaties benodigd waar de geleverde flexwoningen tijdelijk geplaatst kunnen worden indien er geen match is tussen de geleverde flexwoningen en de locaties waar deze definitief geplaatst moeten worden. De kosten van deze locaties worden gedekt uit de beschikbare middelen voor de fysieke herplaatsingsgarantie van de flexwoningen.

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Uit de raming van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen blijkt dat er meer middelen op de begroting staan dan nodig zijn ter uitkering van de Indonesische pensioenen. De raming wordt met 200 duizend euro neerwaarts bijgesteld en ingezet voor tegenvallers op de BZK begroting.

Dekking voor antidiscriminatie, Binnenhof en huisvesting Tweede Kamer

Ter dekking van de kosten voor antidiscriminatie, het Binnenhof en de lange termijn huisvesting van de Tweede Kamer worden middelen uit de loon- en prijsbijstelling en huurcommissie (structureel 333 duizend euro) geherprioriteerd.

LPO ter dekking problematiek

Ter dekking van diverse tegenvallers op de begroting van BZK, zoals de NCDR, WPP, stelsel OW en Huurcommissie wordt een deel van de loon- en prijsbijstelling ingezet.

Huurtoeslag meevaller

De huurtoeslag raming is bijgesteld op basis van de raming van het CPB. naar nieuwe inzichten. Dit betreft dit o.a. de gevolgen van beleidsbeslissingen in de huurtoeslag ervorming, de afspraken met woningcorporaties over de hoogte van de huren en het aantal huurtoeslag ontvangers.

Overig besluitvorming

Om te kunnen voldoen aan de Woo, Archiefwet en de AVG-wet en naar aanleiding van de toeslagenaffaire is een goede informatiehuishouding noodzakelijk. Als stelselpartij speelt Doc-Direkt hier een belangrijke interdepartementale rol in (o.a. door inzet van informatiespecialisten en tooling). Om die rol goed in te kunnen vullen zijn extra middelen toegevoegd vanuit surplus FMH.

Technische mutaties

Kasschuif Startbouwimpuls

Voor tegenwind op de woningmarkt is BZK voornemens een Startbouwimpuls in te voeren van 250 miljoen euro. Hierin wordt een specifieke uitkering aan de gemeente gedaan om ervoor te zorgen dat bouwprojecten die klaar staan om te starten doorgang kunnen vinden ondanks economisch verslechterde omstandigheden. Hiermee wordt gepoogd startklare bouwprojecten niet stil te laten vallen. De startbouwimpuls is gericht op projecten met een onherroepbaar bestemmingsplan en waarvan is vastgesteld is dat eerdere mogelijke optimalisaties in het programma al hebben plaatsgevonden. De kosten hiervan worden gedekt uit de resterende middelen van de Woningbouwimpuls. Ten behoeve van het startbouwimpuls worden er middelen uit de Woningbouwimpuls gehaald. Deze worden uit latere jaren naar 2023 geschoven. Ook komt er een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) instrumenten woningbouw en grond waarin o.a. een opkoopfonds verkend zal worden. De taakopdracht volgt uiterlijk bij de Miljoenennota.

Kasschuif Volkshuisvestingsfonds

De middelen uit het Coalitieakkoord voor het volkshuisvestingsfonds zijn opgegaan in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Dit is één van de zes beleidsprogramma’s uit de Nationale Woon- en Bouwagenda. De middelen, in totaal 600 miljoen zullen gedurende de kabinetsperiode ingezet worden om de woningvoorraad in kwetsbare wijken te verbeteren. In de periode 2023-2025 gaat het om 0,5 miljoen per jaar per focusgebied. In totaal zijn er 20 stedelijke focusgebieden. De middelen worden per specifieke uitkering uitgekeerd aan de 19 betrokken gemeenten, waarbij er een programmabureau wordt ingericht dat onafhankelijk van de gemeenten toezicht houdt over de middelen en monitort en rapporteert aan het bredere NPLV.

Kasschuif Nationaal Isolatieprogramma

Het kabinet stelt in totaal 300 miljoen euro beschikbaar in 2023 voor de lokale isolatie aanpakvan gemeenten in de kwetsbare koop (100 miljoen) en voor de opschaling van energiefixers en energiefixteams (200 miljoen). Hiermee wordt getracht de energiekosten zoveel mogelijk te verminderen. Dit betreft de dekking uit middelen voor de jaren 2023 en 2024 uit het budget voor het Nationaal Isolatieprogramma en een deel van de Prinsjesmiddelen bestemd voor kwetsbare huishoudens. Om de dekking in het goede kasritme te zetten, wordt 100 miljoen vanuit 2024 naar 2023 geschoven.

Kasschuif Versnelling Aanpak Energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal 300 miljoen euro beschikbaar in 2023 voor de lokale isolatie aanpak van gemeentenin de kwetsbare koop (100 miljoen) en voor de opschaling van energiefixers en energiefixteams (200 miljoen). Hiermee wordt getracht de energiekosten zoveel mogelijk te verminderen. Dit betreft de dekking door het versneld inzetten van 100 miljoen euro uit de middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma in het Klimaatfonds voor de lokale isolatie aanpak van gemeenten.

Kasschuif Huisvesting Oekraïense ontheemden uit WBI

In juli 2022 is 100 miljoen versneld ingezet voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden in Nederland. Op basis van een hoger bijgesteld aantal Oekraïense ontheemden wordt er nu voor 2023 additioneel 33 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt net als bij de eerdere 100 miljoen voorlopig gedekt uit de Woningbouwimpuls. Op basis van het aantal ontheemden dat langer in Nederland verblijft, worden deze kosten op een later moment - afhankelijk van hoeveel Oekraïense mensen in Nederland blijven - generaal gecompenseerd.

Kasschuif Kwijtschelding Publieke Schulden

Bij de Najaarsnota is 160 miljoen euro afgeboekt voor de kwijtschelding van publieke schulden omdat deze niet tot besteding kwamen in 2022. Deze worden nu weer beschikbaar gesteld. De middelen zullen echter naar verwachting ook in 2023 niet volledig worden uitgeput daarom worden deze doorschoven naar 2024.

Kasschuif Emissiearm Aanbesteden

In augustus 2021 is 45 miljoen euro aan de BZK-begroting toegevoegd in het kader van het stikstofbeleid om aanbestedende rijksdiensten zoals het Rijksvastgoedbedrijf in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen. De opdracht wordt nu grotendeels verleend en het budget wordt met de kasschuif in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif Subsidie Procesondersteuning Verbouwstromen (SPOR)

De subsidieregeling procesondersteuning renovatieprojecten (SPOR) wordt aangepast en gaat medio 2023 van start. De benodigde kasuitgaven worden daarom in het juiste ritme gezet. De regeling is bedoeld ter financiering van procesondersteuning voor samenwerkingsverbanden om de uitvoering van renovatieplannen voor verschillende huurwoningen te bundelen en daarmee de opschaling van renovatieprojecten ter verduurzaming te bewerkstelligen.

Kasschuif Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed door RVB

Bij de Miljoenennota 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Een deel van de middelen is bestemd voor het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) t.b.v. het verduurzamen van Rijksvastgoed en het plaatsen van zonnepanelen op Rijksdaken (zon-op-dak). In 2022 had het RvB moeite om voldoende projecten te vinden, onder andere vanwege door strenge voorwaarden in de regeling. De voorwaarden worden aangepast zodat meer, alsook grotere projecten, in aanmerking komen. De bijbehorende middelen worden in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif Renovatieversneller

De subsidieregeling Renovatieversneller wordt verbeterd en aangepast. Deze regeling zet binnen de huursector in op het creëren van een continue bouwstromen door middel van vraag- en aanbodbundeling en integrale verduurzamingspakketten. De benodigde kasuitgaven worden in het juiste ritme gezet.

Kasschuif Omgevingswet

Met een aantal mutaties wordt gezorgd dat er afdoende dekking is voor het lopende jaar vanuit de programmamiddelen zelf. Vanwege het verplaatsen van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 neemt BZK ook middelen mee over de jaargrens. Het programma Aan de Slag loopt tot 1,5 jaar na inwerkingtreding door. Daarnaast zijn extra middelen doorgeschoven voor implementatieondersteuning tot 5 jaar na inwerkingtreding.

Kasschuif Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

De subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) loopt vanaf april 2022. Het verduurzamingstempo in de particuliere huursector en bij de doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog, waardoor het aantal subsidieaanvragen achterblijft. Het budget wordt op basis van de huidige verwachtingen en aanpassingen binnen de regeling in het juiste kasritme gezet. Tevens wordenmiddelen uit 2022 via de einde­ jaarsmarge doorgeschoven naar 2023. Daarnaast worden er middelen overgeboekt van het Warmtefonds naar de SVOH.

Kasschuif Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Bij de Miljoenennota 2022 zijn middelen vrijgemaakt voor de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Deze regeling is in oktober 2022 van start gegaan. Het kasritme van deze middelen wordt aangepast zodat die beter aansluit bij de betalingssystematiek van de regeling. Tevens wordt een deel van de middelen in 2022 via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2023 vanwege overlopende verplichtingen.

Kasschuif Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

Het aanleggen van warmtenetten en woningen daarop aansluiten is in de praktijk complex. Bovendien is de Wet collectieve warmte vertraagd. Voor de realisatie van de projecten geldt een termijn van 5 jaar. Het kasritme wordt aangepast aan de actuele verwachting. Daarnaast worden er middelen van het Warmtefonds overgeboekt naar de SAH.

Kasschuif Slavernijverleden

Het kabinet heeft besloten om incidenteel 200 miljoen euro en structureel 8 euro miljoen beschikbaar te stellen in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’. Dit budget wordt specifiek gedekt door alle departementen op basis van een verdeelsleutel. Dit betreft de verwerking van alle departementale bijdragen naar de begroting van BZK.

Overige kasschuiven

Deze post bevat diverse overige kasschuiven waaronder de kasschuif Tijdelijke huisvesting AZ.

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is inclusief de 100% Eindejaarsmarge voor de WBI-middelen.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling en de extra tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Regio Deals

Voor de 5e tranche en 6e tranche Regio Deal middelen is een bedrag van 300,6 miljoen gereserveerd. De verwachting is dat, vanwege het grote aantal verwachte voorstellen voor de 5e tranche, de beschikbare middelen in dat jaar ontoereikend zullen zijn. Daarom wordt 84 miljoen van de gereserveerde middelen van de 6e tranche overgeheveld naar de 5e tranche. Daarnaast wordt rekening gehouden met het kasritme. De 4e tranche wordt via een specifieke uitkering in twee termijnen van 50% verstrekt in 2023 en 2024. Hiervoor is een kasschuif van 142 miljoen nodig van 2023 naar 2024.

Slavernijverleden

Het kabinet heeft besloten om incidenteel 200 miljoen en structureel 8 miljoen beschikbaar te stellen in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’. Dit budget wordt specifiek gedekt door alle departementen op basis van een verdeelsleutel. Dit betreft de verwerking van alle departementale bijdragen naar de begroting van BZK.

Werk aan Uitvoering (WaU)

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 2021-2025 vastgelegd dat het wil werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het programma Werk aan Uitvoering wordt daartoe voortgezet. Middelen voor het verbeteren uitvoerbaarheid en uitvoeringstoetsen, programma loketfunctie, Rijksbrede herinzet Digitale Apparaten, NL design System, Gemeentelijke Statuur en Digitale Overheid Caribisch Nederland worden vanaf de AP overgeheveld.

Capaciteitsmiddelen WBI en VHF

Om de woningbouwopgave te realiseren is binnen de directie Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties versterking van de capaciteit nodig. De hiervoor gereserveerde middelen op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden overgeboekt naar de BZK-begroting.

Veilig Werk- en Meldklimaat Ondersteuning Melders Misstanden

Op de aanvullende post staan middelen voor het verbeteren van de dienstverlening van het Rijk en ZBO’s. Dit betreft een onderdeel van het pakket aan maatregelen naar aanleiding van de conclusies van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In 2021 zijn reeds middelen van de Aanvullende Post overgeboekt naar de begroting van BZK voor het verbeteren van een veilig werk- en meldklimaat en het ondersteunen van melders van misstanden. Met de nieuwe overboeking kan BZK lopende trajecten verlengen, onderzoek verbeteren en het Programma bescherming Klokkenluiders uitbreiden.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreffen de overboekingen met andere begrotingen die met het voorjaarsloket worden verwerkt.

Desalderingen

Dit betreffen diverse desalderingen die met het voorjaarsloket worden verwerkt.

Niet-plafondrelevant

Opboeking 100% EJM Stimuleringsregeling

In augustus 2022 is besloten 100 miljoen euro van uit de Woningbouwimpuls in te zetten voor de stimuleringsregeling. Op deze regeling geldt een uitzondering van de Eindejaarsmarge. De middelen die in 2022 niet zijn gerealiseerd worden hiermee beschikbaar gesteld.

Overig niet-plafondrelevant

Dit betreft diverse niet-plafondrelevante mutaties, waaronder de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2022 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties Besluitvorming

Eigenaarsbijdrage transformatiefonds SSC-ICT

Dit betreft kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject om de interne organisatie beter te laten functioneren, tegen het gewenste kwaliteitsniveau en op het juiste beveiligingsniveau. Ter dekking wordt de surplus van 2022 ingezet.

Afrekening RVB

In 2020 is er akkoord gegaan met het afronden van de verkoop van de pachtboerderijen van BZK naar het RVB. Door de overname ontstaat er een meerjarig tekort op de BZK begroting, maar dit wordt volgens afspraak specfiiek opgelost. Door de verkoop zijn er ook minder pachtopbrengsten.

Overig besluitvorming

Overig besluitvorming betreft o.a. verschillende bijdrages aan KOOP m.b.t. Omgevingswet, bijdrages van SSO's en agentschappen en het afromen van het surplus eigen vermogen bij FMH dat BZK gaat inzetten ter dekking van de doorontwikkelingskosten van Doc-Direkt.

Technische mutaties

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Desalderingen

Dit betreffen diverse desalderingen die met het voorjaarsloket worden verwerkt.

Licence